Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Finska:
Målsättningen med kursen är att förkovra de
praktiska färdigheterna i finska språket i skrift
på högskolenivå. Studenten lär sig utarbeta olika
typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir
förtrogen med facktexter
och terminologi, som hänför sig till det egna
yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att
uttrycka sig skriftligt på finska i arbetslivet.
Svenska:Målsättningen med kursen är att studenten
känner till de grundläggande elementen i skriftlig
och muntlig kommunikation. Studenten innehar en
språklig medvetenhet och förstår vikten av att
fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Finska: Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
förvärvat sådana skriftliga kunskaper i finska som
enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003) för en tjänst inom
ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken
högskoleexamen är ett krav, och som behövs med
tanke på studentens yrkesutövning och utveckling i
yrkesmässigt avseende.
Svenska: Efter avklarad kurs förväntas studenten
vara förmögen att skriva rapporter och andra
dokument relaterade till arbetslivet. Studenten
kan anpassa sitt språk till varierande
kommunikationssituationer och kan utnyttja
språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och
handböcker.

Innehåll

Finska:
Idrotts- och rehabiliteringsterminologi och
facktexter
Mötesteknik
Meddelanden och anvisningar
Rapporter
Språkriktighet och språkvård
Svenska:
Ordkunskap, språkriktighet, mötesteknik, brev och
rapporter.

Förkunskaper

Finska: Kunskapsnivå i finska minst B1 (europeiska
referensramen för språk).
Svenska: Gymnasienivå eller motsvarande.

Mer information

Kursen är uppdelad i 2 studiepoäng finska och 3
studiepoäng svenska.

Litteratur

Finska: Av läraren sammanställt material.
Svenska:
Reuter, Mikael: Översättning och språkriktighet.
Språkrådet: Svenska skrivregler

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 12 timmar
 • Självstudier - 73 timmar
 • Tentamen - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer i finska:
Examination 1 Mötesdokument och -aktivitet 15 p
Examination 2 Forskningrapport 25 p
Examination 3 Skriftligt tentamen 60 p
För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer i svenska:
Examination 1 mötestermer 20 p
Examination 2 förhör 50 p
Examination 3 rapport 20 p
Examination 4 dokumentpärm 16 p
Examination 5 muntlig prestation, utvärdering 4 p

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-30

Examinationsformer

 • 2014-03-06 - Tentamina
 • 2014-02-13 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning