Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kan hantera mindre mediaproduktioner

Läranderesultat

En eller flera av följande kompetenser kan komma ifråga
Studenten kan förstå massmedier som ett system av samverkande
krafter, inklusive historiska grunder, tekniska framsteg, ekonomisk
dynamik, regulatoriska restriktioner och etiska betänkligheter.2.
Studenten förstår det komplexa förhållandet mellan
kommunikation / media teorier i en mångfald av individuella,
sociala och professionella metoder.3. Studenten förstår
underliggande filosofiska antaganden om och kan tillämpa en eller
flera kommunikationsforskningsmetoder för att ta itu med
medietexter och publik, produktion och tekniska metoder, och
relevanta samhällsfrågor.4. studententen förstår grunderna,
processen och metoder för att skriva för och om media och visa
kunskaper i skrift i en eller flera professionella medier skriva
ansökningar.
 
Studenten kan konceptualisera, designa och producera ett eller
flera produktioner i media.

TEKNISK KOMPETENS OCH FÖRETAGSAMHET INOM SITT GEBIT
?
studerande behärskar de centrala verktygen för att klara av att
förverkliga kunduppdrag och att förverkliga personliga
konstnärliga projekt. ? studerande har kännedom om
arbetsmarknadens utseende, behov och krav.
? studerande känner
till lämpliga företagsformer och praxis inom sitt gebit.
KOMPETENS ATT SKAPA EN YRKESIDENTITET
? studerande har
förmågan att identifiera sig inom sin bransch.
? studerande känner
till situationen för de yrkesverksamma inom branschen och har
förmågan att se kontinuerliga förändringar i samhället och sin
egen yrkesroll.
? studerande kan se/skapa arbetstillfällen för sig
själva.
? studerande har förmågan att kommunicera kring sin egen
position inom media/kulturfältet.

Innehåll

Breddstudier som självständigt projektarbete.

Breddstudier och produktionsinriktad verksamhet i kurser gäller för vitt skilda typer av projekt, där den kreativa processen står i centrum. Ofta gör studenten dessa studier inom ramarna för det arbete de gör ute på kulturfältet.
Genom breddstudien fördjupar eller breddar studeranden sin kompetens och förståelse.
Breddstudier som självständigt projektarbete kan vara:

- Produktion av verk, projekt och initiativ som innebär en kreativ process (t.ex. musikproduktion, manuskript, föreställning, spel, film, dokumentär, radioprogram, app)
- Förmedling av verk, projekt och initiativ i olika sammanhang (t.ex. festival, klubb, utställning)
- Produktioner som skapar en mötesplats mellan studenter, konstnärer/kulturaktörer och publiken (t.ex. seminarium)

Till produktionen ska studenten lägga skriftliga uppgifter i form av Inlärningsplan och Analys och en
presentation (Projektpresentationer inför andra studerande ordnas 3 gånger i året).

I samråd med den som ansvarar för kursen gör studenten upp
följande:

1. Inlärnings- och litteraturplan:
Ur planen ska det klart framgå vad studenten
ämnar lära sig av projektet/produktionen och hur detta påverkar
studentens yrkesidentitet. Ur litteraturplanen framkommer vilken litteratur
studeranden tänker fördjupa sig i för att förstå kontexten för
projektet/produktionen. Tänk dig minimi 3-5 akademiska artiklar,
eller/och en till två böcker.
Med den kursansvariga identifierar ni nyckelord. Du går till
Arcadas bibliotek och bokar en tid med en informatiker. (Du kan
också göra det via nätet.) Tillsammans med informatikern söker ni
relevant litteratur för litteraturplanen. Den kursansvariga ska
sedan godkänna planen.
OBS! Vissa kurser har färdiga litteraturlistor.

2. Projektpresentation (den presentation i t.ex. PPT format som du använder som botten på Presentationsdagen.

3. Analys: På basen av litteraturen i litteraturplanen skriver
Du en 5-10 sidor lång facktext (se Arcadas skrivguide!) kring ett ämne
som du kommit överens om med den med kursansvariga. Deadline
2-3 veckor efter presentation (Analysen får lämnas in tidigare) eller enligt överenskommelse med ansvarig lektor.

Examination:
Presentationen bedöms med vitsord underkänt/godkänt och är en
obligatorisk del av breddstudierna. För godkänd presentation
bedöms du med vitsord 1 i breddstudiekursen. Vitsord på skalan 2-5 kräver
att du också gör Inlärnings-och litteratur plan och den Analys som beskrivs ovan.
I de skriftliga uppgifterna bedöms, tekniskt utförande, innehåll, språkbehandling, analys, inlämning i tid.

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

valfria

Mer information

none

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 270 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer,
rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna
tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Kurs och studieplanssökning