Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kompetensmål: Praktiken utvecklar följande
kompetenser:
Etisk kompetens inom det sociala området
Kompetens inom klientarbetet
Kompetens inom det sociala områdets
servicesystem
Kompetens i kritiskt och delaktighetsfrämjande
samhällsarbete
Kompetens i forskningsbaserad utvecklings- och
innovationsverksamhet
Kompetens i medarbetarskap, ledarskap och
företagsamhet
(godkända av yh-nätverket för det sociala
området)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att / Harjoittelun jälkeen
opiskelija osaa

- kunna granska och resonera kring sitt
och de professionellas synsätt och värderingar
gentemot barn, äldre eller personer med
funktionsvariation. (Förstår betydelsen av egen
människosyn och värdegrunder i klientarbetet.)/
- tarkastella omia ja muiden ammattilaisten
näkökantoja ja arvoja koskien lapsia, ikä-
ihmisiä sekä kehitysvammaisia. (Opiskelija
ymmärtää oman ihmiskäsityksen ja asiakastyön
arvopohjan merkityksen.)

- har utvecklat sin förmåga att ur ett
socialpedagogiskt perspektiv (målinriktat,
resursförstärkande, delaktighetsfrämjande)
möta, stöda, handleda och inspirera olika
klientgrupper./
- on kehittänyt kykyään kohdata, tukea, ohjata
sekä kannustaa erilaisia kohderyhmiä
sosiaalipedagogisesta näkökulmasta
(tavoitteellisesti, resursseja vahvistaen,
osallisuutta tukien)

- har utvecklat sin förmåga att
dokumentera och utvärdera klientarbetet./
- on kehittänyt kykyään dokumentoida sekä
arvioida asiakastyötä.

- känner till tillgängliga
socialskyddsformer och kan koordinera service
utgående från klientens behov./
- tuntee sosiaaliturvajärjestelmää ja asiakkaan
tarpeista lähtevää palvelumuotojen
koordinointia.

- med hjälp av praktikuppgiften aktiverar
sig studeranden i FUI verksamhet (forskning,
utveckling och innovation) på praktikplatsen i
samråd med personalen./
- harjoittelutehtävän avulla tutustuu ja
kehittää omalta osaltaan TKI (tutkimus,
kehittämis ja innovaatio) toimintaa

- ser sin roll och kan fungera som
medarbetare i ett mångprofessionellt team./
-näkee rooliaan ja osaa toimia
moniammatillisessa tiimissä.

Innehåll

Praktiskt klientarbete med målsättningen att möta,
stöda,
handleda och inspirera klienter ur ett
socialpedagogiskt perspektiv.

Förkunskaper

5 sp. Socialpedagogik i klientarbete med barn
och unga.
10 sp. Socialpedagogik i klientarbete med äldre
och personer med funktionsvariation).
5 sp. Etik och professionell kommunikation.
5 sp. Kreativitet för hälsa och välbefinnande.

OBS! Innan studerande går ut i praktik krävs
minst 60 sp totala registrerade poäng, eller
individuell studieplan.

Kursen ersätter följande kurser

Yrkespraktik - Funktionshinder i samhället.
Praktik inom äldreomsorgen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 4 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 12 timmar
 • Självstudier - 32 timmar
 • Praktikutvärdering - 4 timmar
 • Praktik - 210 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
1. Skriftlig praktikrapport inlämnas och bedöms
med godkänt/underkänt.
2. Blanketten för utvärdering av lärande i
arbetet är ifylld och underskriven av
handledaren på praktikplatsen.
3. Obligatoriskt deltagande i praktikinfon,
handledningstillfällen och praktikutvärderingsdagen.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Enoksson Maria
 • Hagström Sarah
 • Söderström Eivor
 • Werner Tove

Examinator

Söderström Eivor

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

- Praktiktid 27.1-13.3.2020.

Kursanmälningstid

2019-09-09 till 2019-10-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-24 14:00 - 15:00 D4106 Praktik i klientcentrerat arbete Praktikinfo, obligatorisk närvaro Enoksson Maria
Söderström Eivor
2020-01-10 13:00 - 15:00 D4107-08 Praktik i klientcentrerat arbete Information om Klientcentrerad praktik och arbete med läranderesultat i smågrupper. Obligatorisk närvaro. Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2020-01-10 13:15 - 15:00 A510 Praktik i klientcentrerat arbete för grupparbete Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2020-01-10 13:15 - 15:00 D4104 Praktik i klientcentrerat arbete för grupparbete Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2020-01-27 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-01-28 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-01-29 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-01-30 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-01-31 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-03 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-04 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-05 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-06 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-07 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-10 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-11 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-12 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-12 11:00 - 12:00 F363 Praktik i klientcentrerat arbete KOLL AV STRAFFREGISTERUTDRAG Brantberg Bettina
2020-02-12 12:00 - 15:00 E254 praktikhandledning Praktikhandledning. gruppen skola/unga klockan 12-13.30 gruppen förebyggande arbete/tidigt stöd: 13.30-15 Söderström Eivor
2020-02-12 13:30 - 15:00 B517 Praktik i klientcentrerat arbete Grupphandledning (Tove) Werner Tove
2020-02-12 15:00 - 16:00 F365 Praktik i klientcentrerat arbete Informationssökning (FUI uppgift) (TW) Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2020-02-13 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-14 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-17 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-18 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-19 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-20 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-21 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-24 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-25 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-26 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-27 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-28 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-02-28 09:00 - 10:30 B517 Praktik i klientcentrerat arbete Grupphandledning 2 (Tove) Werner Tove
2020-03-02 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-02 12:00 - 15:30 A510 Praktik i klientcentrerat arbete Praktikhandledning: klockan 12-13.30 gruppen förebyggande arbete och tidigt stöd 14- 15.30 gruppen skolmiljö/unga Söderström Eivor
2020-03-03 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-04 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-05 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-06 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-09 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-10 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-11 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-12 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-13 08:00 - 16:00 Praktik i klientcentrerat arbete
2020-03-18 09:00 - 11:30 Praktik i klientcentrerat arbete Praktikutvärdering klockan 8.30-11.30. Obligatorisk närvaro. Utväreringen ordnas som ett webinarium, länkar till teams skickas ut per e-post./ES Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning