Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- förbättra förmågan att verka/fungera tillitsfullt i olika rutinmässiga yrkesrelaterade talsituationer.
- att utveckla förmågan att behandla autentisk engelsk text.
- att utveckla ett flytande språk i tal och skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det egna branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa
- kunna förstå, tolka och förklara yrkesterminologi utan större problem.
- ha utvecklat sin läsförmåga och erhållit viktig vårdterminologi.
Lyssna
- kunna förstå huvudsaken i talat standardspråk om bekanta ämnen som regelbundet förekommer på arbetet, i skolan och på fritiden.
Tala (produktion)
- kunna ge klara, relativt detaljerade beskrivningar av organisationsstrukturen på et sjukhus, mediciner, tjänster och processer.
Tala (samverkan)
- att relativt flytande kunna samverka med infödda talare i kundbetjäning, förhandlingar och debatter.
Skriva
- klara av att uppge sina personalia och förklara sin utbildning och sin arbetserfarenhet.
- klara av att skriva en platsansökan och CV.
- vara förtrogen med etikett rörande e-post och affärskorrespondens.
- kunna skriva grundläggande för branschen typiska dokument.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik, aktuella artiklar i branshen, att upp patientberättelser

Förkunskaper

Kompetensnivå B 1.1 (Common European Framework)

Mer information

Inlämningstider bör hållas!
Närvaro obligatorisk.

Litteratur

Material tillhandahålls av föreläsaren

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 44 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 44 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 Tillräcklig närvaro i närundervisningstillfällen.
Examination 2 Skriva en rapport med riktig struktur.
Examination 3 Producera ett välstrukturerat sammandrag.
Examination 4 Hålla en presentation.
Examination 5 Skriva en arbbetsansökan och CV i för branshen lämpligt format.
Examination 6 Klara av en läsförståelseuppgift
Ytterligare mindre muntliga och skriftliga uppgifter kan inkluderas enligt behov

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt:
Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens omfattning upp till 25% var.
Läsförståelse upp till 20%
Åtminstone en muntlig presentation bör hållas för att bli godkänd.
Närvaro upp till 20%, betygsätts enligt:
59-62% 1
63-67% 1,5
68-72% 2
73-77% 2,5
78-81% 3
82-86% 3,5
87-91% 4
92-96% 4,5
97-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-06-13

Examinationsformer

 • 2014-06-13 - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-06-13 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning