Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

är att studerande efter avslutad kurs har en
grundläggande kunskap om läkemedelsbehandling och
behärskar läkemedelsräkning. Den här kursen bidrar
till att utveckla kompetensen: Kontextuell klinisk
vårdande och medicinsk kompetens.

Läranderesultat

- ser läkemedelsbehandling i patientvården som en
helhet som omfattar kunskap inom många olika
områden såsom etik, juridik, anatomi och
fysiologi, farmakologi och matematik
- känner till olika former av läkemedel och i
huvuddrag vet hur läkemedlen påverkar organismen
- känner till de olika skedena i
läkemedelsbehandlingsprocessen och ser betydelsen
av att medverka till att utveckla den här
processen
- är medveten om vad som är säker
läkemedelsbehandling och ser kopplingen till
patientsäkerhet
- är medveten om sitt ansvar vid
läkemedelshantering och kan handla enligt de
anvisningar som är i kraft
- behärskar den terminologi och de
räkneoperationer som behövs för att garantera
patientens säkerhet.
- har beredskap att möta äldres specialbehov och
kan handleda patienten i frågor som berör
läkemedelsbehandling

Innehåll

Inledning, presentation av innehåll och litteratur
Definitioner och begrepp.
Läkemedlets skede i organismen
Administrationssätt och läkemedelsformer
Etikettydning
Recept,
Utdelning av läkemedel till patienten,
Medicineringsprocessen.
Säker läkemedelsbehandling, Patientsäkerhet
Säker läkemedelsbehanling, nationell handbok
Sjukskötarens ansvarsområde
Biverkningar, Missbruk och felanvändning av
läkemedel
Läkemedel åt specialgrupper, Läkemedel och äldre
Studiebesök Apoteket Svanen, Lappviksgatan 1,
00180 Helsingfors
Provisor Bengt Mattila
Workshop 1-6 i läkemedelsräkning två grupper A och
B
Introduktion till Pharmaca Fennica,
Räkneövningar med tabletter och suppositorier
ordinerade i g, mg eller mcg
Räkneövningar med flytande perorala läkemedel
Räkneövningar med injektionslösningar ordinerade i
g, mg eller mcg
Räkneövningar med läkemedel ordinerade i
internationella enheter
Räkneövningar med läkemedel angivna i procent
Hur länge räcker den ordinerade mängden läkemedel
Intravenösa infusioner och läkemedel angivna i
mmol
Räkneövningar med läkemedel angivna i mmol
Utspädning av lösningar, övningsuppgifter
Repetition, ev. övningstentamen i
läkemedelsräkning

Förkunskaper

Grundmatematik
Anatomi och fysiologi

Mer information

Tentamen består av två delar. Den första delen
består av en teoretisk del som värderas med
vitsorden tillfredsställande (1,2), god (3,4) och
utmärkt (5). Den teoretiska delen ger maximum 35
p. Godkänd prestation 17p. 17-20p=1, 21-24p=2, 25-
28p=3, 29-32p=4, 33-35p=5
Den andra delen är läkemedelsräkning. Den
innehåller tio tal som för godkänd prestation alla
skall vara rätt räknade utan kalkylator.
Läkemedelsräkningen värderas med
godkänd/underkänd. Om den ena delen i tentamen är
godkänd och den andra underkänd kan bara den
underkända delen tenteras om separat. Efter
avklarad räkning (10 tal) tenterar studerande från
hösten 2014 en terminstentamen (5 tal) varje
termin under resten av studietiden (totalt 5
terminstentamina). I terminstenten får kalkylator användas.

Litteratur

Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon
käsikirja. SanomaPro. Helsinki.

Alternativ på svenska:
Hordeng H. & Spigset O. (red.). Farmakologi och
farmakologisk omvårdnad. 2009. Studentlitteratur.
Lund.

Säker läkemedelsbehandling. Social- och
hälsovårdsministeriets publikationer 2007:15 ,
ISSN 1236-2050. ISBN 978-952-00-2368-3 (inh.),
978-952-00-2369-0 (PDF).
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/document Extern länk
s/11882/index.htx

Rekommenderad litteratur:
Kivelä S-L. 2004. Vanhusten lääkehoito. Hygieia.
Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. ISBN 951-26-
5117-3.

Kragh A. (red.) 2005. Äldres läkemedelsbehandling
– orsaker och risker vid multimedicinering.
Studentlitteratur. Lund. ISBN 91-44-03906-9

Ranta I. (toim.).Sairaanhoitaja & lääkehoito.
Hoitotyön vuosikirja 2013. Sairaanhoitajaliitto.
Fioca Oy. Helsinki.
Aktuella artiklar
Kompendium i läkemedelsräkning (övningsuppgifter)
och annat studiematerial finns på Itslearning
Böcker i läkemedelsräkning:
Ernvall Sirpa, Pulli Antero, Salonen Anne-Marie,
Nurminen Marja-Leena, Kaukkila Hanna-Sisko, 2006.
Läkemedelsräkning. Utbildningsstyrelsen 2006 .
ISBN 952-13-2734-0.
alternative
Ernvall S. m.fl. 2005. Lääkelaskenta. WSOY..
Porvoo. ISBN 951-0-30244-9

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 28 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 21 timmar
  • Självstudier - 84 timmar
  • Stödundervisning enligt behov - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

I kursen ingår i P2 en förberedande tentamen som
innehåller grundläggande matematik (de fyra
räknesätten, första gradens ekvationer och
förvandling). Efter tentamen erbjuds några stödlektioner i grundläggande matematik.

TENTAMEN i Läkemedelslära läkemedelsräkning
Tentamen består av två delar. Den första delen
består av en teoretisk del som värderas med
vitsorden tillfredsställande (1,2), god (3,4) och
utmärkt (5). Max 35p. 17-20p=1, 21-24p=2, 25-
28p=3, 29-32p=4, 33-35p=5. Den andra delen är
läkemedelsräkning. Den innehåller tio tal som för
godkänd prestation alla skall vara rätt räknade
utan kalkylator. Läkemedelsräkningen värderas med
godkänd/underkänd. Om den ena delen är godkänd och
den andra underkänd kan den underkända delen
tenteras om separat. Efter avklarad
räkning (10 tal) tenterar studerande från hösten
2011 en terminstentamen (5 tal) varje termin under
resten av studietiden (totalt 5 terminstentamina).

Lärare

  • Dahl Birgitta
  • Skogster Annika

Examinator

Dahl Birgitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2014-03-10 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning