Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målet med är att utveckla studentens förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i praktiska sakkunniguppgifter inom ergoterapi. Studerande fördjupar sina kunskaper och färdigheter inom ett kompetensområde inom egroterapi och studerade utvecklar sin förmåga till självständig reflektion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att självständigt dokumentera de olika faserna i en forskningsprocess innehållande forskningsprobelemts relevans, anknytning till tidigare kunskap, frågeställning eller hypotes, metod, resultat och diskussion.

Innehåll

Handledning i grupp och individuellt.
Deltagande och presentation vid idé- och planseminarier.
Opponens av en plan och ett examensarbete.
Deltagande i 15 presentationer av examensarbeten varav fem arbeten ska vara från annat område än ergoterapi (inkl.den egna presentationen och opponeringen)

Förkunskaper

För att kunna inleda examensarbetsprocessen krävs minst 105 inregistrerade studiepoäng

Litteratur

Backman, J. 2008. Rapporter och uppsatser. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.
DePoy, E. 1999. Forskning : en introduktion. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg-Wengström. 2008. Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm ; Natur och Kultur
Friberg, F.(red.)2006. Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund : Studentlitteratur.
Jacobsen. D. 2007. Förståelse, beskrivning och förklaring. Introduktion till samhällsvetenskeplig metod för hälsovård och socialt arbete. Studentlitteratur.
Jokivuori,P. Hietala, R. 2007. Määrällisiä tarinoita - monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. WSOY
Brinkmann, S. & Kvale, S. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Trost, J. 2007. Enkätboken.3 uppl.Lund : Studentlitteratur.

Annan aktuell litteratur som berör forskningsprocess, forskningsmetodik och forskningsetik.

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 320 timmar
  • Handledning och seminarier - 80 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 400 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 400 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänt examensarbete och godkänd prestation vid opponentskap av examensarbete. Fullföljt deltagande vid seminarier.

Lärare

  • Arola Annikki
  • Haldin Denice

Examinator

Arola Annikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

För de studerande som följer den gamla studieplanen genomförs grupphandledningar i grupp 1 och grupp 2 med följande tidtabell:
10.9, 1.10, 31.10 och 19.11.2012

De studerande som följer den nya läroplanen har sin idévecka under tiden 29.10 - 2.11.2012, veckan inleds med introduktion och infosökning och avslutas med idéseminarum.

Arbetet med plan inleds 7.1.2013 och stöds upp med regelbundna grupphandledningar i 2 basgrupper.Inlämning av material till grupphandledningar enligt följande:

15.1 Inlämning av bakgrund
1.2 Inlämning av teoridel
22.2 Inlämning av metoddel.

En färdig plan lämnas in 5.3.2013 och planen presenteras vid planseminarium den 11.3.2013.

Under tiden 6.5 - 31.5.2013 arbetar studerande intensivt med sitt examensarbete, inlämning av färdigt examensarbete 10.6.2013 och presentation av examensarbete i augusti 2013.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning