Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
efter genomgången kurs kan värdera, kritiskt
granska och utnyttja
olika former av kunskap i syfte att hitta bästa
praxisen för sitt arbete
med
klienter och brukare inom eget professionsområde.

Efter avklarad kurs kan studerande:
- befästa ett kritiskt förhållningssätt genom
att aktivt identifiera, förklara och motivera
olika problemställningar i
sin egen profession
- prova på olika angreppssätt för att närma sig
en frågeställning
- självständigt insamla och kritiskt granska
vetenskaplig kunskap för att använda och tillämpa
i egen kunskapsutveckling
- bekanta sig med alternativa former för
examensarbete
- sammanväga professionellas erfarenheter och
personens erfarenheter och förutsättningar som
en grund för tillämpning av integrerade lösningar
på komplexa problem

Läranderesultat

Studerande kan:

- välja, diskutera och avgränsa ett
problemområde inom den egna professionen och
reflektera över till
vilken grad individen själv fått komma till
uttryck
- utnyttja relevanta databaser och sökord för
att hitta vetenskaplig kunskap inom eget
professionsområde
- sammanställa, utvärdera och kombinera
vetenskapliga arbeten i en avgränsad
kunskapsöversikt
- uppfatta skillnaden mellan begrepp som
reflektion och deskription, analys och syntes
och kan omsätta det i praktiken
- diskutera till vilken grad
individen/klienten/personen/brukaren själv
har möjlighet att bidra till best practice

Innehåll

Meddelas senare

Förkunskaper

40 sp inom eget utbildningsprogram

Kursen ersätter följande kurser

För ergotearpeuter: 2013-2014: Evidensbaserad
ergoterapi

Mer information

Obligatorisk närvaro
- Workshop kring opponentskap (block 2)
- Deltagande i smågruppsarbete + Seminarium (block
3)
Med anledning av det undantagastillstånd som
uppstått pga Corona virus spridning är högskolan
stängd och ingen närundervisning ges. All
undervisningsverksamhet sker på distans via
Itslearning, Teams och Zoom.

Litteratur

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser.
Lund: Studentlitteratur.
Bury, T., Mead, J. (2000). Evidence-based
healthcare. A practical guide for therapists.
Holm, M. (2000). Our mandate for new millennium:
Evidence-based practice. AJOT, 54; 575-84.
Hydén, M. (2008). Evidence-based social work på
svenska ? att sammanställa systematiska
kunskapsöversikter.
Socialvetenskaplig tidskrift
(1), 3-18
Kassirer, Jerome P, Kopelman, Richard I. & Wong,
John B. (2009). Learning clinical reasoning.
Lippincott Williams & Wilkins. ISBN10:078179515X.
Patel,R & Davidsson,B. (2019).
Forskningsmetodikens grunder. Att
planera, genomföra och rapportera en undersökning.
Lund:
Stundentlitteratur.
Taylor M. Clare (2007) Evidence-Based Practice
for Occupational Therapists. Whiley: Blackwell

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 45 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Block 1: 24.4.2020 Block 2: 11.5.2020 Block 3: muntligt 26-27.5.2020 + skriftlig uppg. 29.5.2020

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination Block 1: Individuell granskning av
vetenskapliga artiklar. 60% av kursvitsordet.

Examination Block 2: Grupp opponentskap. G/U

Examination 3: Redovisning av grupparbete kring
material som sammanställts och granskats på ett
avgränsat kunskapsområde. 40% av kursvitsordet.

Lärare

 • Forss Mia
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kiukas Carina
 • Rosengren Åsa
 • Sigfrids Ingmar
 • Tana Jonas
 • Werner Tove

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (47 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-09-30

Kursens tidtabell

Kursen pågår 25.3. - 29.5. 2020. Delprestationer
/kompletteringar (jmf omtent) kan lämnas in 31.7.2020
och 30.9.2020

Kursanmälningstid

2020-03-02 till 2020-04-01

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-25 10:15 - 11:45 D4107-08 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Introduktion till kursen Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2020-03-31 10:15 - 11:45 F365 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Artikelsökning på egen hand Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2020-03-31 14:15 - 15:45 E385 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Artikelsökning på egen hand Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2020-04-02 12:30 - 14:00 D4107-08 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Möjlighet till handledning via teams. Registrera Dig på Itslearning. Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2020-04-14 14:15 - 15:45 D4107-08 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Introduktion till block 2. Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2020-05-04 15:30 - 16:15 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Introduktion till block 3. Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2020-05-12 08:30 - 12:00 D4106 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Presentation av opponentskap Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2020-05-18 12:30 - 14:00 D4107-08 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Handledning Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2020-05-25 09:15 - 12:00 B518 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Slutseminarium (Halva gruppen) Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2020-05-26 09:15 - 12:00 B518 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Slutseminarium (Halva gruppen) Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2020-05-28 14:00 - 16:00 T4 FUI mässa FUI mässa för Institutinen för Hälsa och välfärd och Institutionen för Vård FUI mässan sker digitalt. Mer information hittas på Itslearning i kursen Examensarbete 2020/2021 Forss Mia
Kiukas Carina

Kurs och studieplanssökning