Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten skall kunna tillämpa sina kunskaper och färdigheter i kliniska vårdlärans grunder
Opiskelija osaa soveltaa tietojaan ja taitojaan kliinisen hoiti-opin alkeissa

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten:

Teoretiskt kunnande
- kunna använda tvärvetenskaplig kunskap i vårdandet av patient; dvs anatomi och fysiologi, inre medicin, farmakologi och läkemedelslära, patologi och mikrobiologi
-förstå kommunikationens och självreflektionens betydelse i mötet med patienter och närstående

Handlingsförmåga i praktiska situationer
-kunna möta patientens grundläggande behov, problem och begär och i allt högre grad se patienten som en helhet

- tillämpa vårdprocessen i patientvården och observera, analysera, planera och förverkliga grundvården

- se patientens hälsoresurser och hälsohinder och kunna beakta dessa i vården

- ha grundläggande färdigheter som hänför sig till patientens grundvårdsområde, såsom patientens personliga hygien, näringstillförsel och observation av patientens vitala livsfunktioner

- ha grundläggande färdigheter i dokumentering och rapportering

- kunna skapa en vårdande relation med en patient och höja patientens välbefinnande

- kunna möta patienten i livets slutskede

Etiskt förhållningssätt

- förstå tystnadspliktens innebörd

- kunna utgående från yrkesetisk värdegrund bemöta patienten
- förstå etikens betydelse i samarbete med personal och närstående

Teoreetista osaamista

- osaa käyttää tieteidenvälistä tietoa potilashoidossa; s.o anatomiaa ja fysiologiaa, sisätautioppia, farmakologiaa, ja lääkeoppia, patologiaa ja mikrobiologiaa
- ymmärtää kommunikaation merkityksen hoidossa

Käytännön osaamista

- osaa kohdata potilaan perusongelmat,- tarpeet ja toiveet ja yhä laajemmin nähdä potilas kokonaisuutena
- osaa soveltaa hoitoprosessia potilaan hoidossa s.o tarkkailla, analysoida, suunnitella ja toteuttaa perushoitoa
- osaa nähdä potilaan terveyden voimavarat ja esteet ja osaa huomioida niitä hoidossa
- on perustaitoja, jotka liittyvät potilaan perushoitoon; kuten potilaan henkilökohtaisen hygieniaan, ravinnonsaantiin ja potilaan elintoimintojen tarkkailuun
- on perustaidot potilaan hoidon dokumentoinnissa
- osaa luoda hoitosuhteen potilaaseen ja parantaa potilaan hyvinvointia
- osaa kohdata potilas elämän loppuviheessa

Eettistä osaamista

- ymmärtää vaitiolovelvollisuuden mekitystä
- osaa eettisten hoitoperiaatteiden pohjalla kohdata potilasta
- ymmärtää etiikan merkityksen henkilökunnan ja omaisten yhteistyössä

Innehåll

Kliniska färdigheter

Förkunskaper

Patientsäkerhet och evidensbaserat vårdandande
Klinisk vårdlära

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Den skrifliga fältuppgiften kan höja teori vitsordet i klinisk vårdlära

Litteratur

Kurslitteraturen

Studieaktiviteter

Praktik - 136 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 136 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 136 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

godkänd praktik
godkänd skriflig uppgift

Lärare

  • Holmström-Toivola Anna
  • Skogster Annika
  • Vahderpää Satu
  • Villikka Denise

Examinator

Holmström-Toivola Anna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Praktiken är v.18-20

Examinationsformer

2014-05-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning