Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kompetensmål

 • Du förstår innebörden i begreppet kunskap, olika former av kunskap och olika traditioner för kunskapsbildning.
 • Du förstår sambandet mellan de kunskapssyner som gäller i olika vetenskaps-/tvärvetenskapliga områden.
 • Du har grundläggande kunskap om forskningsprocessen och om olika forskningsmetoder, speciellt om de metoder som har särskild betydelse för den egna professionen.
 • Du kan tillämpa vetenskaplig litteratur i ditt eget arbete, och som referensmaterial i din egen kunskapsutveckling.
 • Du har utvecklat din beredskap och kan delta i arbetslivsrelaterade projekt och därmed bidra till kunskapsutveckling.

Läranderesultat

Läranderesultat
Efter avklarad studiehelhet har du lärt dig följande på en grundläggande nivå:

 • Du läser, förstår och kan kritiskt granska vetenskaplig litteratur.
 • Du kan koppla kunskapsformer till olika typer av examensarbeten.
 • Du kan söka, hantera och kritiskt bedöma vetenskapliga artiklar och forskning inom ditt eget yrkesområde.
 • Du känner till och förstår grundbegrepp gällande kvantitativa och kvalitativa data, samt hur och när de kan användas.
 • Du känner till och förstår design, datainsamlings- och analysmetoder som genererar både kvantitativa och/eller kvalitativa data, och deras relevans inom forskning och utveckling av arbetslivet inom ditt eget yrkesområde.
 • Du kan tillämpa relevanta metoder i ditt eget examensarbete.
 • Du behärskar grunderna för insamling av kvantitativa data, kan utnyttja ett statistikprogram för analys av data, och du behärskar grunderna för tolkning av resultaten och rapportering av dem i form av deskriptiv statistik.
 • Du kan tillämpa ändamålsenliga insamlings- och analysmetoder för kvalitativ data, samt redogöra för resultaten.
 • Du har utvecklat ett utforskande arbetssätt i syfte att kunna bidra till kunskapsutveckling inom ditt yrkesområde.
 • Du kan rapportera och argumentera skriftligt och du behärskar tekniker för källhänvisning.
 • Du kan tillämpa de yrkes- och forskningsetiska principerna i dina studier.

Innehåll

Forskningsprocessen
Kunskapsteori
Litteraturöversikt och dess betydelse
Designer inom kvantitativ och kvalitativ forskning
Deltagarorienterad design
Enkät, intervju och observationsstudier
Systematisk litteraturstudie
Standardiserade mätmetoder inom profilområden för Institutionen för hälsa och välfärd
Innehållsanalys
Forskningsetik
Informationssökning och bearbetning
Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser
Statistik, normalfördelning, konfidensintervall, korstabellen, korrelationsanalys, korrelationskoefficient, T-test

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Litteratur

Tentamenslitteratur:
Jakobsen, D.I. 2007. Förståelse, beskrivning och förklaring- Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Studentlitteratur, Lund.

Referenslitteratur:

Backman, J. 1998. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

DePoy, E. 1999. Forskning: en introduktion. Lund: Studentlitteratur

Forsberg-Wengström. 2008 Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm; Natur och kultur

Brinkmann, S.& Kvale, S. 2009. Den kvalitativa forskningintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Statistik nätkurs

Lärare

 • Pullinen Katri
 • Wiik Mikaela

Examinator

Wiik Mikaela

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2013-10-18 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning