Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden:

- är förtrogen med och kan tillämpa
socialpedagogik inom klientarbetet
-kan på ett professionellt sätt bedöma klienters
behov för att stöda resurser och handleda
klienter i deras vardag
- känner till och kan redogöra för
servicesystemets juridiska föreskrifter och
informationssystem
- kompetensmål för läkemedelsbehandling syns i
kursen Läkemedelsbehandling för socionomer, se
Asta SO-2-077 (1).

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:

- förstå det socialpedagogiska omsorgsarbetets
betydelse för lärande, personlig utveckling och
bemästrandet av vardagslivet samt känna till
olika arbetssätt/metoder i klientarbete
- ha grundläggande kunskaper om kognitiv
funktionsnedsättning och särskilda insikter i
neuropsykiatriska diagnoser hos barn, unga och
vuxna
- ha insikter i vilka konsekvenser
funktionsnedsättningar har på personens
livssituation och förståelse för vad det innebär
att leva med dessa i vardagen
- identifiera och diskutera insatser med syfte
att stödja och underlätta bibehållandet av
klienters resurser och funktionsförmåga
- kunna med hjälp av servicehandledning delta i
planering av den service (tjänster och
stödåtgärder) som den enskilda klienten behöver
som stöd i olika livsskeden
- diskutera aktuella frågor inom politik och
aktuell lagstiftning som berör klienters
ställning i samhället
- Läranderesultat för läkemedelsbehandling syns i
kursen Läkemedelsbehandling för socionomer

Innehåll

Centrala begrepp och teorier:
Socialpedagogisk kompetens
Handikappolitik och rättigheter
Tillgänglighet/Universal Design
Den sociala modellen/den medicinska
modellen/ICF
Delaktighet och aktörskap
ADL-färdigheter, sociala och kognitiva
färdigheter
Livsvillkor/livskvalitet
Livsloppsperspektiv (barn, ungdom, vuxenålder,
äldre)
Habilitering/Rehablitering

Mer information

På grund av rådande situation genomförs kursen
till
sin helhet online. Itslearning fungerar som
lärplattform ochTeams samt Zoom används som
plattformer för onlineträffar - länkar till
träffarna publiceras på Itslearning

Kursen pågår under veckorna 17-21 och inleds med
en
kusinformation den 26.04 enligt följande
tidtabell:
Introduktion för dagstudenter kl. 15.00 - 16.30
Introduktion för flerformsstudenter Kl. 17.00 -
18.00

Litteratur

Socialpedagogik:

Eriksson, L., Markström, A-M. 2000. Den
svårfångade
socialpedagogiken.Lund:Studentlitteratur

Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration
och inklusion i det moderna samhället
(Särskilt kapitel 8-9). Lund: Studentlitteratur

Nivala, E, Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka
- kohti inhimmillisempää yhteiskuntaa. Tallinn:
Gaudeamus oy

Funktionsvariation:

Brunt David och Hansson Lars (red.). 2014. Att
leva med psykisk
funktionsnedsättning;livssituation och
effektiva vård- och
stödinsatser. Lund: Studentlitteratur.

Coleman Mary, Gillberg Christopher, Coleman
Mary.2011. The Autisms. Oxford University
Press.

Gillberg, Christopher. 2011. Barn, ungdomar och
vuxna med Asperger syndrom: Normala.
geniala,nördar? Stockholm: Studentlitteratur.

Hallberg Ulrika&Hallberg Lillemor.2018.
Delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. Lund: Studentlitteratur.

Handbok om funktionshinderservice.
Helsingfors:THL.
Tillgänglig: https://thl.fi/sv/web/handbok-om Extern länk-
funktionshinderservice

Ineland.J, Molin.M & Sauer.L. 2013.
Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd.
Malmö:Gleerups.

Wing, L. 2012. Autismspektrum: handbok för
föräldrar och professionella. Stockholm: Cura

Lagstiftning:
Socialvårdslag 710/1982.
Lag om klientens ställning och rättigheter inom
socialvården 1301/2014.
Lag om service och stöd p.g.a. handikapp
380/1987.
F om service och stöd p.g.a. handikapp
759/1987.
Lag ang. specialomsorger om utvecklingsstörda
519/1977.
Lag om handikappförmåner 570/2007
Diskrimineringslagen 1325/2014
Lag om stödjande av den äldre befolkningens
funktionsförmåga och om social- och
hälsovårdstjänster för äldre 980/2012

Övrigt:

FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. 2015. Finlands FN-förbund
https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/va Extern länk
m
maisten_oikeudet_2016_sv_net.pdf

Talentia. 2018. Vardagen, värderingarna och etiken
-Etiska riktlinjer för yrkespersonen inom det
sociala området.
https://talentia.e-julkaisu.com/2018/etiska Extern länk-
riktlinjer/#page=1

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Basgruppsarbete - 50 timmar
 • Självstudier - 53 timmar
 • Nätbaserade - 14 timmar
 • Seminarier - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

1. Basgruppsarbete. Godkänd prestation
2. Examinationsuppgift med presentation på
Seminarium. Presentation i grupp, vitsord 1-5.
3. Individuell uppgift, vitsord 1-5

Lärare

 • Ahlroth Linda
 • Arell-Sundberg Marina
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-08-31

Kursens tidtabell

Kursens tidtabell finns presenterad på
lärplattformen
Itslearning i dokumentet: "Timeline för kursen"
Tider för de olika basgruppernas träffar bokas i
ARBS

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2021-05-28 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning