På denna sida hittar du all information om ergoterapiutbildningens studieplan för dig som börjat 2021 eller senare

Studieplan för Ergoterapeut (YH)

Utbildningens målgrupp

Utbildningens målgrupp är främst personer med utbildning från minst andra stadiet med intresse för ergoterapi som har färdighet att studera på svenska

Studiernas omfattning

210/3,5 år

Huvudsakligt undervisningsspråk

Svenska

Allmänbildande studier (15 sp)

Bildning i ett digitalt och hållbart nordiskt samhälle (15 sp) - Kompetensmål

Efter avlagd modul kan du med din grundläggande professionella lärande- och karriärkompetens studera och lära dig självstyrt och aktivt. Du kan identifiera och värdesätta dina egna styrkor och utvecklingsbehov. Du kan redogöra för konceptet kontinuerligt lärande och kan tillämpa det då du planerar din karriärutveckling. Du kan agera i och lära dig för ett alltmer digitaliserat samhälle. Du kan kritiskt granska och analysera information för att främja din innovations- och utvecklingskompetens vilket skapar förutsättningar för din bildningsgrund. Du kan identifiera grunderna för kommunikativ och social kompetens och kan agera och kommunicera i olika professionella och sociala sammanhang. Du kan redogöra för de yrkesetiska principerna och hållbarhetsaspekterna i det nordiska samhället. Du kan verka för jämställdhet och kulturell mångfald.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Teknologi och lärande 5 sp
 • Teamwork och innovation 5 sp
 • Etisk och hållbar samhällsutveckling 5 sp

Professionsspecifika studier (135 sp)

Består av grundläggande studier 45 sp och avancerade studier 90 sp. I dessa studier inkluderas 15 sp professionell kommunikation

Professionell kommunikation

Om du har svenska eller finska som skolbildningsspråk (skolbildning från Finland) ska du uppfylla den språkkompetens som enligt lagen (424/2003, 6§) krävs av offentligt anställda. Du kan fungera professionellt i olika språkliga situationer inom ditt eget område på svenska, finska och engelska. Du kan anpassa ditt språk till varierande kommunikationssituationer och har redskap och förutsättningar för att utveckla dina kommunikationsfärdigheter.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Svenska och kommunikation för ergotarpi 5 sp
 • Toimintaterapian suomi 5 sp
 • English Professional Communication 5 sp

Person, aktivitet och omgivning - Grundläggande studier (15 sp)

Modulen omfattar kompetensen att arbeta för hållbar hälsa med aktivitetsvetenskaplig grund. Modulen omfattar även den allmänna kompetensen lärande- och karriärkompetens. Du kan på grundläggande nivå förklara och använda aktivitetsvetenskapliga grundbegrepp speciellt angående aktivitetensväsen och dess förhållande till personens vardag. Du kan på grundläggande nivå förklara och diskutera förhållandet mellan person, aktivitet och omgivning och dess inverkan på vardagens aktiviteter. Du kan på grundläggande nivå nämna och redogöra för teorier som är relevanta för professionen. Du kan argumentera för aktivitetens betydelse för hälsa och ett meningsfullt liv. Du kan på grundläggande nivåanvända högskolemässiga studiestrategier och du kan konstruktivt genomföra studierna både individuellt och i grupp.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Aktivitet och aktivitetens väsen 7,5 sp
 • Aktivitet för delaktighet och välbefinnande 7,5 sp

Aktivitet, hälsa och samhälle - Grundläggande studier (15 sp)

Modulen omfattar kompetenserna att arbeta för hållbar hälsa med aktivitetsvetenskaplig grund och att arbeta som utvecklings-och förändringsaktör. Modulen omfattar de allmänna kompetenserna lokal- och global samhällskompetens samt innovations- och utvecklingskompetens. Du har grundläggande kunskap om befolkningens hälsa, sociala sammanhang och rätten att få vara aktiv i samhället. Du förstår behovet av allas rätt till aktivitet och hur fysiska, sociala, kulturella och institutionella strukturer i samhället påverkar detta. Du kan identifiera obalans i aktivitetsmöjligheter för utsatta grupper i samhället. Du kan grundläggande tillämpa kunskap om självledarskap.Du kan grundläggande förstå lokala och globala samhällsstrukturer samt dess inverkan på samhällstjänster och samhällsutveckling. Du förstår betydelsen av sociala innovationer för hållbar samhällsutveckling. Den beskrivna kompetensen i modulen befästs och stärks genom praktisk tillämpning.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Hållbar hälsa i ett föränderligt samhälle 10 sp
 • Praktik I 5 sp

Ergoterapiprocessen - Avancerade studier 15 sp

Modulen omfattar kompetenserna att arbeta i ergoterapiprocessen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och att arbeta som utvecklings-och förändringsaktör. Modulen omfattar de allmänna kompetenserna teknologisk-, etisk och hållbarhets- samt kommunikativ och social kompetens. Du har teoretisk kunskap om grundbegreppen person och kapabilitet. Du förstår professionens arbetsprocess, det personcentrerade arbetssättet och dess betydelse för personens möjligheter till aktivitet och delaktighet i olika omgivningar. Du kan analysera förhållandet mellan person, aktivitet och omgivning och dess inverkan på vardagliga aktiviteter. Du bekantar dig med olika tekniska och digitala verktyg för ergoterapeutisk intervention. Du kan beakta etiska- och hållbarhetsfrågor i olika arbetsprocesser. Du kan medvetet kommunicera och konstruktivt framföra dina synpunkter i olika teoretiska och praktiska studiesammanhang. Den beskrivna kompetensen i modulen befästs och stärks genom praktisk tillämpning.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Personcentrering och kapabilitet 10 sp
 • Praktik II 5 sp

Personcentrering och professionalitet - Avancerade studier (20 sp)

Modulen omfattar kompetensen att arbeta i ergoterapiprocessen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Modulen omfattar de allmänna kompetenserna teknologisk-, lärande- och karriär-samt kommunikativ och social kompetens. Du kan både granska och tillämpa kunskap om hinder för aktivitetsmöjligheter på individ-, grupp och samhällsnivå. Du kan tillämpa kunskap om personcentrerat arbete. Du förstår grundbegreppet kapabilitet och kan analysera dess betydelse för personens möjligheter till aktivitet och delaktighet i olika omgivningar. Du tillämpar olika tekniska och digitala verktyg för ergoterapeutisk intervention. Du kan reflektera över dina egna resurser och professionella kompetens och utvecklingsbehov. Du kan konstruktivt argumentera i olika professionella sammanhang. Den beskrivna kompetensen i modulen befästs och stärks genom praktisk tillämpning.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Personcentrering inom ergoterapi 5 sp
 • Ergoterapeutisk teoribildning 5 sp
 • Evidensbaserad ergoterapi 5 sp
 • Praktik II 5 sp

Professionellt resonemang och interprofessionellt samarbete - Avancerade studier (20 sp)

Modulen omfattar kompetensen att arbeta i ergoterapiprocessen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, att arbeta för hållbar hälsa med aktivitetsvetenskaplig grund och att arbeta som utvecklings- och förändringsaktör. Modulen omfattar de allmänna kompetenserna etisk och hållbarhets-, lokal och global- samt innovations- och utvecklingskompetens. Du har avancerad kunskap om partnerskap, bemötande och narrativets betydelse för att kunna främja meningsfull aktivitet och delaktighet för olika personer och grupper i samhället. Du har fördjupad kunskap om professionens arbetsprocess som stöder ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt. Du har fördjupad kunskap om aktivitetsvetenskapens grundbegrepp speciellt angående aktivitetensväsen och dess förhållande till personens vardag, befolkningens hälsa, sociala sammanhang och rätten till att få vara aktiv i samhället. Du har också fördjupad kunskap om det komplexa förhållandet mellan person, aktivitet och omgivning och dess inverkan på hållbar hälsa i samhället. Du har fördjupad kunskap om hur olika förhållningssätt och beslut i samhället påverkar personers möjligheter att vara aktiva och delaktiga i samhället. Du kan reflektera över etiska- och hållbarhetsfrågor i olika professionella sammanhang.
Du förstår och beaktar kulturell mångfald och du tar ansvar för att se personen i sin egen kontext. Du kan reflektera över utvecklingsbehov inom verksamhet inom eget professionsområde. Den beskrivna kompetensen i modulen befästs och stärks genom praktisk tillämpning.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Resonemang kring aktivitetsutmaningar 5 sp
 • Samverkanprocesser för hållbar hälsa 5 sp
 • Praktik III 10 sp

Aktivitet, kreativitet och social innovation - Avancerade studier (15 sp)

Modulen omfattar kompetenserna att arbeta som utvecklings-och förändringsaktör, att arbeta för hållbar hälsa med aktivitetsvetenskaplig grund. Modulen omfattar de allmänna kompetenserna etisk och hållbarhets-, lärande och karriär- samt teknologisk kompetens. Du har avancerad kunskap om aktivitetsrättvisa och dess inverkan på och hinder för hållbar hälsa i samhället. Du har avancerad kunskap om kreativa processer och dess användningsmöjligheter för att skapa hållbara lösningar som stöder aktivitet och hälsa i vardagen. Du har kunskap om socialt entreprenörskap och sociala innovationer med grund i aktivitetsvetenskap. Du kan leda dig själv i olika arbetsprocesser. Du arbetar användarorienterat och värnar om alla gruppers lika värde och delaktighet. Du kan flexibelt och mångsidigt använda din kunskap och kompetens för att lösa problem som relaterar till hållbar hälsa. Du kan arbeta för etiska och hållbara innovativa digitala lösningar.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Samskapande social innovation 5 sp
 • Socialt entreprenörskap 10 sp

Förändringsaktör genom socialt entreprenörskap - Avancerade studier (20 sp)

Modulen omfattar kompetenserna att arbeta som utvecklings-och förändringsaktör och att arbeta i ergoterapiprocessen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Modulen omfattar de allmänna kompetenserna lokal och global samhälls-, innovations-och utvecklings-samt kommunikativ och socialkompetens. Du har avancerad kunskap om professionens arbetsprocess som stöder ett strukturerat och evidensbaserat arbetssätt. Du tillämpar flexibelt principer och metoder för socialt entreprenörskapi syfte att främja aktivitetsrättvisa på olika nivåer i samhället. Du analyserar obalans i aktivitetsmöjligheter för utsatta grupper i samhället. Du agerar proaktivt som förändringsaktör och social innovatör i syfte att skapa konstruktiv förändring för personers och gruppers aktiviteter. Tillsammans med användarna identifierar, genomför och utvärderar du projekt med aktivitetsperspektiv som främjar varaktiga lösningar i vardagen. Du skapar kontakt inom och mellan lokala nätverk och agerar som brobyggare i sociala innovationsprojekt. Du agerar medvetet i olika sociala miljöer och kan kritiskt reflektera över den egna rollen i sammanhanget. Du driver utveckling och sociala innovationer användarorienterat och utgående från en etisk och ekonomisk konsekvensbedömning. Den beskrivnakompetensen i modulen befästs och stärks genom praktisk tillämpning.

I modulen ingår följande studieenheter:

 • Samskapande socialt entreprenörskap 10 sp
 • Praktik IV 10 sp

Utvecklingsstudier 30 sp

Efter avlagd modul har du förmåga att möta olika framtida behov och utmaningar på ett ansvarsfullt sätt i en lokal och global samhällskontext. Du har en professionell lärande- och karriärkompetens med förmåga att identifiera, analysera och lösa problem i arbetslivet. Du kan tillämpa din etiska kompetens och hållbarhetskompetens i det praktiska arbetet. Du kan bidra till utvecklingsdrivande processer i professionell kontext. Du förmår tillämpa dina kreativa och innovativa färdigheter och ta stöd av tekniken för att skapa utveckling. Du kan samarbeta professionellt med andra studenter, människor i arbetslivet och andra områden samt branscher. Du kan agera medvetet i olika sociala internationella och interkulturella miljöer och reflektera analytiskt och kritiskt kring den egna rollen i sammanhanget. Du kan verka för öppenhet i grupper, organisationer och samfund.

I modulen ingår följande alternativa studieenheter:

 • Arbetslivsrelaterade projekt 5-15 sp
 • Universal Design 10 sp
 • Alternativ praktik 10 sp

Forskningsstudier 30 sp

Lärdomsprov och metodik (30 sp)

Efter avlagd modul kan du bidra till och kritiskt förhålla dig till utvecklingen på ditt område med stöd i övergripande och avancerade kunskaper inom ditt område. Du kan kritiskt förklara, diskutera och bedöma samt argumentera för teorier, centrala begrepp, metoder och principer. Du kan lösa problem inom din profession och kan lära dig och dela lärdomar tillsammans med andra. Du kan med stöd i en avancerad informationskompetens validera kunskap och argumentera för skillnaden mellan data, information och kunskap. Du följer och kan diskutera och främja forskningsetiska principer.

I modulen ingår följande alternativa studieenheter:

 • Kunskapsutveckling och metodikens grunder 5 sp
 • Fördjupad metodik 5 sp
 • Tillämpad metodik 5 sp
 • Lärdomsprov 15 sp