Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Barnmorska 2001 - 2004 - Hemsjukvård
 • Hälsovårdare 2001 - 2004 - Hemsjukvård
 • Sjukskötare - barnsjukvård 2001 - 2004 - Hemsjukvård
 • Sjukskötare - inremedicinsk kirurgisk vård 2001 - 2004 - Hemsjukvård
 • Sjukskötare - perioperativ vård 2001 - 2004 - Hemsjukvård
 • Sjukskötare - psykiatrisk vård 2001 - 2004 - Hemsjukvård

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

1 sp

Kompetensmål

Öka studerandes förståelse för den öppna vården och den enskilda individen samt förstå hemmets och de anhörigas betydelse för patienten. Studerande lär sig se och respektera patienten i sin egen miljö. Studerande får en inblick i samarbetet mellan anstalt- och öppenvården samt ser betydelsen av helhetsvården och kontinuiteten. Studerande kan under handledning självständigt utföra hembesök. Studerande lär sig integrera sina tidigare kunskaper i klinisk vårdlära, aseptik, läkemedelslära och -räkning samt etik och andlig vård.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs i hemsjukvård skall studerande självständigt planera, utföra och utvärdera ett hembesök samt kunna följa den aseptiska arbetsordningen och utföra den teknik (såsom blodprovstagning, blodtrycksmätning, INR mätningar, B-glucos m.m.) i hemförhållanden. Studerande förstår vad tystnadsplikten innebär samt dokumenterar sina observationer och vårdåtgärder i hemförhållanden och Pegasos-programmet.

Innehåll

Den öppna vårdens utveckling och framtidsperspektiv Hembesöket (planering, genomförande och dokumentation)
Patienten i hem(sjuk)vården (uppgift 1)
Rådgivning (telefon, mottagningsverksamhet)
Centrala principer i hemsjukvården
Etiskt förhållningssätt, respekt, ansvar, tystnadsplikt Samarbete och teamarbete inom primärvården (den nya hemsjuk)vårdsmodellen år 2005)
Sjukhusansluten hemsjukvård
Aktuella teman i hemsjukvården (uppgift 2)

Förkunskaper

Hälsovård under människans livscykel
Välbefinnandet i samhället
Kliniska vårdläran
Läkemedelslära och -räkning

Litteratur

Aktuella forskningar och artiklar
Balaz-Scale S. 2001, Handbok i hemsjukvård, Stockholm, Gothia
Bergh A. 1997, Anhörigvård, Lund, Studentlitteratur
Ehkäisevät kotikäynnit vanhuksille, 2002, Kuntaliitto
Haag A. & Karlsson T. 2002, Hemsjukvård, Bonniers
Korkiakoski L. 1990, Kotisairaanhoito, Helsinki, Otava
Mäkinen (red.) 1995, Hemvård, Helsingfors, utbildningsstyrelsen
Pajukoski Marja,2004, Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa, Lainsäädännön rajat ja mahdollisuudet,Saarijärvi, Rapport 283/2004, Stakes
Törnqvist M-L. 1998, Hospital-Based Home Care as an alternative to Primary Health Care, Helsinki, MQI Thesis nr 4

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Laborationer och arbete i simulerad miljö - 0 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 0 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinator

Törnqvist Maj-Len

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Teoriundervisning:

Praktikundervisning:Grupp 1: vecka 11-14,
Grupp 2:vecka 19-22

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2006-12-04 - Demonstrationer och presentationer
 • 2006-12-04 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning