Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar kompetensen inom det
kontextuella kliniska vårdandet. Kompetensen
ökar inom vårdandet av den inre medicinska och
kirurgiska patienten.

Läranderesultat

Efter avslutad studiehelhet:
- kan studerande tillämpa evidensbaserad
vårdvetenskap i det inre medicinska och
kirurgiska vårdkontextet
- kan studerande förverkliga vården av den inre
medicinska och kirurgiska patienten
- förstår studerande samverkan mellan
hälsoresurser och
hälsohinder som orsakas av inre
medicinska/cancersjukdomar/
kirurgiska
sjukdomar/skador hos vuxna och äldre patienter
- förstår studerande den perioperativa
vårdprocessens grunder

Innehåll

- Patientundersökning
- Inre medicinska, cancer och kirurgiska
vårdens centrala vårdaktiviteter och
undersökningar
- Beslutsprocessen i vården; planering,
förverkligande och bedömning av vårdarbetet
- Läkemedelsadministrering
- Grunderna till den kirurgiska patientens
pre-, och postoperativa vård

Förkunskaper

Kurser som skall vara avklarade (studenten har
deltagit aktivt och tenterat kursen, resultatet
behöver inte ännu vara klart):
Anatomi och fysiologi
Läkemedelsbehandling & patientsäkerhet
Klinisk vård I

Litteratur

Ahonen et al. 2017. Kliininen hoitotyö. Sanoma
Pro.

Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk
teknik. Teori, planering och genomförande.
Studentlitteratur

Dag-Gunnar Stubberud, Hallbjørg Almås, Randi
Grønseth. Klinisk omvårdnad 1. 2011. och
Klinisk omvårdnad II.

+ aktuella artiklar, webbmaterial som
föreläsarna hänvisat till och
föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • Seminarier - 10 timmar
 • ABO-kurs Praktiskt Prov - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Självstudier med inlämning av
uppgifter
Examination 2 Godkända övningar,
simulering och praktiskt prov
Examination 3 Ordinare tentamen

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Ekman Petra
 • Karbin Daniela
 • Silfver Jessica
 • Skogster Annika
 • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Karbin Daniela

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2021-03-16 - Tentamina
 • 2021-03-16 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning