Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Barnmorska 2001 - 2004 - Kvinnans hälsa och ohälsa

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Studenten lär sig att analysera den enskilda kvinnans hälsotillstånd i olika livssituationer. Studenten förstår kvinnohälsan mot större helheter i familjen, i samhället och globalt. Studerande fördjupar och tillämpar sitt vårdvetenskapliga tänkande inom det gynekologiska vårdområdet utgående från sexual- och reproduktiv hälsans perspektiv.

Läranderesultat

efter avklarad kursen
->kan studenten analysera den enskilda kvinnans hälsotillstånd i olika livssituationer och i olika gynekologiska vårdkontext
-> kan studenten dra slutsatser samt förena kvinnohälsa med större helheter i familjen, i samhället såväl nationellt som globalt.
-> studenten har fördjupat sin vårdvetenskapliga förståelse inom det gynekologiska vårdområdet utgående från sexual- och reproduktivhälsans perspektiv
-> studneten kan handleda patienten i gynekologisk vårdkontex

Innehåll

-Studerande studerar kvinnans upplevelser av sin hälsa och vård i olika kulturer via akutella forskningar, skönlitteratur -presentationer->studerande får insikt över faktorer som påverkar kvinnans hälsa globalt
-studeranden kan planera och förverkliga helhetsvården och handledningen av den gynekologiska patienten i olika vårdkontext-studerande gör casestudier under fördjupad yrkespraktik, seminarier efter praktiken
studeranden känner igen våldtagna- och misshandlade kvinnor i vårdkontext och känner olika hjälpkanaler och kan hjälpa kvinnan att få kontakt med myndigheterna

Förkunskaper

godkänd grundkurs i mödra- och gynekologisk vård 1
obstetrik 1 och gynekologi 1

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

obligatorisk närvaro.
i kurshelheten ingår fördjupade yrkesstudier gynekologisk vård 2 (gynekologisk canceravdelning, gynekologisk poliklinik eller allmän gynekologisk avdelning). Praktiken förs skild i studentregister
6sp, förverkligas ve 44-47 eventuellt 48-51

Litteratur

litteratur:
red. Faxelid, Elisabeth mf.: 2001 eller nyare upplaga. Lärobok för barnmorskor. Studentlitteratur, Lund. Delen gyneklogi och gynekologisk vård. Kapittel: 28- 39
Reunanen, Paavonen, Rostila 2003:Sukupuolitaudit. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy. Hämeenlinna 2003.
red. Ylikorkala, Olavi, Kauppila, Antti. 2004. Naisten taudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu 2004. Sid 55-56, 125-164, 196-202
Väyrynen, Pirjo: 2000. I lidandets rörelse - en beskrivning av patientens upplevelse av insjuknandet i livmodercancer. Åbo Akademi. Pro gradu avhandling. 3, 4-9, 18-22
aktuella forskningar

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 22 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 8 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 60 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 30 timmar
  • Varav schemalagda studier: 30 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Demonstrationer och presentationer

Lärare

Väyrynen Pirjo

Examinator

Väyrynen Pirjo

Kursens hemsida

-

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Tidtabell:
150906 kl 12.45-15.15
200906 kl 14.15-17.00
021006 kl 10.15-14.15 presentationer
031006 kl 10.15-11.45
041006 kl 10.15-11.45
051006 kl 08.45-12.00
091006 kl 12.30-15.30 tentamen
4 timmar reserveras i januari för seminarier, tidtabellen anges senare

Examinationsformer

  • 2006-10-05 - Tentamina
  • 2005-11-17 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning