Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

 • Studenten innehar grundläggande kunskaper för
  ett vårdvetenskapligt tänkande och ett
  evidensbaserat arbets- och förhållningssätt i
  vården.
 • Studenten får ett sikte mot ett
  vårdvetenskapligt kunskapsområde och
  vårdvetenskapens värdegrund synliggörs.
 • Studenten får en kännedom om olika
  vårdteorier
  och modeller.
 • Studenten behärskar ett grundläggande
  vetenskapligt språk i tal och skrift.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:

 • tillämpa grunderna för ett evidensbaserat
  arbetssätt i vårdens olika kontexter.
 • förstå vårdvetenskapens teorikärna och kunna
  argumentera för dess betydelse i
  vårdverkligheten.
 • förstå och tillämpa yrkesetiska principer och
  värden som grund för trygg och säker
  patientvård.
 • förstå betydelsen av teorier och
  tankemodeller
  som grund i vården.
 • förstå evidensprocessen och tillämpa den för
  att söka kunskap, sammanställa resultat och
  kritiskt granska dessa
 • förstå och använda sig av ett vetenskapligt
  språk

Innehåll

 • Evidensbaserad vård
 • Grunder i vårdvetenskap
 • Vårdteorier och modeller
 • Vårdetik

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Litteratur

 • Wiklund Gustin, L. and Bergbom, I.,
  2017/2012.
  Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik.
  Studentlitteratur.
 • Willman, A., Nilsson, R., Sandström, B. and
  Bahtsevani, C., 2016. Evidensbaserad omvårdnad:
  en bro mellan
  forskning och klinisk verksamhet.
  Studentlitteratur.
 • Greenhalgh, T., 2012. Att läsa vetenskapliga
  artiklar och rapporter: grunden för en
  evidensbaserad vård.
  Studentlitteratur.
 • Alligood, M. R. 2013. Nursing Theory. Mosby,
  USA.
 • Eriksson & al. 2013. Hoitotiede. Sanoma pro
  Oy,
  Helsingfors.
 • Eriksson, K. 1994. Den lidande människan.
  Liber
  utbildning, Stockholm.
 • Holopainen & al. 2014. Johda näyttö käyttöön
  hoitotyössä. Bookwell Oy, Borgå.
 • Wiklund, L. 2003. Vårdvetenskap i klinisk
  praxis. Natur och Kultur, Stockholm.
 • aktuella artiklar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande:
Alla veckovisa uppgifter behöver vara godkända.
Uppgift II och III bedöms båda med skalan 0-5
poäng.

Vitsordsskala:
0 = 0-5 poäng
1 = 6 poäng
2 = 7 poäng
3 = 8 poäng
4 = 9 poäng
5 = 10 poäng

Lärare

 • Hagström Sarah
 • Niemi Annika
 • Paakkonen Heikki
 • Silfver Jessica
 • Tana Jonas

Examinator

Tana Jonas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (101 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

2020-03-22 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 09:00 - 12:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas
2020-01-14 13:00 - 16:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas
2020-01-15 08:00 - 11:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas
2020-01-16 13:15 - 15:15 F365 Evidensbaserat arbete Workshop i informationssökning 19BM, 19HV Hagström Sarah
2020-01-20 09:00 - 11:00 E385 Evidensbaserat arbete Workshop i informationssökning 19SJ Hagström Sarah
2020-01-21 13:00 - 15:00 F365 Evidensbaserat arbete Workshop i informationssökning 19FV Hagström Sarah
2020-01-22 12:00 - 15:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas
2020-01-24 09:00 - 12:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas

Kurs och studieplanssökning