Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studeranden får en grund i vårdande klinisk kompetens.
Studeranden innehar både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i klinisk vård.

Läranderesultat

- har kompetens att möta patientens grundläggande problem, behov och begär samt under handledning i allt högre grad se patienten som en helhet
- kan tillämpa vårdprocessen i patientvården samt ha beredskap att möta patienten i livets slutskede
- kan utföra vårdaktiviteter utgående från en integrerad kunskap i klinisk vårdlära
- förstår innebörden av kulturell kompetens och kan tillämpa det i vården
- är intresserad av möte med patienter från olika kulturer och arbetar för ett arbets klimat som är internationellt tillåtande
- har kompetens i sjukhushygien och kan arbeta aseptiskt

Innehåll

Innehåll:
Transkulturell vård (2sp)
Aseptik och hygien (2sp)
Första hjälpen (1)
Klinisk vård (5sp):
-Föreläsningar
-Praktiska övningar x 7
-Simulering
-Tentamen

Förkunskaper

Evidensbaserat vårdande och patientsäkerhet
Anatomi och fysiologi

Mer information

- Introduktionsföreläsningen, övningar och simuleringar är obligatoriska
- 80% närvaro på föreläsningar krävs för godkänd prestation
- För godkänt vitsord i tentamen skall 60% av frågorna vara rätt besvarade.

Litteratur

1. Iivanainen A Syväoja P. Tammi 2013 Hoida ja kirjaa.

2. Sairaanhoitajan käsikirja. 2013. Duodecim ISBN: 978951656

3. Nurminen. M-L. 2014. Lääkehoito.

Alternativ svensk litteratur uppdateras

Berg L & Danielson E, Patients´and nurses´experiences of the caring relationship in hospital: an aware striving for trust, Scandinavian Journal of Caring Sciences Vol.21, No 4, December 2007, s.500-5006
Abdelhamid P, Juntunen A., Koskinen L., 2009 Monikulttuurinen hoitotyö ISBN 978-951-0-35118-5

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 53 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

godkänd tentamen
godkänt praktiskt prov i simuleringen

Lärare

 • Grönlund Anu
 • Holmström-Toivola Anna
 • Ring Joachim
 • Skogster Annika
 • Sundell Solveig
 • Vahderpää Satu

Examinator

Holmström-Toivola Anna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-11-19 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning