Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten skall få färdigheter för fördjupande av kunskaper om traditionella och nya organisationsteorier och om ledningsstrategier i ett Turism/hospitality företag
Målet är också att studenten skall få möjligheter att inse vikten av team-arbete, ansvarstagande, och feedback.
Målet är också att studerande skall få kunskaper för analyserande av olika strategier och kunskaper om aspekter som påverkar arbetsmiljöns välmående, både fysiskt och psykiskt.

Studenten skall få basfärdigheter av ledning av personalresurser och rekryteringsprocessen som en viktig del av personaladministration.

Studenten har avancerade kunskaper inom ledning och planering av affärsverksamhet och han/hon kan genomföra och evaluera verksamheten inom turismföretaget så att branschutvecklingen
beaktas.

Studenten kan överföra strategier och visioner i konkret handling och kan leda både processer och individer i den riktning den valda strategin kräver.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du vara förmögen att känna till och tillämpa olika organisationsteorier.
Studenten skall också kunna känna till olika ledningsstrategier och kan analysera dem och inse vikten av team-arbete, ansvarstagande, och feedback.
Studenten behärskar arbetsmetoder med vilka komplicerade problem kan lösas på ett innovativt och kreativt sätt.

Studenten kan ta ansvar för ledning av individer för att nå företagsekonomisk lönsamhet.
Studerande har baskunskaper om aspekter som påverkar arbetsmiljöns välmående, både fysiskt och psykiskt.

Studerande känner till betydelsen av ledning av personalresurser
och rekryteringsprocessen som en viktig del av
personaladministration

Innehåll

Ledning av personalresurser och deras
utveckling inom turism
Strategier inom turismbranschen.
Multikulturella arbetsteam
Rekrytering
Introduktion för nyanställda.
Kursen
baserar sig på olika case- och gruppuppgifter

Förkunskaper

minimum 30sp turismstudier gjorda

Litteratur

Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.), 2007, Organisationer, ledning och processer, Studentlitteratur, Lund.
Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre, 2005 (eller nyare), Organisation och organisering, Liber, Malmö
Rollinson, D. 2010, Organisational behaviour and analysis, Prentice Hall.
Bolman m.fl., 2012, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, Lund.
Thompson P. & McHugh D., 2008, Att arbeta i organisationer : ett kritiskt perspektiv på organisation och arbete. Liber, Malmö

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 55 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Feedback övning 20%
Examination 2 Lärdomaruppgift 30%
Hemtentamen 3 50%

Lärare

 • Fabricius Susanna
 • Hernberg Mervi

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning