Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att introducera kunskapsteori för att studerande skall kunna förstå och värdera olika slags kunskap och kunskapsbildande traditioner och därmed kunna läsa och förstå forskningar inom det egna kompetensområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att;
- förstå innebörden i begreppen kunskap och vetenskaplig kunskap och olika former av kunskap
- förstå olika kunskapsbildningstraditioner
- kunna förhålla sig kritiskt i läsning och värdering av forskningsartiklar inom sitt eget kompetensområde
- förstå teoribegreppet inom NV och HV tradition
- förstå grundläggande vetenskapliga begrepp så som sanning, intersubjektivitet, generaliserbarhet, validitet och reliabilitet

Innehåll

Vad är kunskapsteori? Ontologi och epistemologi. Kunskap, tro och sanning. Kunskapsformer. Att förstå och förklara. Kritiskt förhållningssätt och rationalitet. Vetenskaplig kunskap och vetensaplighet. Kunskapsbildningsstrategier. Den vetenskapliga arbetsprocessen och vetenskapliga grundbegrepp. Vikten av en god teori.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

I samband med varje lektion ges material för bredvidläsning (se tidtabellen)och en uppgift utdelas som görs i grupp inom det egna utbildningsprogrammet.
Uppgifterna utmynnar i en uppsats som inlämas till examinator 28.11.08

Litteratur

Bjereld, U. & Demker, M & Hinnfors, J. 2000. Varför vetenskap ? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. Lund, Studentlitteratur.
Litteraturhänvisning i samband med varje lektion
ELLER; Lindholm, S. 2005. Vägen till vetenskapsfilosofin.Lund ; Grahn´s tryckeri AB

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Självstudier - 90 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
 • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

 • Haldin Denice
 • Kukkonen Göta
 • Lejonqvist Gun-Britt
 • Roberts Christel
 • Rosenqvist Anita
 • Savolainen Jari
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Lejonqvist Gun-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

02.09.2008 13:15 - 15:00 Vad är kunskapsteori. Ontologi och epistemologi (Allwood, C.M. & Erikson, M.G. 1999. Vetenskapsteori för psykologi och andra samhälsvetenskaper. Lund, Studentlitteratur. Kap. 1)
09.09.2008 13:15 - 15:00 Kunskap, tro och sanning (Sohlberg, P & B-M. 2006. Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod. Malmö. Liber Oy. Del II)
16.09.2008 13:15 - 15:00 Kunskapsformer (Lindholm, S. 1985. KUNSKAP Från fragment till helhetsyn. Stockholm, Liber förlag. Kap. 6)
30.09.2008 13:15 - 15:00 Att förstå och förklara (Bjereld et.al 1999 Kap. 2 och Lindholm, S. 2005. Vägen till vetenskapsfilosofin. Lund. Grahns Tryckeri Ab, Kap. 4 &5)
07.10.2008 13:15 - 15:00 Kritiskt förhållningssätt och rationalitet(Stenbock-Hult, B. 2004. Kritiskt förhållningssätt. Lund, Studetlitteratur, Ka.2
10.10.2008 09:15 - 10:00 Vetenskaplig kunskap och vetenskaplighet Bjereld et.al. 1999 Kap. 1)
14.10.2008 13:15 - 15:00 Kunskapsbildnings- strategier (Bjereld et.al. 1999 Kap. 1 & Sohlberg, P & B-M. 2006. Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod. Malmö. Liber Oy. Ur del II Empirism, rationalism och kunskapens möjligheter
21.10.08 13.15-15.00Den vetenskapliga arbetsprocessen och vetenskapliga grundbegrepp (Bjereld et.al. 1999, Kap 4)
24.10.08 9.15-11.00 Vikten av en god teori Bjereld et.al. 1999, Kap.3 )
28.10.08 13.15-15.00 Kunskapsteori - en syntes

Examinationsformer

 • 2008-11-28 - Tentamina
 • 2008-11-30 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning