Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- Studenten innehar grundläggande kunskaper för
ett vårdvetenskapligt tänkande och ett
evidensbaserat arbets- och förhållningssätt i
vården.
- Studenten får ett sikte mot ett
vårdvetenskapligt kunskapsområde och
vårdvetenskapens värdegrund synliggörs.
- Studenten får en kännedom om olika
vårdteorier
och modeller.
- Studenten behärskar ett grundläggande
vetenskapligt språk i tal och skrift.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:
- tillämpa grunderna för ett evidensbaserat
arbetssätt i vårdens olika kontexter.
- förstå vårdvetenskapens teorikärna och kunna
argumentera för dess betydelse i
vårdverkligheten.
- förstå och tillämpa yrkesetiska principer och
värden som grund för trygg och säker
patientvård.
- förstå betydelsen av teorier och
tankemodeller
som grund i vården.
- förstå evidensprocessen och tillämpa den för
att söka kunskap, sammanställa resultat och
kritiskt granska dessa
- förstå och använda sig av ett vetenskapligt
språk

Innehåll

- Evidensbaserad vård
- Grunder i vårdvetenskap
- Vårdteorier och modeller
- Vårdetik

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Litteratur

- Wiklund Gustin, L. and Bergbom, I.,
2017/2012.
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik.
Studentlitteratur.
- Willman, A., Nilsson, R., Sandström, B. and
Bahtsevani, C., 2016. Evidensbaserad omvårdnad:
en bro mellan
forskning och klinisk verksamhet.
Studentlitteratur.
- Greenhalgh, T., 2012. Att läsa vetenskapliga
artiklar och rapporter: grunden för en
evidensbaserad vård.
Studentlitteratur.
- Alligood, M. R. 2013. Nursing Theory. Mosby,
USA.
- Eriksson & al. 2013. Hoitotiede. Sanoma pro
Oy,
Helsingfors.
- Eriksson, K. 1994. Den lidande människan.
Liber
utbildning, Stockholm.
- Holopainen & al. 2014. Johda näyttö käyttöön
hoitotyössä. Bookwell Oy, Borgå.
- Wiklund, L. 2003. Vårdvetenskap i klinisk
praxis. Natur och Kultur, Stockholm.

+ aktuella artiklar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande:
Alla veckovisa uppgifter behöver vara godkända.
Uppgift II och III bedöms båda med skalan 0-5
poäng.

Vitsordsskala:
0 = 0-5 poäng
1 = 6 poäng
2 = 7 poäng
3 = 8 poäng
4 = 9 poäng
5 = 10 poäng

Lärare

 • Hagström Sarah
 • Niemi Annika
 • Paakkonen Heikki
 • Silfver Jessica
 • Tana Jonas

Examinator

Tana Jonas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (101 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

2020-03-22 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 09:00 - 12:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas
2020-01-14 13:00 - 16:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas
2020-01-15 08:00 - 11:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas
2020-01-16 13:15 - 15:15 F365 Evidensbaserat arbete Workshop i informationssökning 19BM, 19HV Hagström Sarah
2020-01-20 09:00 - 11:00 E385 Evidensbaserat arbete Workshop i informationssökning 19SJ Hagström Sarah
2020-01-21 13:00 - 15:00 F365 Evidensbaserat arbete Workshop i informationssökning 19FV Hagström Sarah
2020-01-22 12:00 - 15:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas
2020-01-24 09:00 - 12:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas

Kurs och studieplanssökning