Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
  • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
  • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
  • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Det generella kompetensmålet är att efter
avklarad kurs ska studenten kunna hantera
begreppsliga processer samt rapportera om dessa
för en publik.
Studenten lär sig att ansvara för den kollektiva
inlärningsrocessen genom att ta fram och
presentera sådana argument som hjälper och driver
fram det egna och andras examensprocesser framåt.
Studenten lär sig att:
- upprätta realistiska tidplaner och arbeta
systematiskt
- tänka på examensarbetet som en process och ett
arbete med många delar
- att upptäcka och formulera de svårigheter hen
för tillfället har med examensarbetsprocessen
- presentera sitt arbete inför en publik
- ge konstruktiv kritik
- ta emot respons

Läranderesultat

Studenten lär sig att arbeta fokuserat och
självständigt med ett begreppsligt projekt
(examensarbetet).
Studenten lär sig tidsresursering och att lägga
upp det fortlöpande analytiska arbetet.
Studenten lär sig att identifiera problemen i
exmensarbetet och att tala om utmaningarna för
seminariet.
Studenten kan ge både kortare mellanrapporter och
längre, genomarbetade presentationer.
Studenten lär sig fördelarna med kamratrespons
och att i praktiken aktivt och engagerat
medverka för en kollektiv kunskapsutvecling.
Kursen är ett seminarium vilket innebär att dess
mål är att stödja både skrivandet av det
indidivuella examensarbetet och att förstå nyttan
av dialogen kring begreppsliga problem.

Studenten lär sig presentera, att ge och ta emot
respons.
Studenten lär sig att muntligt och skriftligt
rapportera om sina resultat.
Studenten lär sig att identifiera problem och att
kommunicera om dessa för en grupp samt att ta
emot och ge feedback.

Innehåll

Kursen bygger på seminarier under vilka
deltagarna presenterar sina
seminarieuppsatser/pågående examensarbeten. Alla
ska presentera sitt eget arbete och även fungera
som opponent till en annan presentation. På
kursens första tillfälle formulerar seminariet
en tidtabell för kursen: delar ut datum för
presentationer och opponens.

Förkunskaper

Observera att studenter kan anmäla sig till denna
kurs löpande under läsåret!
Studenten skall ha avlagt eller avlägger under
kursens gång någondera av kurserna Metodik,
Kunskapsutveckling eller
Vetenskapligt skrivande.

Mer information

Kursen hålls på campus.

Litteratur

- Skrivguiden (von Hertzen, Maria & Stolt,
Kerstin)
https://start.arcada.fi/sites/default/files/dokum
ent/examensarbete/skrivguiden2014.pdf
- Att skriva en bra uppsats (Rienecker, Lotte
m.fl.)
- Seminarieboken: att skriva, presentera och
opponera (Björklund, Maria)

Studieaktiviteter

  • Basgruppsarbete - 5 timmar
  • Självstudier - 106 timmar
  • Seminarier - 24 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs:
Presentation av seminarieuppsats (vanligtvis
pågående examensarbete). Uppsatsen presenteras
muntligt och inlämnas skriftligt
via ItsLearning, minst 2 dagar före
presentationen (så att opponenten och övriga
gruppen ska ha tid att läsa den).
- seminarieuppsatsen ska ha en längd på 10 sidor,
en tydlig frågeställning som uppsatser bygger på,
samt källhänvisningar och källförteckning som
följer Arcada skrivguide.
- en muntlig opponering av en annans
seminarieuppsats.
- utöver presentation och opponering krävs
närvaro på fyra seminarier i egenskap av åhörare
och deltagare i diskussion.
- Seminarieuppsatsen får gärna bygga på den text
som skrivits i kursen Kunskapsutveckling, men
viktigt är att seminarieuppsatsen utgör "följande
steg" i examensarbetsprocessen.

Lärare

Nylund Mats

Examinator

Nylund Mats

Antal kursplatser

Ingen begränsning (73 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-31

Kursanmälningstid

2022-01-01 till 2022-01-11

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-08 09:15 - 12:00 D4110 Examensseminarium Nylund Mats
2021-10-06 09:15 - 12:00 D4110 Examensseminarium Nylund Mats
2021-11-03 09:15 - 12:00 B518 Examensseminarium Nylund Mats
2021-11-19 12:00 - 13:00 Thesis Forum - Mediekultur Thesis presentation Stella Sandell via Zoom https://arcada.zoom.us/j/61788927074 Törnqvist Jutta
2021-12-01 09:15 - 12:00 B518 Examensseminarium Nylund Mats
2021-12-10 12:00 - 13:00 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/69053188482 Ahonen Mirko
2021-12-14 11:00 - 12:00 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/69156519678 Nordström Fred
2021-12-15 09:00 - 10:00 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/69156519678 Nordström Fred
2021-12-15 10:00 - 11:00 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/67139333182 Engebretsen Nanna
2021-12-15 13:00 - 14:00 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/69675410072 Lindfors Kauko
2021-12-16 13:15 - 14:15 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/63521911119?from=addon Nordström Fred
2021-12-20 14:30 - 15:30 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/63826233106 Engebretsen Nanna
2021-12-21 14:00 - 15:00 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/66730112684?from=addon Nåls Jan
2022-01-11 09:15 - 12:00 A311 Examensseminarium Seminariet ordnas tills vidare på distans. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/4639358244 Nylund Mats
2022-02-08 09:15 - 12:00 A311 Examensseminarium Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/4639358244 Nylund Mats
2022-03-01 09:15 - 12:00 A311 Examensseminarium Nylund Mats
2022-04-06 09:15 - 12:00 A311 Examensseminarium Nylund Mats
2022-04-27 09:30 - 11:30 A311 Thesis Forum - Mediekultur Nordström Robert
2022-05-04 09:15 - 12:00 A311 Examensseminarium Nylund Mats
2022-05-05 10:00 - 11:00 B327 Thesis Forum - Kulturproducentskap Bäck Maria
Löv Monica
Träskman Tomas
2022-05-16 11:00 - 12:00 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/68643246296 Ahonen Mirko
2022-05-18 09:00 - 11:00 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/61788927074 Löv Monica
2022-05-18 13:30 - 14:30 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/68899873853 Löv Monica
2022-05-18 14:30 - 15:30 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/61788927074 Extern länk Löv Monica
2022-05-23 11:00 - 12:00 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/6224037615 Löv Monica
2022-05-23 15:00 - 16:00 A311 Thesis Forum Baskim Troni Blomqvist Arn-Henrik
Lindfors Kauko
2022-05-24 10:00 - 11:00 Thesis Forum - Kulturproducentskap https://arcada.zoom.us/j/67978468235 Löv Monica
2022-05-27 08:30 - 09:30 Thesis Forum - Kulturproducentskap https://arcada.zoom.us/j/64021706820 Löv Monica
2022-05-30 10:00 - 11:00 Thesis Forum - Film och media https://arcada.zoom.us/j/61788927074 Löv Monica
2022-05-30 11:00 - 12:00 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/61788927074 Löv Monica
2022-06-10 10:00 - 11:00 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/3684626717 Löv Monica
2022-06-10 16:00 - 17:00 Thesis Forum - Kulturproducentskap https://arcada.zoom.us/j/66904735428 Löv Monica
2022-06-14 13:00 - 14:00 Thesis Forum - Kulturproducentskap https://arcada.zoom.us/j/63209972458 Löv Monica
2022-06-14 14:30 - 15:30 Thesis Forum - Mediekultur https://arcada.zoom.us/j/69727662612 Löv Monica

Kurs och studieplanssökning