Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden:

- är förtrogen med och kan tillämpa
socialpedagogik inom klientarbetet

-kan på ett professionellt sätt bedöma
klienters behov för att stöda resurser och
handleda klienter i deras vardag

- känner till och kan redogöra för
servicesystemets juridiska föreskrifter och
informationssystem

- kompetensmål för läkemedelsbehandling syns i
kursen
Läkemedelsbehandling för socionomer, se Asta
SO-2-077 (1).

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:

- förstå det socialpedagogiska omsorgsarbetets
betydelse för lärande, personlig utveckling och
bemästrandet av vardagslivet samt känna till
olika arbetssätt/metoder i klientarbete

- ha insikt i det goda åldrandet samt
hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande verksamhetsformer för äldre

- ha grundläggande kunskaper om
kognitiv funktionsnedsättning och särskilda
insikter i neuropsykiatriska diagnoser hos
barn, unga och vuxna

- ha insikter i vilka konsekvenser
funktionsnedsättningar har på personens
livssituation och förståelse för vad det
innebär att leva med dessa i vardagen

- identifiera och diskutera insatser med syfte
att stödja och underlätta bibehållandet av
klienters resurser och funktionsförmåga

- kunna med hjälp av servicehandledning delta i
planering av den service (tjänster och
stödåtgärder) som den enskilda klienten behöver
som stöd i olika livsskeden

- diskutera aktuella frågor inom politik
och aktuell lagstiftning som berör klienters
ställning i samhället

- Läranderesultat för läkemedelsbehandling syns
i
kursen
Läkemedelsbehandling för socionomer

Innehåll

Centrala begrepp och teorier:
Socialpedagogisk kompetens
Handikappolitik och rättigheter
Tillgänglighet/Universal Design
Den sociala modellen/den medicinska
modellen/ICF
Delaktighet och aktörskap
ADL-färdigheter, sociala och kognitiva
färdigheter
Livsvillkor/livskvalitet
Livsloppsperspektiv (barn, ungdom, vuxenålder,
äldre)
Habilitering/Rehablitering
Hälsofrämjande
Social gerontologi
Sociala aspekter på åldrandet
Ålderism/Ageism

Kursen ersätter följande kurser

- Funktionshinder i samhället 5sp
- Funktionshinder och socialpedagogiskt arbete
10 sp
- Gerontologi och klientarbete inom
äldreomsorgen.
- Sociala aspekter på åldrandet.

Mer information

Obligatoriska moment inom kursen:
- basgruppsarbete
- studiebesök
- seminarium (examination 1)
- bloggskrivning (examination 2)
- gästföreläsningar
- färdighetsträningar (förflyttning och
simuleringsövning)
- läkemedelsbehandling

Litteratur

Socialpedagogik:
Eriksson, L., Markström, A-M. 2000. Den
svårfångade socialpedagogiken (särskilt kapitel
6).Lund:Studentlitteratur

Madsen, B. 2001. Socialpedagogik. (Särskilt
kapitel 6-8). Lund: Studentlitteratur.

Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration
och inklusion i det moderna samhället
(Särskilt kapitel 8-9). Lund: Studentlitteratur

Äldre:
Andersson, Lars. 2013. Socialgerontologi. Lund:
Studentlitteratur.

Bravell, M. 2013. (red.) Äldre och åldrande -
grundbok i gerontologi 2:a upplagan.
Gleerups:Malmö.

Bromseth, J & Siverskog, A. 2013. LHBTQ-
personer och åldrande. Nordiska perspektiv.
Studentlitteratur: Lund

Ekwall, A (red) 2010. Äldres hälsa och ohälsa;
en introduktion till geriatrisk
omvårdnad. Lund:Studentlitteratur.

Kurki, L. 2007. Innostava vanhuus. Finn
Lectura.

Lill, L. 2010. Äldreomsorg - om makt, genus,
klass och känslor i ett yrke. Liber: Malmö

Norberg, A., Lundman, B. & Santamäki Fischer,
R.2012. Det goda åldrandet.
Studentlitteratur:Lund.

Funktionsvariation:

Brunt David och Hansson Lars (red.). 2014. Att
leva med psykisk
funktionsnedsättning;livssituation och
effektiva vård- och
stödinsatser. Lund: Studentlitteratur.

Coleman Mary, Gillberg Christopher, Coleman
Mary.2011. The Autisms. Oxford University
Press.

Gillberg, Christopher. 2011. Barn, ungdomar och
vuxna med Asperger syndrom: Normala.
geniala,nördar? Stockholm: Studentlitteratur.

Hallberg Ulrika&Hallberg Lillemor.2018.
Delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. Lund: Studentlitteratur.

Handbok för handikappservice. 2016.
Helsingfors:THL.
Tillgänglig:https://www.thl.fi/sv/web/handbok Extern länk-
for-handikappservice/pa-svenska/startsidan

Ineland.J, Molin.M & Sauer.L. 2013.
Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd.
Malmö:Gleerups.

Wing, L. 2012. Autismspektrum: handbok för
föräldrar och professionella. Stockholm: Cura

Lagstiftning:
Socialvårdslag 710/1982.
Lag om klientens ställning och rättigheter inom
socialvården 1301/2014.
Lag om service och stöd p.g.a. handikapp
380/1987.
F om service och stöd p.g.a. handikapp
759/1987.
Lag ang. specialomsorger om utvecklingsstörda
519/1977.
Lag om handikappförmåner 570/2007
Diskrimineringslagen 1325/2014
Lag om stödjande av den äldre befolkningens
funktionsförmåga och om social- och
hälsovårdstjänster för äldre 980/2012

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 32 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 128 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar
 • läkemedelsbehandling - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Gruppresentationer på seminarium

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande delmoment:

1. Basgruppsarbete. Vitsord: Godkänd prestation
2. Examination för tema funktionsvariation:
Seminarium.
Presentation i grupp, vitsord 1-5. (50%)
3. Examination för tema äldre: Individuell
uppgift: reflektivt bloggskrivande enligt givna
teman. Vitsord 1-5.(50%)
4. Gästföreläsningar.Närvaro. Godkänd
prestation
5. Studiebesök Närvaro Godkänd prestation
6. Färdighetsträningar: förflyttning och
simuleringsövning: godkänd prestation

6. Läkemedelsbehandling (Godkänd/Underkänd)
Läkemedelsbehandlingstentamen består av två
delar.
- Den första delen består av en teoretisk del.
- Den andra delen är läkemedelsräkning.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Rosengren Åsa
 • Sigfrids Ingmar
 • Silfver Jessica
 • Söderström Eivor
 • Werner Tove
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Söderström Eivor

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-31

Kursens tidtabell

28.8-25.10.2019

OBS! Läkemedelsbehandling för socionomer, 1 sp,
se Asta SO-2-077 (1) ingår som en fristående
del av
kursen! Anmäl dig också till den modulen!

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-25 - Rapporter och produktioner
 • 2018-10-04 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 12:30 - 14:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Introduktion till kurs och ämne/ES Söderström Eivor
2019-08-29 12:30 - 14:00 D173 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation OCD- Den dolda osäkerhetssjukan/ Jonas Pieniniemi Söderström Eivor
2019-08-29 14:15 - 15:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation- basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-08-30 08:30 - 10:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-08-30 08:30 - 10:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-08-30 10:00 - 11:00 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Förberedelse för träff med första årets studerande
2019-08-30 12:00 - 13:30 D4106 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Första och andra årets studerande träffas. Hur är det att studera till socionom på Arcada? Brantberg Bettina
2019-08-30 13:45 - 15:15 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-08-30 13:45 - 15:15 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation bagrupp2 Rosengren Åsa
2019-08-30 13:45 - 15:15 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-03 12:30 - 14:00 D4110 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Handikappolitik Sigfrids Ingmar
2019-09-05 09:00 - 10:30 B325 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp1 Rosengren Åsa
2019-09-05 09:30 - 11:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-05 09:30 - 11:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-05 09:30 - 11:00 B517 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-05 09:30 - 11:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation bagrupp2 Rosengren Åsa
2019-09-05 09:30 - 11:30 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-05 14:30 - 16:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Aspekter på självbestämmanderätt och delaktighet, samt THL:s handbok för funktionshinderservice. Sakkunnig Rut Nordlund-Spiby, THL. Obligatorisk gästföreläsning. Söderström Eivor
2019-09-09 12:30 - 14:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Funktionsvariation: orsaker, hurudana uttryck, hur underlätta? Ira Jeglinsky-Kankainen Jeglinsky-Kankainen Ira
Söderström Eivor
2019-09-11 12:30 - 14:00 B517 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-11 12:30 - 14:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-11 12:30 - 14:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-11 14:30 - 16:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-12 08:30 - 10:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Funktionsvariation: Konskevenser på livssituation, hur stöda funktionsförmåga och planera service? Ira Jeglinsky-Kankainen Jeglinsky-Kankainen Ira
Söderström Eivor
2019-09-12 10:15 - 11:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-09-13 10:00 - 15:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Obligatoriska gästföreläsningar. kl 10-11.30 Jurist Marica Nordman, Sams juridisk rådgivning kl 12.15- 13.45 Familjestödare Christina Nyberg, FDUV Kl 14-15 Karolina SJöberg, Stödpersonverksamhet inom Sams Söderström Eivor
2019-09-16 12:30 - 14:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-17 09:00 - 12:00 F249 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Johanna Turunen och Mymlan Uddström, Kårkulla samkommun: Personcentrerat arbetssätt PSP. Obligatorisk närvaro. Söderström Eivor
2019-09-17 12:30 - 14:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-09-17 12:30 - 14:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-17 12:30 - 14:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-17 12:30 - 14:00 B517 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-17 12:30 - 14:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp1 Rosengren Åsa
2019-09-17 14:30 - 16:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-20 09:15 - 10:45 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-09-20 09:15 - 10:45 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-09-20 09:30 - 11:00 B517 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-23 09:15 - 10:30 D4107-08 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Introduktion till tema 2: äldreomsorg/ES Söderström Eivor
2019-09-23 12:00 - 16:00 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Tid reserverad för studiebesök och förberedelsearbete inför seminarium Söderström Eivor
2019-09-24 09:30 - 11:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-24 10:15 - 11:45 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 tema 2, ny utgångspunkt Söderström Eivor
2019-09-24 10:15 - 11:45 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 tema 2, ny utgångspunkt Söderström Eivor
2019-09-24 11:30 - 13:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-09-25 09:00 - 10:30 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-25 10:00 - 11:30 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 2 Rosengren Åsa
2019-09-25 11:30 - 13:00 B320 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Föreläsning: Hjälpmedel och hjälpmedelsprocessen ( M A-S) Arell-Sundberg Marina
2019-09-25 13:15 - 15:00 D173 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Infotillfälle inför simulering. Obligatorisk närvaro. Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-09-26 12:30 - 14:00 B522 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Äldreomsorgslagen och kvalitetsrekommendationer Rosengren Åsa
Sigfrids Ingmar
2019-09-27 08:45 - 12:00 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Tid reseverat för studiebesök och förberedelser inför seminarium. Söderström Eivor
2019-09-30 08:30 - 10:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-09-30 12:30 - 14:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Annikki Arola: Det goda åldrandet. Arola Annikki
2019-09-30 14:15 - 15:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-09-30 14:15 - 15:45 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-02 10:15 - 11:45 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-10-02 13:00 - 14:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-10-02 13:00 - 14:30 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-10-03 08:30 - 16:00 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Förberedelsetid gruppvis inför seminarium på fredag 4.10. Söderström Eivor
2019-10-04 09:00 - 15:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Seminarium och examination för tema 1. Obligatorisk närvaro. Tidtabell: Kl 9-10 Ni hänger upp och bekantar er med varandras posterpresentationer i D 4106 Kl. 10-10.30 Presentation bas 1 Kl 10.30-11 PResentation bas 3 paus Kl 12-12.30 Presentation bas 5 Kl 12.30-13 Presentation bas 6 Paus Kl 13.30-14 Presentation bas 4 Kl 14-14.30 Presentation bas 2 Kl 14.30-15 Slutdiskussion Rosengren Åsa
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
2019-10-07 12:30 - 14:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-10-07 12:30 - 14:00 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-07 12:30 - 14:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-08 10:15 - 11:45 B522 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Anhöriga till äldre personer Rosengren Åsa
2019-10-08 12:30 - 14:00 D4106 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Socialhandledare Nicole Renwall_Iivonen, Seniorinfo, Helsingfors stad. Obligatorisk gästföreläsning. Söderström Eivor
2019-10-09 13:00 - 14:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-10-09 14:30 - 16:00 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-10-10 08:30 - 12:00 D4107-08 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Förberedelser inför simuleringsövningar. Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-10 13:00 - 14:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-10-14 08:30 - 16:00 E492 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Simulering av hembesök, grupp 1 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-14 08:30 - 16:00 E494 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Simulering av det förebyggande hembesöket, grupp 1 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-15 09:00 - 10:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-10-15 09:00 - 10:30 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa
2019-10-16 09:00 - 15:00 D281 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Klientförflyttning Grupp A: kl. 9-11.30 Grupp B: kl. 12.15-14.45 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-16 09:00 - 15:00 D282 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-10-17 12:00 - 13:30 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Utan handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-17 12:00 - 13:30 D4103 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-10-17 12:00 - 13:30 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-17 12:00 - 13:30 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-10-21 08:30 - 16:00 E494 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Simulering av hembesök, grupp 2 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-21 08:30 - 16:00 E492 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation Simulering av det förebyggande hembesöket, grupp 2 Arell-Sundberg Marina
Söderström Eivor
Werner Tove
2019-10-22 09:00 - 10:30 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp2 Rosengren Åsa
2019-10-22 12:30 - 14:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 6 Söderström Eivor
2019-10-23 08:30 - 10:00 E380 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 3 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-23 08:30 - 10:00 D4104 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation: bas 5 Söderström Eivor
2019-10-23 10:15 - 11:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation. Bas 4 Med handledare Sigfrids Ingmar
2019-10-24 10:15 - 11:45 E381 Klientarbete med äldre och personer med funktionsvariation basgrupp 1 Rosengren Åsa

Kurs och studieplanssökning