Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande skall få färdigheter
för fördjupande av kunskaper om traditionella och nya
organisationsteorier och om ledningsstrategier i ett
serviceföretag

Målet är också att studerande skall få möjligheter att inse vikten
av team-arbete, ansvarstagande, och feedback.

Målet är också att studerande skall få kunskaper för
analyserande av olika strategier och kunskaper om aspekter som
påverkar arbetsmiljöns välmående, både fysiskt och psykiskt.

Studerande skall få basfärdigheter av ledning av personalresurser
och rekryteringsprocessen som en viktig del av
personaladministration.

Studenten har avancerade kunskaper inom ledning och planering
av affärsverksamhet och han/hon kan genomföra och evaluera
verksamheten inom turismföretaget så att branschutvecklingen
beaktas.

Studenten kan överföra strategier och visioner i konkret handling
och kan leda både processer och individer i den riktning den
valda strategin kräver.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
känna till och tillämpa olika organisationsteorier.

Studerande skall också kunna känna till olika ledningsstrategier
och kan analysera dem och inse vikten av team-arbete,
ansvarstagande, och feedback.
Studenten behärskar arbetsmetoder med vilka komplicerade
problem kan lösas på ett innovativt och kreativt sätt.

Studenten kan ta ansvar för ledning av individer för att nå
företagsekonomisk lönsamhet.
Studerande har baskunskaper om aspekter som påverkar
arbetsmiljöns välmående, både fysiskt och psykiskt.

Studerande känner till betydelsen av ledning av personalresurser
och rekryteringsprocessen som en viktig del av
personaladministration.

Innehåll

Ledning av personalresurser och deras
utveckling inom turism
Strategier inom turismbranschen.
Multikulturella arbetsteam
Rekrytering
Introduktion för nyanställda.
Kursen
baserar sig på olika case- och gruppuppgifter

Förkunskaper

Alla första och andra årets kurser avlagda, minimum 100
studiepoäng måste vara avklarade vid kursstarten.

Kursen ersätter följande kurser

TU-2-015 (6 sp)

Mer information

Kursen börjar den 7.9.2014 slutar den 27.11.2014

Litteratur

Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.), 2007, Organisationer, ledning och processer, Studentlitteratur, Lund.
Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre, 2005 (eller nyare), Organisation och organisering, Liber, Malmö
Rollinson, D. 2010, Organisational behaviour and analysis, Prentice Hall.
Bolman m.fl., 2012, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, Lund.
Thompson P. & McHugh D., 2008, Att arbeta i organisationer : ett kritiskt perspektiv på organisation och arbete. Liber, Malmö

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 33 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Essä om aktuellt tema inom ledarskap inkluderar empiri 50%
Xing-företagsspel 30 %
Lärandereflektioner av föreläsningar 20 %

Lärare

 • Fabricius Susanna
 • Hernberg Mervi

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-05-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning