Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande har kännedom om teorin kring det
kliniska vårdarbetet på en grundläggande nivå
med
syfte att nå en förståelse och genom övning
kunna
tillämpa teorin.
Studerande känner igen etik och
professionalitet
i vårdarbetet och kan beskriva detta som
fenomen.
Studerande förstår klientcentreringens
betydelse
och kan beskriva evidensbaserad verksamhet och
beslutsfattning.

Läranderesultat

Efter avklarad studiehelhet:
- har studerande kompetens att möta patienter
med
olika typer av hälsohinder och hälsoresurser.
- har studerande förmåga att under handledning
bilda sig en uppfattning om patienten som
helhet.
- har studerande under handledning förmåga att
planera, genomföra och utvärdera vården.
- studerande har en uppfattning om särdrag i
vården samt bemötandet av patienter med olika
kulturell bakgrund.
- har studerande grundläggande kliniska
färdigheter i sjukhushygien och klinisk vård.
-

Innehåll

- Patientundersökning och kliniska vårdens
centrala vårdaktiviteter och undersökningar
- Introduktion till pallitiv vård och vård vid
livets slutskede
- Systematisk dokumentering och rapportering
- Aseptiskt arbete och infektionsbekämpning
- Läkemedelsadministrering

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi

Mer information

Obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning,
praktiska övningar och simulering

Litteratur

Tentlitteratur:

Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk
teknik.
Teori, planering och genomförande.
Studentlitteratur

Iivanainen. A. & Syväoja. P. 2016. Hoida ja
kirjaa. Sanoma Pro
alternativt
Hoitotyön taidot ja toiminnot H.Rautava-Nurmi
et.al, 2019 ISBN 978-952-63-5293-0 (kommer till
Arcadas bibliotek inom kort)

Artiklar och guidelines enligt direktiv som ges
under kursen.

Referens litteratur:

Sairaanhoitajan käsikirja, 2018. Duodecim.

Nurminen, M-L. 2013. Lääkehoito. SanomaPro/
Nurminen, M-L.2008ABC om läkemedelsbehandling

Aktuella artiklar och föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 35 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 23 timmar
 • simulering - 2 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Godkända praktiska övningar
Examination 2 Godkänt praktiskt prov
Examination 3 Godkänd skriftlig tentamen

Lärare

 • Ekman Petra
 • Eronen Lotta
 • Karbin Daniela
 • Kielo Emilia
 • Paakkonen Heikki
 • Silfver Jessica
 • Sjölund Terese
 • Stenbäck Pernilla
 • Stockmann-Broo Christine
 • Tallqvist Susanna

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2018-12-03 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning