Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
utvecklar sin förmåga
att identifiera relevanta utvecklings- och
problemområden inom professionen. Studenten
utvecklar sin förmåga i att att avgränsa
utvecklings- eller forskningsområdet
till en hanterbar helhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- vara förmögen att självständigt söka relevant
bakgrundsinformation till sitt utvecklings-
eller
forskningsområde.
- kunna utifrån tidigare forskning och
litteratur
identifiera utvecklings- eller
forskningsbehovet
inom det valda området.
- kunna formulera en avgränsad problemställning
och ett syfte som grund för examensarbetet.

Innehåll

- Formulering av utvecklings- eller
forskningsområdet för idé till examensarbete
- Vetenskapligt skrivande
- Litteratursökning
- Grupphandledning i idéstadiet

Förkunskaper

Två års studier inom idrotts, social- och
hälsovårdsområdet, ca 110 sp.
Vetenskapsteori och metodik 10 sp/Metodikens
grunder 5 sp + Fördjupad metodik 5 sp

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
deltar aktivt i undervisningen och
grupphandledningarna, gör övningarna och
inlämnar sin idé för examensarbetet enligt
anvisningar som ges på kursen. Idén baseras på
minst 5 forskningsartiklar, och har
ett avgränsat utvecklings- eller
forskningsområde med ett klart syfte.

Kursdelen bedöms godkänd/underkänd.

Lärare

  • Forss Mia
  • Kiukas Carina

Examinator

Kiukas Carina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (195 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Kurs och studieplanssökning