Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

På kursen presenteras några av de mest centrala begreppen inom
medieforskningen.
Mediekultur är ett tvärdisciplinärt forskningsfält som är nära
besläktat med teorier
och metoder som bekrivits inom sociologin, statsvetenskap, men
också
kommunikations- och språkvetenskaperna. För att anamma ett
kritiskt
förhållningssätt till medier krävs att man förstår de grundläggande
idéerna som
manifesteras i medietexterna.

På den här kursen bekantar sig därmed studenterna sig med de
centrala begreppen
och de aktuella frågorna inom medieforskningen. Via exempel från
de s.k.
etablerade medierna/massmedierna (press, radio, tv) samt de
sociala medierna
(facebook, blogosfären osv.) beskrivs sambandet mellan olika
mediepresentationer
(medier som artefakter) och de ovannämnda olika kontexterna,
alltså media som
sociala, kulturella och ideologiska uttryck.

Meningen är att studenten skall lära sig att se på medieprodukter
som resultatet av
ständiga förhandlingar och omvärderingar av de ideologier och
kulturella
preferenser som för tillfället anses legitima i ett samhälle.

På kursen mediekulturen i Finland diskuterar bl.a. begreppen
makt, presentation och
representation, stereotypi, identitet, nationalism, publik(er), rituell
produktion och
rituell kommunikation, samt den genusbaserade
medieproblematiken. Dessa och
andra begrepp gestaltas med hjälp av medietexter tagna ur den
finska
medieverkligheten.

Läranderesultat

Mediekultur är samlingsnamnet på forskningsfältet som betraktar
medier som en del av ett vidare kulturellt sammanhang. Inom
detta forskningsområde betraktas medierna som kommunikativa uttryck
för den distinkta ideologiska, sociala och kulturell kontext där de
uppstår och verkar. Å ena sidan påverkas medierna av samhället,
men medierna har också makten att påverka institutioner,
grupper och individer. Det är denna växelverkan som kursen
syftar till att beskriva.

Kursen syftar till att bistå studenten med sådana centrala begrepp
och teorier som anses vara grundläggande inom medieforskningen och
som därmed bidrar till att studenten under sina fortsatta studier kan
anta ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till olika medieuttryck.
Den generella iakttagelsen att medier återspeglar rådande
omständigheter – alltså kontexter – fördjupas under kursens gång
med hjälp av olika centrala begrepp.

Innehåll

Kursen ”Mediekulturen i Finland” diskuterar bl.a. begreppen:
makt, presentation och representation, stereotypi, identitet,
enticitet och nationalism, publik(er), medier som rituell produktion
och rituell kommunikation
– genusperspektiv och feministisk medieproblematik

Dessa begrepp demonstreras med hjälp av medietexter tagna ur
den finska
medieverkligheten.

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Närvaro under föreläsningarna: För godkänd kurs bör
studerandena vara närvarande under 80 procent av
föreläsningarna.

Kursarbete: Vid sidan om föreläsningarna fördjupar sig
studerandena i ett av de teman som berörs under kursen. Med
det valfria temat som utgångspunkt utför studerandena sedan -
antingen individuellt eller parvis - ett skriftligt kursarbete som
lämnas in för evaluering i slutet av perioden. Essän bör vara
minst fem sidor lång ifall det är frågan om ett personligt arbete
och minst åtta sidor lång ifall arbetet utförs i par.

Skriftligt förhör: I slutet av kursen anordnas ett skriftligt förhör
som fokuserar på den terminologi som lärts ut under kursen och
som diskuteras och definieras i kompendiets texter. (Datum
annonseras i början av kursen.)

Litteratur

Mediayhteiskunta, Seppänen, Janne och Väliverronen, Esa. 2012,
Vastapaino.
Mediesamhället, centrala begrepp, Berglez, Peter och Olauson,
Ulrika. 2009, Studentlitteratur.
Valda artiklar och föreläsningsmaterial.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 18 timmar
  • Praktiska övningar - 4 timmar
  • Självstudier - 35 timmar
  • Grupparbete Handledning av kursarbeten: 6 h - 25 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 82 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 82 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

Räisä Tiina

Examinator

Räisä Tiina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2012-12-11 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning