Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden har en förståelse för fysioterapi som profession, dess utveckling samt känner till forskningens betydelse för evidensbaserad fysioterapi.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
-beskriva fysioterapi som profession och känna till och förstå dess historiska utveckling
-känna till de grundläggande begreppen inom yrkesområdet och deras betydelse för människan i det dagliga livet
-känna till de grundläggande värderingarna i yrkesparadigmet.
-känna till olika sätt att förstå och beskriva människans hälsa och hälsorelaterade tillstånd (ICF)
-kunna beskriva de yrkesetiska principerna och förstå deras betydelse i praktiken.
-känna till fysioterapiprocessens faser och veta hur dessa tillämpas i praktiken.
-känna till principerna för dokumentation av praktiskt fysoterapiarbete.
-känna till stegen i forskningsprocessen, kunna läsa forskningsrapporter och utnjyttja dem i sina studier samt inser betydelsen av ett evidensebaserat arbetssätt.
-kan planera och leda gruppverksamhet i bassäng

Innehåll

Att beskriva yrket, dess historiska utveckling och de yrkesetiska principerna
Grundläggande begrepp, värderingar och förståelse av människan och hennes hälsa.
Rörelse som kunskapskärna och intervention i fysioterapin, rörelse i olika element
Fysioterapiprocessen och dokumentering av fysioterapi.
Forskningsprocessen, evidensbegreppet och att kunna läsa och utnyttja forskningsrapporter

Förkunskaper

Inga

Mer information

Ledning av grupper i vattengymnastik
Studiebesök till en fysioterapienhet

Litteratur

Tentlitteratur:
Broberg, C 1997. Sjukgymnastik och klassifikation. Rapport från ett projekt och förslag till terminologi för sjukgymnastik. Nordisk Bokindustri, ISBN 91-972710-1-2
Broberg C& Tyni-Lenne R 2009. Sjukgymnastik som vetenskapoch profession. LSR.
http://www.sjukgymnastforbundet.se/profession/Documents/Definition_SG_k… Extern länk
Talvitie,U.,Karppi S-L.& Mansikkamäki T. 2006. Fysioterapia.Edita Prima Oy.Helsinki ISbN 951-37-4367-5. Kapitel I Aktivoivan fysioterapian lähtökohdat ss.15-64 och 88-101
Fysioterapeutförbundets etiska principer

Socialstyrelsen, 2003 Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ISBN 91-7201-755-4
Referenslitteratur:
Trew M.& Everett T.(ed.)2005. Human movement An introductory text.Elsevier. Churchill Livingstone ISBN 0 443 07446 1
Talvitie, U. 1991. Lääkintävoimistelijan työn kehitysvaiheita: Fysioterapian kohteen ja menetelmien muuttuminen ja koulutuksen kehittyminen 1900-luvulla Suomessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Terveystieteenlaitos ISBN 951-37-2761-0.
Holmström, E. Johansson, B Lundbladh, K: (red) 1993. Sjukgymnastik i historisk belysning. Lund: studentlitteratur

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Praktiska övningar - 14 timmar
 • Självstudier - 61 timmar
 • Seminarier - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

godkänd tentamen
godkänd rapport från studiebesöket samt presentation
godkänd plan samt ledande av vattengymnastik

Lärare

 • Anne Kokko
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Sievers Hannele

Examinator

Kokko Anne

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

1. perioden

Examinationsformer

 • 2013-10-25 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning