Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studerande når både Barnmorskans
vårdvetenskapliga-, kliniska-, medicinska och
naturvatenskapliga-, pedagogiska-,
förlossnings-, planerande och handledande
kompetens under
praktik perioden.
(Opiskelija saavuttaa kätilön
hoitotieteellisen-, klinisen-, lääke-ja
luonnon-, pedagogisen-,
synnytyksen-, suunnittelun ja ohjaavan
kompetenssit käytännön jakson aikana.)

Studerande kan under handlednig förverkliga
vården av den riskgravida kvinna under
förlossnig
samt förverkliga vården i avvkande
förlossningar.
(Opiskelija osaa ohjattuna suunnitella ja
toteuttaa riskiraskaan synnyttäjän sekä
poikkeavan
synnytyksen hoidon.)

Studerande kan under handledning vidta
åtgärder inom barnmorskans arbetsområde så som
då det
nyfödda barnet behöver omedelbar vård efter
förlossningen.
(Opiskelija ryhtyy ohjattuna vaadittaviin
toimenpiteisiin, esim. kun huono kuntoinen
lapsi
syntyy.)

Studerande kan samarbeta professionellt i det
mångprofessionella teamet och förstå
barnmorskans
andel i helheten.
(Kätilö opiskelija toimii ohjattuna kätilön
tehtävissä moniammatillisen teamin jäsenenä)

Studeranden har uppfattning om vad som är
normalt i denna kontex och hon kan motivera
sina val
mot teorikunskaper.
(Opiskelijalla on tieto mikä on normaali ja
mikä poikkeavaa sekä pystyy perustelemaan
näkemyksensä teoriatiedolla.)

Studerande förstår sitt självständiga
ansvarsområde som barnmorska inom
förlossningsvården.
(Opiskelija ymmärtää mikä on kätilötyön
itsenäinen vastuu alue.)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden vara
förmögen att under handledning vårda den risk
gravida föderskan
Opiskelija osaa ohjattuna hoitaa riskiraskaana
olevaa synnyttäjää

Studerande skall kunna fungera som barnmorksa i
samarbete med sin handledare i ett
multiprofessionellt arbetsteam
Opiskelija osaa toimia moniammatillisesti

Studerande skall kunna handla etiskt vid alla
vårdsituationer under en avvikande förlossning
Opiskelija osaa toimia eettisesti poikkeavan
synnytyksen aikana

Studerande skall känna till och upptäcka när
förlossningen avviker från det normala och kan
dela ansvaret med andra inom arbetsteamet samt
dokumentera detta
Opiskelija osaa arvioida koska synnytys muuttuu
poikkeavaksi osaa jakaa ja kirjata tämän tiedon
moniamatillisesti

Studerande skall klara av att handla vid akuta
situationer (ss. kapillar-provtagning, sectio,
sugklocka, avstannad förlossnig, atonisk
blödning, navelsträngprolaps, asfyxi eller
hotande asfyxi)
Opiskelija osaa toimia akuuteissa tilanteissa
(esim MVN, sctio valmistelu, imukuppi,
pysähtynyt synnytys, atooninen vuoto,
napanuoraprolapsi, asfyksia tai uhkaava
asfyksia)

Studerande skall kunna agera och förbereda för
det nyfödda barnet med specialbehov omedelbart
efter förlossningen, och kunna förbereda och
färdigställa återupplivningsbordet för det
nyfödda
Opiskelija osaa toimia ja valmistella
erityistarpeita vaativan vastasyntyneen hoidon,
osaa valmistella elvytyspöydän vastasyntyneelle

Studerande skall kunna påbörja återupplivning
av den nyfödda vid behov inom barnmorskans
ansvarsområdet och förbereda den nyfödda för
transport för vidare vård
Opiskelija osaa aloittaa vastasyntyneen
elvytyksen kätilön vastuu alueella ja
valmistella vastasynytyttä siirtoa varten

Innehåll

- praktiska studier under handledning av en
barnmorska på förlossningsavdelning

Förkunskaper

FIHV del 1, praktik mödrarådgivning och
barnsäng
Barnmorskearbete vid födsel 1, normal
förlossning teori och
praktik och teori kurs i Barnmorskearbete vid
födsel 2, avvikande
förlossning samt deltagit i ordinarie
tentamenstillfälle.
Teori kurs barnmorskearbetet och ofödda/nyfödda
barnet.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Prektikplatsen bokas på jobstep.
Studeranden följer handledande barnmorskans
arbetsturer
Denna praktik kan även göras utomlands -
förutsättningen är
goda teorikunkaper och avklarade praktiska
kurser i
barnmorske
programmet
MÅLSÄTTNING till studieperioden;
Studerande klarar under handledningen av
utmanande, även
avvikande situationer inom förlossningsvården
Studerande skall ha uppfattning om vad den
normala i
förlossningsvården är och känna till sitt
ansvarsområde.
Studerande kan reflekterar i utmanande
situationer och
kontaktar (tvärvetenskapliga) samarbetspartner
vid behov
Studerande har uppdaterade teoretiska kunskaper
som hon
kan
tillämpa under handledning vården av den
födande kvinnan
hennes foster/nyfödda barn även vid och efter
avvikande
förlossning.
Studeranden kan fungera snabbt också i
avvikande situationer
och göra beslut i samarbete med handledaren
Studerande håller medlemmarna i vårdteamet
uppdaterad om
den aktuella situationen
- Studerande följer kvantitativa mål enligt EU-
kraven.

Tavoitteet opiskelujaksolle:
Opiskelija selviytyy erilaisista haastavista-
jopa poikkeavista
syntymänhoidon tilanteista yhdessä ohjaajansa
kanssa.
Opiskelijalla on ymmärrys mikä on normaalia tai
poikkeavaa ja
osaa perustella teoreettisesti päätelmänsä,
hän ymmärtää
pyytää myös moniammatillista apua kun tilanne
niin vaatii.
Opiskelijalla on ajantasaiset teoriatiedot
joita hän soveltaa
ohjauksessa käytäntöön.
Opiskelija pystyy tilanteen niin vaatiessa,
nopeisiin päätöksiin
yhdessä ohjaajnsa kanssa
Opiskelija pitää työtiiminsä ajantasalla ja
kesustelee
näkemyksistään perustellusti ohjaajansa
kanssaan.
Opiskelijalle muodostuu käsitys kätilötyön
itsenäisestä
vastuualueesta ja on tietoinen valtuuksistaan
sekä on valmis
moniammatilliseen yhteistyöhön

Litteratur

samma som motsvarande teoridel
aktuella forskningsartiklar
det centrala litteratur på avdelningen
HNS: Haikarakansio - uppdaterade anvisningar i
olika
vårdhandlingar

Studieaktiviteter

 • Självstudier - 12 timmar
 • Seminarier - 8 timmar
 • Praktik - 250 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • seminaarit

Examinationskrav

- godkänd praktik,
- inlämnade personliga målsättningar
- inlämnad egen- och handledarens värdering,
arbetslista
-inlämnad skriftlig uppgift som är godkänd
-närvaro i seminariet är obligatorisk, frånvaro
kompenseras
med
extra skriftlig uppgift

Uppgift: Studeranden beskriver,analyserar och
reflekterar två
avvikande case,
motiverar sina val,använder patient dokument,
litteratur och
forskningsartiklar till stöd
i det skriftliga arbetet.
Deltagandet i seminarie obligatoriska. Frånvaro
kompenseras
med extra, skriftlig
uppgift - analys och reflektion av två extra
forskningsartiklar
mot den egna
erfarenheten i praktiken. Patientdokument och
artiklar bifogas.
Arbete följer Arcadas skriftliga anvisningar,
Arbetet lämnas till
läraren enligt
anvisningar före seminarietillfället.

Lärare

 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

2013 (P2) ve 40-51

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning