Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten är
insatt i ekonomistyrningens roll i
organisationen, kan läsa och använda
bokslutsinformation för ekonomisk planering och
rapportering och kan tillämpa olika ekonomi-
styrningsmodeller.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs är studenten bekant med
ekonomistyrningens mål och metoder, kan läsa och
tillämpa ekonomiska rapporter i
ett företagsekonomiskt sammanhang.

Innehåll

- Ekonomistyrningens roll och funktioner
- Bokslutets funktion och upplägg
- Elementär boksutsanalys
- Budgeteringens syfte och metoder
- Elementära resultat-,likviditets- och
balansbudgeter
- Produktkalkylernas syfte och struktur
- Balanserat styrkort i korthet.

Förkunskaper

Inga

Mer information

Information vid introduktionen och ytterligare
information publiceras på itslearning.
Omtenter:

Litteratur

P-H Skärvad, j Olsson:Företagsekonomi 100,
Faktabok,Liber 2013, kap 15-26
Ax-Johansson-Kullvén: Den nya ekonomistyrningen,
2009 eller senare,valda delar
Kaplan,R & Norton,D.1999.Från strategi till
handling:The balanced scorecard.valda delar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 28 timmar
  • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Inlämningsuppgifter på Itslearning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
- inlämnade obligatoriska uppgifter under
kursens
lopp
- slutarbete eller tentamen
- Krävs 50% av kursens max.poäng.
- Närvaro under presentationer,
gästföreläsningar
och företagsbesök

Första föreläsningen är obligatorisk för dem som
önskar vara med på kursen.

Lärare

Puukko Linda

Examinator

Puukko Linda

Antal kursplatser

Ingen begränsning (98 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-03-22

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-24 09:45 - 11:30 Ekonomistyrningens grunder Puukko Linda
2020-03-26 12:30 - 15:30 Ekonomistyrningens grunder Puukko Linda
2020-03-31 10:00 - 11:30 Ekonomistyrningens grunder Puukko Linda
2020-04-14 09:30 - 12:00 D4107-08 Ekonomistyrningens grunder Grupp A Övning 1 Puukko Linda
2020-04-16 09:30 - 12:00 D4107-08 Ekonomistyrningens grunder Grupp B Övning 1 Puukko Linda
2020-04-17 10:00 - 11:00 Ekonomistyrningens grunder: EXTRA Puukko Linda
2020-04-21 09:00 - 12:00 Ekonomistyrningens grunder Puukko Linda
2020-04-23 13:00 - 14:30 Ekonomistyrningens grunder Puukko Linda
2020-05-05 12:30 - 15:00 Ekonomistyrningens grunder Puukko Linda
2020-05-08 09:30 - 12:00 Ekonomistyrningens grunder Puukko Linda
2020-05-12 09:15 - 11:45 Ekonomistyrningens grunder Grupp A Övning 2 Puukko Linda
2020-05-13 09:15 - 11:45 Ekonomistyrningens grunder Grupp B Övning 2 Puukko Linda

Kurs och studieplanssökning