Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utveckla grundläggande färdigheter och förmåga att tillämpa differential- och integralkalkyl

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna
- förstå gränsvärdesbegreppet och bestämma gränsvärdet för en funktion
- derivera och integrera funktioner såväl analytiskt som numeriskt
- bestämma extremvärden för en funktion (maximi- och minimivärden)
- beräkna areor och rotationsvolymer

Innehåll

Derivering
- gränsvärden och kontinuitet
- derivator och differentialer
- tillämpning av differentialräkning
Integrering
- integralbegreppet
- metoder för exakt och approximativ beräkning av integraler
- tillämpning av integralkalkyl

Förkunskaper

Elementär matematik eller Matematikens grunder

Kursen ersätter följande kurser

Matematik 2

Litteratur

Staffan Rodhe, Håkan Sollervall: Matematik för ingenjörer, femte upplagan,
Almqvist&Wiksell, 1998, ISBN 91-89104-01-3

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar
  • Självstudier - 73 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
  • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

  • Engman Sonja
  • Skön Kim

Examinator

Engman Sonja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2011-12-15 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning