Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande lär sig förstå
den immateriella egendomens och immaterialrättens betydelse
för kreativa företags värdeskapande. Studenter som håller på
att skriva examensarbeten inom ett ämne behandlat i någon av
de tre möjliga Kulturbusinesskurserna förväntas därtill utveckla
sina examensarbeten under kursen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande förstå
immaterialrättens grunder och den immateriella egendomens
betydelse i kreativa företags värdeskapande.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar, gästföreläsningar,
workshops/handledningssessioner,
presentationer/feedbacksession och självständiga studier där
studenter lär sig upphovsmansrättens, varumärkesrättens och
patenträttens grunder samt dessa rättssystems och den
immateriella egendomens värde för företag och samhället.
Beroende på stadiet av studentens studier har kursdeltagare
möjlighet och välja mellan två examinsationsformer. Alternativ
1 gäller studenter som är i slutrakan av sina studier och som
håller på att skriva sina examensarbeten om ett
ekonomiskt eller styrningsrelaterat ämne inom den kreativa
industrin. Dessa studenter a) lämnar in en inlärningsdagbok
med kritisk diskussion om minst tre
föreläsningars obligatoriska läsning och innehåll (2 - 4 sidor
per föreläsning & litteratur), b) skriver ett teorikapitel eller ett
empirikapitel med slutsatser (10 - 16 sidor) för sitt
examensarbete och c) presenterar
kapitlet framför klassen. Studenten får
feedback om sitt kapitel efter presentationen. Dessa studenter
måste också delta i en separat handledningssession med
kursens administrator före 21.9. Alternativ 2 gäller studenter
som inte direkt utvecklar sina examensarbeten under kursen.
Dessa studenter a) lämnar in en inlärningsdagbok med kritisk
diskussion om minst tre föreläsningars
innehåll och dess obligatorska läsning (2 - 4 sidor per
föreläsning & litteratur), b) skriver ett hemtentamen och c)
deltar i en workshop och
gruppdebatt där studenter diskuterar och presenterar
fallen i hemtentamen. Workshoppen och debatten agerar också
som feedbacksessioner för studenterna. Studenternas
kapitelpresentationer, workshoppen (gäller inte studenter som
presenterar ett kapitel av sitt examensarbete) samt
feedbacksessionen om hemtentamen är obligatoriska för alla
kursdeltagare.

Kursens skriftliga uppgifter kan skrivas antingen på svenska
eller på engelska.

Förkunskaper

Kulturbusiness 1 och 2 eller mots. kunskaper.
Studenter med slutförda kurser i Kulturbusiness 1 och 2
prioriteras i anmälningen.

Kursen ersätter följande kurser

Inga tidigare kurser.

Mer information

Kursen är speciellt passlig för studenter som skriver sitt
examensarbete om ett företagsekonomiskt ämne inom
kulturindustrin eller om ett företagsekonomiskt ämne med en
kulturforskningssynvinkel.

Litteratur

FL1 27.8.2009
TATE, Marsha Ann 2009: Canadian copyright battleground.
Playback : Canada's Broadcast and Production Journal. (Arcada
library's Nelli portal: only in full text)

FERNANDEZ-MOLINA, J. Carlos 2004: Contractual and
technological approaches for protecting digital works: their
relationships with copyright limitations. Online Information
Review; Vol. 28, No. 2; pp. 148-157. (Nelli)

FL2 31.8.2009
SPINELLO, Richard A. 2007: Intellectual Property Rights. Library
High Tech; Vol. 25, No. 1; pp. 12-22. (Nelli)

CLARKE, Irvine III and OWENS, Margaret 2000: Trademark rights
in grey markets. International Marketing Review; Vol. 17, No. 3;
pp. 272-286. (Nelli)

TESKA, Kirk 2009: Reining in patent costs. Mechanical
Engineering; August 2009; pp. 36-37 (Nelli)

COLLISON, James, ZING, Yue, MUSKER, David, TAKEUCHI, Kozo
et al. 2009: A global guide to design protection. Managing
Intellectual Property, May 2009. (Neilli: only in full text)

FL3 8.9.2009
Understanding Copyright and Related Rights, WIPO Publication
No. 909 (E), source at:
http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo_ Extern länk
pub_909.pdf (24 pages)

WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO
Publication No.489 (E), Chapter 2, p. 40 – 67 (14 pages),
Copyright and Related Rights, source at:
http://www.wipo.int/export/sites/www/about Extern länk-
ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf

WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO
Publication No.489 (E), Chapter 4, p. 213 – 219 (7 pages),
Enforcement of Copyright and Related Rights, source at:
http://www.wipo.int/export/sites/www/about Extern länk-
ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf

Postel, Holger: The Fair Use Doctrine in the U.S. American
Copyright Act and Similar Regulations in the German Law,
Chicago-Kent Journal of Intellectual Property, 2006 Vol. 5, Iss
2, Spring: p. 142 (11 pages)
http://jip.kentlaw.edu/art/volume%205/5%20Chi Extern länk-
Kent%20J%20Intell%20Prop%20142.pdf

Shimanoff, Eric: The Odd Couple: Postmodern Culture and
Copyright Law, Media Law and
Policy, 2002: p. 12-48 (13 pages)
http://www.nyls.edu/user_files/1/3/4/30/84/88/11MLP12fall3 Extern länk.
pdf

Legal Instruments used by the lecturer:

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic
Works of 1886, at:
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/ip/berne/pd Extern länk
f/trtdocs_wo001.pdf

The EU Copyright Directive, 2001/29/EC, at http://eur Extern länk-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?
smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32001L
0029&model=guichett

US Copyright Law of 1976, Copyright Code, 19/10/1976, Title
17 USC Ch. 1 to 11, at:
http://www.wipo.int/clea/en/text_html.jsp?lang=EN&id=3923 Extern länk
or at http://www.copyright.gov/title17/ Extern länk

FL4 16.9.2009 (inhiberad och flyttat till 24.9.)
Understanding Copyright and Related Rights, WIPO Publication
No. 909 (E), source at:
http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo_ Extern länk
pub_909.pdf (24 pages)

WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO
Publication No.489 (E), Chapter 2, p. 67 – 112 (36 pages),
Trademarks, source at:
http://www.wipo.int/export/sites/www/about Extern länk-
ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf

WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO
Publication No.489 (E), Chapter 2, p. 130 – 160 (31 pages),
Protection Against Unfair Competition, source at:
http://www.wipo.int/export/sites/www/about Extern länk-
ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf

Legal Instruments used by the lecturer:

European Community (EC): Marks (Community Trade Mark),
Council Regulation, 26/02/2009, No. 207/2009, at:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do Extern länk?
uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:EN:PDF

Paris Convention or the Protection of Industrial Property of
March 20, 1883, at:
www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html Extern länk

Article 1 - 4
Article 6 - 10 (Marks, Trade Names, False Indications),
Article 10bis (Unfair Competition),
Article 10ter (Marks, Trade Names, False Indications, Unfair
Competition: Remedies, Right to Sue)

FL5 24.9.2009 (flyttat till 8.10.)
Understanding Copyright and Related Rights, WIPO Publication
No. 909 (E), source at:
http://www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo_ Extern länk
pub_909.pdf (24 pages)

WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO
Publication No.489 (E), Chapter 2, p. 17 – 40 (24 pages),
Patents , source at:
http://www.wipo.int/export/sites/www/about Extern länk-
ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf

Cyber India Online, The utility model comes out of the shadow
of patent, June 09, 2009, source at:
http://biospectrumindia.ciol.com/content/columns/10906092.a Extern länk
sp

European Patent Office, Patents for software? European law and
practice, source at:
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/a0be Extern länk
115260b5ff71c125746d004c51a5/$FILE/patents_for_software_e
n.pdf

Legal Instruments used by the lecturer:

Convention on the Grant of European Patents (European Patent
Convention) of 5 October 1973, Part II,/ III/ IV, source at:
http://www.epo.org/patents/law/legal Extern länk-
texts/html/epc/2000/e/ma1.html

US Patents Code of 2003, Part 3 and 3, source at:
http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/us/us175en.pdf Extern länk

FL6 1.10.2009
SEADLE, Michael 2004: Copyright in the networked world:
technology and consumer rights in copyright. OCLC Systems &
Service: International Digital Library Perspectives; Vol. 20, No.
3; pp. 110-114. (Nelli)

SEADLE, Michael 2007: Copyright Cultures. Library Hi Tech; Vol.
25, No. 3; pp. 430-435. (Nelli)

HAARANEN, Tuulikki 2009: The Value of Copyrights. 4th
International Conference on Economics and Management of
Networks. 3.9. - 5.9.2009. Conference paper. (Available in the
course's home page)

ISMAEL, Zenobia and FAKIR, Tashil: Trademarks or trade
barriers? Indigenous knowledge and the flaws in the global IPR
system. International Journal of Social Economics; Vol. 31, No.
1/2; pp. 173-194. (Nelli)

Det rekommenderas att studenten skaffar åtminstone
en av följande böcker för hemtentamen:

Jacob, Robin Sir (The Rt. Hon.); Alexander, Daniel & Lane,
Lindsay 2004 (eller nyare): A Guide book to Intellectual
Property: Patents, Trade Marks, Copyright and Designs
(Thomson-Sweet&Maxwell).

Bently, Lionel & Sherman, Brad 2009: Intellectual Property Law
(Oxford University Press).

Bernitz, Ulf; Karnell, Bunnar; Perhson, Lars & Sandgren Claes
2007: Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens. Handelsbolaget
Immateriellt Rättskydd i Stockholm.

Bruun, Niklas 2001: Intellectual property law in Finland. Kluwer
Law. International - Kauppakaari OYJ.

Spence, Michael 2007: Intellectual property. Oxford University
Press.

Scotchmer, Suzanne 2004: Innovation and Incentives. The MIT
Press.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 8 timmar
 • Självstudier - 67 timmar
 • Skrivandet av ett hemtentam eller ett kapitel för examensarbetet - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 107 timmar
 • Varav schemalagda studier: 26 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

Obligatorisk närvaro i tre föreläsningar, workshoppen (gäller ej
studenter som presenterar ett kapitel av sitt examensarbete),
alla kapitelpresentationer och gruppdebatten
(feedbacksessionen).

Studenten måste nå minst 50 av 100 poäng i kursen.
Kursvitsordet byggs så att 75% av vitsordet reflekterar
studentens förståelse i kursens ämnen och 25% studentens
förmåga i att dela sin kunskap i klassen:

Inlärningsdagbok 25%
Hemtentam/kapitel av examensarbetet 50%
Kursdeltagande 20%
Slutpresentation 5%

Hemexamen underkänns om det inte lämnas in före deadlinen
(19.10. kl. 10.00). Det görs avdrag a) om studenten inte deltar i
en obligatorisk session (-5 poäng/session) samt b) om
studenten inte följer kursens deadlines som publiceras i
Blackboard (-1 poäng/4 timmar).

Lärare

Tuulikki Haaranen

Examinator

Haaranen Tuulikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Lectures, workshops and presentations are held as evening
sessions.

L1 27.8. 17.00 - 19.45 Tuulikki Haaranen: Introduction to the
course and intellectual property management

L2 31.8. 17.00 - 19.45 Tuulikki Haaranen: Introduction to IP
legislation

L3 8.9. 17.00 - 19.45 Carsten-Florian Bruns: Copyrights

16.9. 17.00 - 19.45 CANCELLED DUE TO ILLNESS

L4 24.9. 17.00 - 19.45 Carsten-Florian Bruns: Trademarks

L5 1.10. 17.00 - 19.45 Tuulikki Haaranen: Value of IP systems
for companies and consumers

L6 8.10. 17.00 - 19.45 Carsten Florian Bruns: Patents

11.10. 23:59 DEADLINE: Submission of learning diary in
Blackboard.

11.10. - 19.10. HOME EXAM WEEK (exam published in
Blackboard 11.10. 00:01) (Alternative 2) or CHAPTER WRITING
WEEKS 5.10. - 19.10. (Alternative 1)

19.10. at 10 a.m. DEADLINE: Submission of the home exam.
(Not meeting the deadline will lead to a failed exam).
(Alternative 2)

14.10. 16.15 - 19.45 CANCELLED

19.10. at 10 a.m. DEADLINE: Submission of the thesis chapter
(alternative 1)

21.10. 17.00 - 19.45 CHAPTER AND HOME EXAM
PRESENTATIONS (OBLIGATORY FOR ALL STUDENTS)

22.10. 16.15 - 19.45 CANCELLED

Examinationsformer

 • 2009-10-05 - Tentamina
 • 2009-10-21 - Demonstrationer och presentationer
 • 2009-10-04 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning