Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- Studenten innehar grundläggande kunskaper för
ett vårdvetenskapligt tänkande och ett
evidensbaserat arbetssätt i vården.
- Studenten får ett sikte mot ett
vårdvetenskapligt kunskapsområde och
vårdvetenskapens värdegrund synliggörs.
- Studenten reflekterar om etiken i vårdandet.
- Studenten får en kännedom om vårdteorier.
- Studenten behärskar ett grundläggande
vetenskapligt språk i tal och skrift.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara
förmögen att:
- tillämpa grunderna för ett evidensbaserat
arbetssätt i vårdens olika kontexter.
- förstå vårdvetenskapens teorikärna och kunna
argumentera för dess betydelse i
vårdverkligheten.
- förstå och tillämpa yrkesetiska principer och
värden som grund för trygg och säker
patientvård.
- förstå betydelsen av teorier och
tankemodeller
som grund i vården.
- förstå och använda sig av ett vetenskapligt
språk.

Innehåll

- Grunder i vårdvetenskap
- Evidensbaserad vård
- Vårdandts etik
- Vårdteorier

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Litteratur

- Alligood, M. R. 2013. Nursing Theory. Mosby,
USA.
- Eriksson, K. 2018. Vårdvetenskap. Vetenskapen
om vårdandet Om det tidlösa i tiden. Liber,
Stockholm
- Eriksson & al. 2013. Hoitotiede. Sanoma pro
Oy,
Helsingfors.
- Eriksson, K. 1994. Den lidande människan.
Liber
utbildning, Stockholm.
- Holopainen & al. 2014. Johda näyttö käyttöön
hoitotyössä. Bookwell Oy, Borgå.
- Wiklund, L. 2003. Vårdvetenskap i klinisk
praxis. Natur och Kultur, Stockholm.
- Wiklund Gustin, L., Bergbom, I.
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och
praktik.2017 . Lund, Studentlitteratur.

+ aktuella artiklar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Självstudier - 87 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande:
Examination: Godkända skriftliga arbeten och
deltagande i seminarier enligt
utbildningsriktningarnas tidtabeller.
Deltagande i worsopen för informationssökning.

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Niemi Annika
 • Stenbäck Pernilla
 • Tana Jonas

Examinator

Tana Jonas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning