Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att utveckla en grundläggande
forskningskompetens. Med denna kompetens som grund
kan studerande inleda skrivandet av sitt
examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

- kunna redogöra för forskningsprocessen.

- känna till hur kunskap formas, olika former
av
kunskap och olika traditioner för
kunskapsbildning samt kunna redogöra för
kunskapssyner i olika
vetenskaps-/tvärvetenskapliga områden.

- känna till och kunna diskutera olika typer av
examensarbete i förhållande till behov inom
arbetslivet samt ha förmåga att läsa, förstå
och
kritiskt granska vetenskaplig litteratur som
stöd
för examensarbetet.

- känna till och kunna diskutera de yrkes- och
forskningsetiska principerna som gäller för
examensarbetet.

- kunna identifiera behov för utveckling, kunna
avgränsa tema samt formulera ett syfte och
frågeställningar för sitt examensarbete vilket
bidrar till kunskapsutveckling inom
professionsområdet.

Innehåll

Forskningsprocessen
Design av kvantitativ och kvalitativ forskning
Vetenskapsteori
Forskningsetik
Olika vetenskapliga angreppssätt

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

2018-2019, Vetenskapsteori och metodik

Litteratur

Patel, & Davidson, B. (2019)
Forskningsmetodikens
grunder : att planera, genomföra och rapportera
en
undersökning. Lund:Studentlitteratur.
Jakobsen, D.I. (2012). Förståelse, beskrivning
och förklaring - Introduktion till
samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och
socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

Henricson, M. (red.) (2017). Vetenskaplig teori
och metod:
från idé till examination inom omvårdnad.
Lund: Studentlitteratur.

Forskningsetiska delegationen. (2012). God
vetenskaplig praxis och handläggning av
misstankar om avvikelser från den i Finland.
Forskningsetiska delegationens anvisningar
2012.
Hämtad från
https://tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_20 Extern länk
12
.pdf

Backman, J. 2016. Rapporter och uppsatser.
Lund: Studentlitteratur.

Björklund, M. & Paulsson, U. 2014. Academic
papers and theses: - to write and present and
to act as an opponent.

Jansson, R. 2013. English for scientific
research. A practical guide to good science
writing. Lund: Studentlitteratur.

Flick, U. 2011. Introducing Research
Methodology.
A Beginner's Guide to Doing a Research Project.
USA, SAGE Publications Ltd.

Paulsson, U. 2011. Uppsatser och rapporter: med
eller utan uppdragsgivare. Lund:
Studentlitteratur.

Toikko, T. & Rantanen, T. 2009.
Tutkimuksellinen
kehittämistoiminta. Tampere University,
Tampere.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Nätbaserade - 45 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

- 2 obligatoriska uppgifter godkända.
- individuell skriftlig uppgift bedöms 1-5 (50
% av
vitsordet).
- skriftlig individuell tent bedöms med 1-5 (50
% av
vitsordet)

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Forss Mia
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kiukas Carina
 • Paakkonen Heikki
 • Rosengren Åsa
 • Sigfrids Ingmar
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Paakkonen Heikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning (187 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-04-25 till 2023-07-31

Examinationsformer

 • 2022-10-26 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-31 08:30 - 10:00 F143 Metodikens grunder Introduktion AV-HJÄLP: Endast i början (08:30) Karmano Mikael
Paakkonen Heikki
Sigfrids Ingmar
Stenbäck Pernilla
2022-09-02 09:00 - 10:00 Metodikens grunder Möjlighet att ställa frågor kring föreläsningen om forskningsprocessen Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/65670673554 Kiukas Carina
2022-09-09 09:00 - 10:00 Metodikens grunder Möjlighet att ställa frågor om föreläsningen om olika typer av lärdomsprov/examensarbeten Arell-Sundberg Marina
2022-09-16 09:00 - 10:00 Metodikens grunder Möjlighet att ställa frågor angående föreläsningen om kvantitativ och kvalitativ design. Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/65670673554 Rosengren Åsa
Sigfrids Ingmar
2022-09-21 14:15 - 15:45 Metodikens grunder Handledning för den individuella uppgiften. Kiukas Carina
Paakkonen Heikki
2022-09-23 09:00 - 10:00 Metodikens grunder Möjlighet att ställa frågor kring föreläsningen om olika vetenskapliga angreppssätt. Kiukas Carina
2022-09-23 10:15 - 11:45 Metodikens grunder Infosökning Nyström Janne
2022-09-26 14:15 - 15:45 Metodikens grunder Infosökning Nyström Janne
2022-09-28 14:15 - 15:45 Metodikens grunder Infosökning Nyström Janne
2022-09-30 09:00 - 10:00 Metodikens grunder Möjlighet att ställa frågor i anslutning till föreläsningen om forskningsetik Jeglinsky-Kankainen Ira
2022-09-30 10:15 - 11:45 Metodikens grunder Infosökning Nyström Janne
2022-10-26 14:00 - 15:30 E383 Metodikens grunder, tentamen Sigfrids Ingmar
Stenbäck Pernilla
2022-10-26 14:00 - 15:30 E385 Metodikens grunder, tentamen Sigfrids Ingmar
Stenbäck Pernilla
2022-10-26 14:00 - 16:00 E387 Metodikens grunder, tentamen Sigfrids Ingmar
Stenbäck Pernilla
2022-10-26 18:00 - 20:00 E383 Metodikens grunder Tentamen Sigfrids Ingmar

Kurs och studieplanssökning