Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

På kursen presenteras några av de mest centrala begreppen inom medieforskningen. Mediekultur är ett tvärdisciplinärt forskningsfält som är nära besläktat med teorier och metoder som bekrivits inom sociologin, statsvetenskap, men också kommunikations- och språkvetenskaperna. För att anamma ett kritiskt förhållningssätt till medier krävs att man förstår de grundläggande idéerna som manifesteras i medietexterna. På den här kursen bekantar sig därmed studenterna sig med de centrala begreppen och de aktuella frågorna inom medieforskningen. Via exempel från de s.k. etablerade medierna/massmedierna (press, radio, tv) samt de sociala medierna (facebook, blogosfären osv.) beskrivs sambandet mellan olika mediepresentationer (medier som artefakter) och de ovannämnda olika kontexterna, alltså media som sociala, kulturella och ideologiska uttryck. Meningen är att studenten skall lära sig att se på medieprodukter som resultatet av ständiga förhandlingar och omvärderingar av de ideologier och kulturella preferenser som för tillfället anses legitima i ett samhälle. På kursen mediekulturen i Finland diskuterar bl.a. begreppen makt, presentation och representation, stereotypi, identitet, nationalism, publik(er), rituell produktion och rituell kommunikation, samt den genusbaserade medieproblematiken. Dessa och andra begrepp gestaltas med hjälp av medietexter tagna ur den finska medieverkligheten.

Läranderesultat

Mediekultur är samlingsnamnet på forskningsfältet som betraktar medier som en del av ett vidare kulturellt sammanhang. Inom detta forskningsområde betraktas medierna som kommunikativa uttryck för den distinkta ideologiska, sociala och kulturell kontext där de uppstår och verkar. Å ena sidan påverkas medierna av samhället, men medierna har också makten att påverka institutioner, grupper och individer. Det är denna växelverkan som kursen syftar till att beskriva. Kursen syftar till att bistå studenten med sådana centrala begrepp och teorier som anses vara grundläggande inom medieforskningen och som därmed bidrar till att studenten under sina fortsatta studier kan anta ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt till olika medieuttryck. Den generella iakttagelsen att medier återspeglar rådande omständigheter – alltså kontexter – fördjupas under kursens gång med hjälp av olika centrala begrepp.

Innehåll

Kursen ”Mediekulturen i Finland” diskuterar bl.a. begreppen: makt, presentation och representation, stereotypi, identitet, enticitet och nationalism, publik(er), medier som rituell produktion och rituell kommunikation – genusperspektiv och feministisk medieproblematik Dessa begrepp demonstreras med hjälp av medietexter tagna ur den finska medieverkligheten.

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

Närvaro under föreläsningarna: För godkänd kurs bör studerandena vara närvarande under 80 procent av föreläsningarna. Kursarbete: Vid sidan om föreläsningarna fördjupar sig studerandena i ett av de teman som berörs under kursen. Med det valfria temat som utgångspunkt utför studerandena sedan - antingen individuellt eller parvis - ett skriftligt kursarbete som lämnas in för evaluering i slutet av perioden. Essän bör vara minst fem sidor lång ifall det är frågan om ett personligt arbete och minst åtta sidor lång ifall arbetet utförs i par. Skriftligt förhör: I slutet av kursen anordnas ett skriftligt förhör som fokuserar på den terminologi som lärts ut under kursen och som diskuteras och definieras i kompendiets texter. (Datum annonseras i början av kursen.)

Litteratur

Mediayhteiskunta, Seppänen, Janne och Väliverronen, Esa. 2012, Vastapaino. Mediesamhället, centrala begrepp, Berglez, Peter och Olauson, Ulrika. 2009, Studentlitteratur. Valda artiklar och föreläsningsmaterial.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 18 timmar
  • Praktiska övningar - 4 timmar
  • Självstudier - 35 timmar
  • Grupparbete Handledning av kursarbeten: 6 h - 25 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 82 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 82 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

Räisä Tiina

Examinator

Räisä Tiina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2012-12-11 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning