Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utveckla kompetensen i hälsofrämjande på olika nivåer (individ, grupp och samhälle)genom att fördjupa och bredda det promotiva synsättet. Att öka komptensen inom förändrings- och utvecklingsverksamhet för att öka förståelsen för planering, implementering och utvärdering av hälsofrämjande projekt. Att öka kommunikativ och social kompetens med hjälp av kreativa arbetsmetoder med syftet att främja välbefinnande i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna:
Förstå de centrala begreppen och tillämpningen av dem inom hälsofrämjande arbete
Identifiera behov av hälsofrämjande åtgärder
i olika kontext.
Diskutera och analysera friskfaktorer och ett resursinriktat arbetssätt i arbetslivet och annan verksamhet.

Ha prövat på drama som ett kreativt verktyg med fokus på att studenten:
-förmår koppla teoretiska begrepp till praxis på ett kreativt sätt
-blir medveten om kreativa verktygs betydelse för hälsofrämjande verksamhet i arbetslivet

Innehåll

- Gransking av hälsofrämjande projekt
- Föreläsningar om de centrala begreppen och andra viktiga delar i det hälsofrämjande arbetet
- Dramapedgogik som arbetssätt

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Meddelas senare

Litteratur

Green J., Tones K. (2010). Health Promotion: Planning and Strategies. Second edition. Sage publication

Nutbeam D. & Harris E.2004 (2nd ed.)Theory in a Nutshell; A practical guide to health promotion theories. McGraw-Hill Australia Pty Ltd. ISBN 978 0 074 71332 7.

Nutbeam D. & Bauman A. (2006). Evaluation in a Nutshell - A practical guide to the evaluation of health promotion programs. McGraw-Hill Australia Pty Ltd. ISBN 0 074 71553 4.

Savola E. & Koskinen-Ollonqvist P. (2005). Terveyden edistäminen esimerkein; Käsitteitä ja selityksiä. TEKRY. Edita Prima Oy. ISBN 952-205-006-7. Tillgänglig som pdf på www.soste.fi Extern länk

Scriven, A. (2013). Ewles & Simnett Hälsoarbete. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-07308-8

Winroth J., Rydqvist L-G. 2008. Hälsa & hälsopromotion: med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå. SISU Idrottsböcker, Stockholm ISBN 9789185433353

Lindström B., Eriksson M. (2012) The Hitchhiker’s guide to salutogenesis. www.salutogenesis.com Extern länk

Elektroniska källor:
Ottawa Charter for Health Promotion 1986, [www] http://www.euro.who.int/aboutwho/policy/20010827_2 Extern länk

Govermental policy program for health promotion, 2007,[www] http://www.vn.fi/toiminta/politiikkaohjelmat/terveys/ohjelman-sisaeltoe… Extern länk

Hälsa 2015, [www] http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42733&name=DLFE-… Extern länk

Health Promotion Glossary (WHO)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 100 timmar
 • Självstudier - 100 timmar
 • Seminarier - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer enligt följande fördelning:
Examination 1 Centrala begrepp (10%)
Examination 2 Projektgranskning (40%)
Examination 3 Drama (40%)
Examination 4 Självutvärdering (10%)
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Lärare

 • Gustavson Mia
 • Kukkonen Göta
 • Silius-Ahonen Ellinor
 • Vaappo Marko
 • Wiik Mikaela

Examinator

Wiik Mikaela

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2013-10-16 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning