Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Ib 2001 - 2004 - International operations

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

6 sp

Kompetensmål

Dagens företagsledare fattar sina beslut på basen av information som införskaffas via marknadsundersökningar. Målet med kursen är att bekanta studenten med de mest använda undersökningsmetoderna. Studenten lär sig attutföra enkätundersökningar och intervjuer samt analysera dessa. Studenten lär sig både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Läranderesultat

Studenten lär sig att planera och implementera kvalitativa och kvantitativa studier. Följande kvalitativa metoder: brainstorming, fokus grupper, intervjuer, praktikfall och action research.
Kvantitativa metoder: Att uppgöra enkäter, och analysera dem med SPSS.

Innehåll

Introduktion till grunden i vetenskaplig metodik. Deduktion, induktion, theorier, hypoteser, verfifiering, falsifikation, skalor, kausala problem, mätning. Att definiera ett problem, samla sekundärdata,använda databaser, kvalitativ datainsamling, utförma frågeformulär med SNAP, urvalsmetoder, analysera data med SPSS.

Förkunskaper

Matematik grundkurs,affärsmatematik,dtabehandling och avancerad marknadsföring.

Kursen ersätter följande kurser

International Business Methods.

Mer information

Kvantitativa metoder med SPSS görs individuellt och bedöms som examen. Kvalitativa metoder tenteras.

Litteratur

Selected parts from:

Ghauri P., Grönhaug K. and Kristianslund I.: Research Methods in Business studies- A practical guide. Prentice Hall, 1995, Hertfordshire. ISBN 0-13-015710-4

Burns A. and Bush R.: Marketing Research, 3rd ed. Prentice Hall, 1999, New Jersey. ISBN 0-13-014411-8.

Kumar V. International Marketing Research, Prentice Hall, 2000, New Jersey, ISBN 0-13-045386-2

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar
  • Övningar
  • fieldwork
  • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Mildén Peter

Kursens hemsida

None

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Utgången av läsåret

Kursens tidtabell

Springperiods 3 and 4. Timetable can be seen from ARBS.

Kurs och studieplanssökning