Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

- Studerande kan beskriva det sociala området
och
dess värdegrund
- Studerande kan diskutera innebörden av
begreppet
socialt arbete
och socialpedagogikens betydelse för
yrkesområdet
- Studerande kan söka, tillgodogöra sig samt
diskutera vetenskaplig
text inom yrkesområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- kunna beskriva och diskutera människosyn,
samhällssyn och värdegrund inom det sociala
området
- kunna förklara samhälls- och
beteendevetenskapliga perspektiv i förståelse
för
människors olika livssituationer
- kunna se socialpedagogiken som tvärvetenskap
och
som en del av socialt arbete
- uppvisa förståelse för centrala
socialpedagogiska begrepp och deras praktiska
koppling till olika verksamhetsfält
- kunna beskriva socionomens verksamhetsområden
- uppvisa en vana att läsa vetenskaplig
litteratur
(böcker, artiklar) som större helheter
- vara medveten om och kan diskutera sin roll
som
samhällsaktör (vilket studerande visar i
basgruppen och under seminariet)

Innehåll

Centrala begrepp och teorier:
Vetenskap
Kunskap
Teori
Samhällsvetenskaper
Beteendevetenskaper
Tvärvetenskaper
Livscykelperspektiv
Delaktighet
Gemenskap
Aktörskap
Medborgarskap
Människosyn
Samhällssyn
Aktivitet
Bemötande
Inklusion
Exklusion
Empowerment
Etik

Litteratur

Cederlund, Christer & Berglund, Stig-Arne.
2014,
Socialpedagogik.
Pedagogiskt socialt arbete. Stockholm: Liber,
183
s.

Hatton, K. (2013). Social pedagogy in the UK.
Theory and practice. Russell House Publishing
Ltd.

Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans; Sunesson, Sune &
Knutagård,
Marcus. 2016, Socialt arbete: en grundbok.
Stockholm: Natur &
Kultur, 544 s.

Mäkinen, Päivi; Raatikainen, Eija; Rahikka,
Anne &
Saarnio, Tuula.
2011, Ammattina sosionomi. Helsinki: Sanoma Pro
Oy, 206 s.

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019.
Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää
yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus

Storø, J. 2013. Practical Social Pedagogy.
Theories, values and tools for working with
children and young
people. The Policy Press: Bristol.

Tjersland, Odd Arne; Engen, Gunnar & Jansen,
Ulf.
2010, Allianser.
Värderingar, teorier och metoder i socialt
arbete.
Studentlitteratur:
Lund, 342 s.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 200 timmar
 • Nätbaserade - 7 timmar
 • Seminarier - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Basgrupparbetet bedöms med godkänd / underkänd.
Se bedömningskriterierna på It s learning. Den
individuella uppgiften (portfolion) bedöms med
vitsord (1-5).
PBL-examinationen bedöms med vitsord (1-5).
Basgruppens seminariepresentation bedöms med
godkänd / underkänd.

Lärare

 • Blomqvist Boel
 • Hagström Sarah
 • Kiukas Carina
 • Paakkonen Heikki
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-01-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning