Vi strävar efter att Arcada är en säker och trygg högskola för oss alla. Vi måste tillsammans arbeta för att bidra till en trygg och säker studieplats. Arcadahuset är utrustat med många tekniska hjälpmedel för att öka säkerheten. Den viktigaste faktorn är ändå du själv. Det är din skyldighet att åtgärda risksituationer om du får kännedom om sådana. Visa gott exempel och hjälp till där det behövs!

Vid risksituationer

  1. Ring alltid det allmänna nödnumret 112 eller be informationsdisken (våning 2) ringa!
  2. Tala om vem du är och vad som hänt
  3. Meddela adress (Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1), våning och om någon är i fara
  4. Avbryt inte samtalet förrän du får lov till det
  5. Informera andra i byggnaden och meddela informationsdisken. Möt räddningspersonalen.

Bekanta dig närmare med vår säkerhetsguide för att få veta hur du skall agera vid brand, vid olycksfall och sjukdomsattacker samt vid hot mot personer. Tryckta exemplar av säkerhetsguiden hittar du i informationsdisken.

Hot, trakasserier, avvikande beteende

Om du som student vid högskolan blir utsatt för trakasserier/hot  eller om du upptäcker konstigt eller avvikande beteende i Arcadas utrymmen, via e-post, sociala medier eller telefon, gör så här:

Säkerhetsorganisation

Arcadas rektor Mona Forsskåhl leder och ansvarar för Arcadas krishanteringsgrupp, som kontinuerligt jobbar med säkerheten på Arcada.

Första hjälpen

  • Ring alltid först till 112 om någon får en sjukdomsattack eller råkar ut för en svår olycka

IT-säkerhet

Information om IT-säkerhet hittar du under avsnittet

Säkerhetspolicy

Vi jobbar kontinuerligt för att Arcada ska vara en säker och trygg högskola. Inom Arcada upprätthåller och förbättrar vi alla säkerheten genom att följa lagar och instruktioner.

Brandsäkerhet

Arcadahuset är ett brandsäkert hus och är utrustat med modern teknik.