Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Studerande uppdaterar sina teoretiska kunskaper och visar att hon kan söka (ADB) och tillämpa aktuella forskningar i sitt yrkesområde.
Studerande visar även sina praktiska färdigheter i obsteriska och gynekologiska nödsituationer inom barnmorskeyrkets områden tex. uthjälpandet av fostret i sätesläge, förebyggandet av Erbs pares.

Läranderesultat

-Efter avklarad kurs skall studeranden visa att hon har uppdaterat sina kunskaper både teoretiskt och praktiskt inom barnmorskeyrkets område. Studerande har färdigheter att utveckla arbetslivet inom sitt yrkesområde

Innehåll

-stödföreläsningar/PV och övningar/PV
-individuella skulderdystoci och sätesläge övningar enligt WHO x5 - 1t/stud/gång - enligt tidsbeställning
( + övningar; viggo, aquakvaddlor, sätesläge, skulderdystoci, manuell avlossning av placenta, atoniska blödningar, dåligt barn, massiva blödningar hos gynekologisk patient, akut smärta)
-studiebesök (?) nöddopet
-sluttentatamen; i elektronisk form (3t i ADB-klass), stödföreläsningar/Sonja Hortling (3t) och möjlighet till individuell handledning/SH (1-2t)enligt tidsbeställning

Förkunskaper

Avklarade studier förlossningsvård 1,2,gynekologi 1,2, Förlossningspraktik 1 och 2, fördjupade yrkesstudier i antenatalvård

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

-tentamen tenteras i ADB-klass
Studeranden skall kunna visa att hon är förmögen att tillämpa evidensbaserad kunskap till grund för att lösa praktiska problem i vårdverkligheten.
-Datasökningen och redogörandet av resultatet skall fylla vissa kriterier; systematiskt sökandet av data, analys av data, reflektion över resultat, användbarhet och tillämpbarhet av data i vårdverkligheten
- förmåga att integrera sina obsteriska och gynekologiska kunskaperegna samt erfarenheter med dattasökning på eget yrkesområde.

Litteratur

Paananen, Pietiläinen,Raussi-Lehto, Väyrynen, Äimälä. 2007. Kätilötyö; 1.2, 1.3, 2.2, 4.1, 4.2, 5, 6
Tentamen;studerande visar att hon kan utföra kvativt högklassig datasök för att hitta evidensbserad lösning till praktiska problem inom barnmorskans arbetsområde i vårdverkligheten. Detta gör hon via att söka systematiskt kvalitativ högklassiga, aktuella forskningsartiklar via olika databas. Tentamen genomförs i ADB-klass. Studerande har förmåga att uppdatera sina kunskaper på barnmorskeyrkets olika områden via olika adekvata litteratursök.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 8 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 4 timmar
  • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 4 timmar
  • Självstudier - 4 timmar
  • Nätbaserade och nätstödda studier - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 28 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 12 timmar
  • Varav schemalagda studier: 16 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Lärare

  • Hortling Sonja
  • Väyrynen Pirjo

Examinator

Väyrynen Pirjo

Kursens hemsida

-

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2008-12-19

Kursens tidtabell

-tider för sätesläge och skulderdystociövningar bokas individuellt, praktiskt prov individuellt före anhållan av betyget
-tentamen i ADB-klass; studeranden visar sin förmåga att hitta aktuella forskningar på sitt yrkesområde samat att kunna reflektera över tillämpbarheten av dessa forskningar i vårdverkligheten.
-möjlighet att boka tid till individuell handledning vid kvalitativt högklassig datorsökning

Examinationsformer

2008-09-29 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning