Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden:

- är förtrogen med och kan tillämpa
socialpedagogik inom klientarbetet med äldre

-kan på ett professionellt sätt bedöma
klienters behov för att stöda resurser och
handleda klienter i deras vardag

- känner till och kan redogöra för
servicesystemets juridiska föreskrifter och
informationssystem

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
- förstå det socialpedagogiska omsorgsarbetets
betydelse för lärande, personlig utveckling och
bemästrandet av vardagslivet samt känna till
olika arbetssätt/metoder i klientarbetet med
äldre
- ha insikt i det goda åldrandet samt
hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
verksamhetsformer för äldre
- identifiera och diskutera insatser med syfte
att
stödja och underlätta bibehållandet av klienters
resurser och funktionsförmåga
- kunna med hjälp av servicehandledning delta i
planering av den service (tjänster och
stödåtgärder) som den enskilda klienten behöver
som stöd i olika livsskeden
- diskutera aktuella frågor inom politik och
aktuell lagstiftning som berör klienters
ställning i samhället

Innehåll

Centrala begrepp och teorier:
Socialpedagogisk kompetens
Delaktighet och aktörskap
Livsvillkor/livskvalitet
Livsloppsperspektiv (barn, ungdom, vuxenålder,
äldre)
Habilitering/Rehablitering
Hälsofrämjande
Sociala aspekter på åldrandet
Ålderism/Ageism

Mer information

Föreläsningarna hålls antingen on line eller som
bandade föreläsningar. Bokningar för alla
tillfällen görs i Arbs, inklusive information om det
är ett bandat tillfälle eller on line. Alla
föreläsningar bandas för flexstudenternas
användning.

Litteratur

Socialpedagogik:
Eriksson, L., Markström, A-M. 2000. Den
svårfångade socialpedagogiken (särskilt kapitel
6).Lund:Studentlitteratur

Madsen, B. 2001. Socialpedagogik. (Särskilt
kapitel 6-8). Lund: Studentlitteratur.

Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration
och inklusion i det moderna samhället
(Särskilt kapitel 8-9). Lund: Studentlitteratur

Äldre:
Andersson, Lars. 2013. Socialgerontologi. Lund:
Studentlitteratur.

Bodin,Kumlin&Tengqvist.2020.Att åldras i Norden -
En
kartläggning av strategier och initiativ för
aktivt och
hälsosamt åldrande i de nordiska
länderna.https://nordicwelfare.org/publikationer/a Extern länk
tt-aldras-i-
norden/

Bravell, M. 2013. (red.) Äldre och åldrande -
grundbok i gerontologi 2:a upplagan.
Gleerups:Malmö.

Bromseth, J & Siverskog, A. 2013. LHBTQ-
personer och åldrande. Nordiska perspektiv.
Studentlitteratur: Lund

Ekwall, A (red) 2010. Äldres hälsa och ohälsa;
en introduktion till geriatrisk
omvårdnad. Lund:Studentlitteratur.

Kurki, L. 2007. Innostava vanhuus. Finn
Lectura.

Lill, L. 2010. Äldreomsorg - om makt, genus,
klass och känslor i ett yrke. Liber: Malmö

Norberg, A., Lundman, B. & Santamäki Fischer,
R.2012. Det goda åldrandet.
Studentlitteratur:Lund.

Nordiska ministerrådet. 2020. Ensamhet bland äldre
personer i
Norden. Publikationsnummer 2020:517.
https://www.norden.org/sv/publication/ensamhet Extern länk-
bland-aldre-
personer-i-norden

Lagstiftning:
Lag om stödjande av den äldre befolkningens
funktionsförmåga och om social- och
hälsovårdstjänster för äldre 980/2012
Socialvårdslag 1301/2014
Lag om klientens ställning och rättigheter inom
socialvården 812/2000

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 85 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande delmoment:
1. Basgruppsarbete. Vitsord: Godkänd prestation
2. Individuell examination: reflektivt
bloggskrivande
enligt
givna teman. Vitsord 1-5.(100% av kursvitsord)
3. Gästföreläsningar. Godkänd
prestation
4. Färdighetsträningar: simuleringsövning:
godkänd
prestation
5. Kommunuppgift. Godkänd prestation.

Lärare

 • Rosengren Åsa
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor
 • Werner Tove
 • Kiukas Carina

Examinator

Söderström Eivor

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-12-31

Kursens tidtabell

Kursintroduktion den 27.8.21 för flexstudenter och
31.8 för dagstudenter.

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2021-10-24 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning