Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

MÅLSÄTTNING:
Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapi genom att:
- söka befintlig bevisföring för att i sitt
kommande arbete kunna motivera ergoterapeutiska
insatser i klientarbetet.

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapiprocessen och professionellt resonemang
genom att:
- beakta klientens individuella situation vid
granskning av forskningsresultat och val av
lämpliga interventionsmetoder.

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
forskning och utveckling i ergoterapi och
aktivitetsvetenskap genom att
- utveckla sin förmåga att kritiskt använda
kvalitativa och kvantitativa forskningsresultat
utifrån principer för evidensbaserad praxis i
syfte att informera och utveckla praxis.
- förstå vilka begränsningar evidensen kan ha för
den rådande praxisen.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs ska studerande kunna
- redogöra för betydelsen av evidensbaserat arbete
och kliniskt resonemang
- känna igen forskningsprocessens olika steg
- använda relevanta databaser för att söka
forskning som rör ergoterapi
- tillämpa processen kring evidensbaserat arbete
- redogöra för resultat från forskningsartiklar
som berör relevanta områden inom ergoterapi.
- vara medveten om vikten av att beakta individens
situation i samband med det evidensbaserade
arbetssättet.

Innehåll

Processen för evidensbaserad ergoterapi. Processen
för kliniskt resonemang. Datasökning. Granskning av
forskningsartiklar.

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi

Litteratur

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund:
Studentlitteartur.
Bury, T., Mead, J. (2000). Evidence-based
healthcare. A practical guide for therapists.
Holm, M. (2000). Our mandate for new millenium:
Evidence-based practice. AJOT, 54; 575-84.
Taylor M. Clare (2007) Evidence-Based Practice for
Occupational Therapists. Whiley: Blackwell
Schell, John W. & Boyt Schell, Barbara A. (2007).
Clinical and professional reasoning in
occupational therapy. Lippincott Williams &
Wilkins. ISBN10:0781759145
Kassirer, Jerome P, Kopelman, Richard I. & Wong,
John B. (2009). Learning clinical reasoning.
Lippincott Williams & Wilkins. ISBN10:078179515X.
Artiklar som grupperna söker i samband med
undervisningen:
Guidetti,S., Andersson,K., Andersson,M.,Tham,K.
2010. Client-centered self-care intervention after
stroke. A feasibility study. Scandinavian Journal
of Occupational therapy. 17(4)276-285.
Gunnarsson, A., Peterson, K., Leufstaduius, C.,
Jansson, J. & Eklund, M. 2010. Client perceptions
of the Tree Theme Method: a structured
intervention based on storytelling and creative
activities. Scandinavian Journal of Occupational
Therapy,17 (3) 200-208
McDonald, R.A., Surtees, R. 2007. Longitudinal
study evaluating a seating system using a sacral
pad and kneeblock for children with cerebral
palsy. Disability and Rehabilitation, 29(13),
1041-1047.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 76 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 7 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända uppgifter som ingår i kursen. Aktivt
deltagade under redovisningar och grupparbeten.

Examinationen består av två delar:

1. Studerande granskar vissa artiklarna och
redovisar det i seminarium.

2. Skriftlig uppgift. Studerande söker och granskar artiklar gällande
frågan som hon/han har satt.
Skriftlig och muntlig redovisning.

För att få godkänt i kursen som helhet krävs att
studerande är godkänd i alla delar som finns
preciserat i examinationskraven.

Lärare

 • Keltto Tarja
 • Tana Jonas

Examinator

Arola Annikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-31

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning