Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
förstår
hälsopreventionens och den hälsofrämjande
verksamhetens betydelse och metoder inom hem-
och
öppenvården. Studenten får en fördjupad
förståelse för den äldre klienten och klienter
från främmande kulturer. Studenten får en
inblick
i samarbetet mellan anstalt- och öppenvården
samt
ser betydelsen av helhetsvården och
kontinuiteten. Studenten lär sig att samarbeta
med olika professioner på ett klientcentrerat
sätt.
Studenten kan vaccinera säkert och tryggt samt
handleda klienter i ärenden gällande nationella
vaccinationsprogrammet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara
förmögen att självständigt och som en del av
ett
mångprofessionellt team planera, utföra och
utvärdera ett hembesök och ett
öppenmottagningsbesök samt göra en vård- och
serviceplan för klienten. Studenten kan se
hemvårds- och öppenvårdsklientens hälsoresurser
och utvecklar sitt tankesätt i hälsoprevention
och -promotion. Studenten är bekant med
bedömning
av vårdbehov per telefon och känner till
telefonrådgivningens användningsområde.
Studenten
kan beakta de speciella frågor som berör
klienter
från främmande kulturer. Studenten känner till
och beaktar den äldre klientens specialbehov i
vården, inklusive läkemedelsbehandling,
näringslära och rehabilitering. Studenten
känner
till det normala
åldrandets processer och identifierar
avvikelser
från det normala åldrandet. Studenten blir
bekant
med olika digitala möjligheter som komplement
inom
öppenvården.
Studenten har kunskap om infektionssjukdomar
som förebyggs genom vaccinationer och
uppbyggandet av immunitet samt känner till det
nationella vaccinationsprogrammet.

Innehåll

Hemvård, hemsjukvård
Gerontologi
Geriatri
Öppenvård
Teamarbete
Rehabilitering
Näringslära
Läkemedelsbehandling
Vaccinationsberedskap 1sp
Simulering

Förkunskaper

Klinisk vård 1 ska vara godkänd
Klinisk vård 2
Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet
Anatomi och fysiologi
Medicin 1

Kursen ersätter följande kurser

Hemsjukvård, äldrevård och öppenvård (2014)

Mer information

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagangde vid
seminarier, övningar och simulering!

Litteratur

Aktuella forskningsartiklar, meddelas i början
av
kursen.
Ekstedt, Mirjam, Flink, Maria(red) Hemsjukvård-
olika perspektiv på trygg och säker vård, 2019,
Liber
Kirkevold, M.; Brodtkorb, K.; Hylen Ranhoff, A.
2010. Geriatrisk omvårdnad. God omsorg till den
äldre patienten. Liber.
Hedman, Ann-Marie & Jansson, Wallis. 2015.
Äldrevård och äldreomsorg. Pearson.
Basun, Hans (red.). 2013. Boken om
demenssjukdomar. Liber.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 21 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 38 timmar
 • Seminarier - 8 timmar
 • Simulering en dag/student - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 150 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Grupparbete med seminarier
Hemtentamen
Obligatorisk närvaro på simuleringar och
övningar
Grundstudier i vaccinationskunskap genomförd
och godkänd.

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Grupparbete 40%
Tentamen 60%

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Skogster Annika
 • Tillman Ilse
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Observera att kursen börjar v. 38 efter Klinisk
vård V och Medicin II

Examinationsformer

 • 2021-11-07 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning