Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten kan använda de
regelverk och normer som styr logistiska
miljöaspekter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande känna till grunderna i transport av farligt gods, känna till aktörerna vars verksamhet berör transporter av farligt gods, känna till metoder för att beräkna verksamhetens miljöbelastning (t.ex. koldioxidutsläpp), vara bekant med olika miljörapporteringssystem och kreativt kunna söka nya lösningar på miljörelaterade problem.

Innehåll

Aktörer vars verksamhet berör transport av farligt gods. Märkning av farligt gods. Lagstiftning och regler vid transport av farligt gods. Metoder och hjälpmedel för att beräkna miljöbelastning (t.ex. koldioxidutsläpp) vid transport. Miljöstandarder och miljörapportering (Tripple Bottom Line TBL, Lifecycle Assessment LCA, ISO, EMAS, GRI). Kreativt miljötänkande.

Förkunskaper

Logistikens grunder
Miljölogistik och hållbar utveckling
eller motsvarande kunskaper

Mer information

Mer information om kursen på itslearning då kursen
börjar.

Litteratur

Björklund Maria, 2012. Hållbara logistiksystem.
Studentlitteratur. Lund. ISBN 978-91-44-07195-
4.

Grant David, Trautrims Alexander and Wong Chee
Yew, 2015. Sustainable Logistics and Supply Chain
Management. Kogan Page Limited.

Lagstiftning och regler vid transport av
farligt gods

McKinnon, A. m.fl., 2010. Green logistics.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
  • Praktiska övningar - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

I kursen finns ingen tentamen. Lärandemålet uppnås genom att studeranden själv samlar in och presenterar den behövliga kunskapen i sina arbeten och genom att vara närvarande då studiekamraterna presenterar sina arbeten. Därför är närvaro mycket viktigt. Frånvaro leder till 3 minuspoäng. Frånvaro från introduktionstillfället och gästföreläsningen leder vardera till 4 minuspoäng. Minuspoängen är totalt 26 poäng. Minuspoängen avdras från den totala summan av poängen som man fått av sina arbeten. I kursen in en individuell bonusuppgift som kan ge max 10 poäng. Genom att utföra denna uppgift kan studeranden kompensera sina minuspoäng. Med bonuspoängen kan dock inte höjas ett underkänt individuellt arbete eller ett underkänt grupparbete. För godkänd prestation krävs att studenten avlägger en personlig arbetsuppgift och ett grupparbete om kursens innehåll. Båda arbeten måste vara godkända, dvs. vardera måste vara bedömd med minst 25 poäng av de maximala 50 poängen. Kursen maximala poäng är således 100 poäng.

Lärare

Henriksson Robert

Examinator

Henriksson Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-10-27

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-29 13:30 - 17:00 A311 Materialflöden och miljökonsekvenser Henriksson Robert
2019-11-05 08:30 - 12:00 F367 Materialflöden och miljökonsekvenser Henriksson Robert
2019-11-12 08:30 - 12:00 F367 Materialflöden och miljökonsekvenser Henriksson Robert
2019-11-19 08:30 - 12:00 A311 Materialflöden och miljökonsekvenser Henriksson Robert
2019-11-28 13:30 - 17:00 B320 Materialflöden och miljökonsekvenser Henriksson Robert
2019-12-03 08:30 - 12:00 F367 Materialflöden och miljökonsekvenser Henriksson Robert
2019-12-12 13:30 - 17:00 B320 Materialflöden och miljökonsekvenser Henriksson Robert
2019-12-19 08:30 - 12:00 F367 Materialflöden och miljökonsekvenser Henriksson Robert

Kurs och studieplanssökning