Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utveckla grundläggande färdigheter och förmåga att tillämpa differential- och integralkalkyl

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna - förstå gränsvärdesbegreppet och bestämma gränsvärdet för en funktion - derivera och integrera funktioner såväl analytiskt som numeriskt - bestämma extremvärden för en funktion (maximi- och minimivärden) - beräkna areor och rotationsvolymer

Innehåll

Derivering - gränsvärden och kontinuitet - derivator och differentialer - tillämpning av differentialräkning Integrering - integralbegreppet - metoder för exakt och approximativ beräkning av integraler - tillämpning av integralkalkyl

Förkunskaper

Elementär matematik eller Matematikens grunder

Kursen ersätter följande kurser

Matematik 2

Litteratur

Staffan Rodhe, Håkan Sollervall: Matematik för ingenjörer, femte upplagan, Almqvist&Wiksell, 1998, ISBN 91-89104-01-3

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 40 timmar
  • Självstudier - 73 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 73 timmar
  • Varav schemalagda studier: 60 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

  • Engman Sonja
  • Skön Kim

Examinator

Engman Sonja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2011-12-15 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning