Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

- Du förstår innebörden i begreppet kunskap, olika
former av kunskap och olika traditioner för
kunskapsbildning
- Du förstår sambandet mellan de kunskapssyner som
gäller i olika vetenskaps-/tvärvetenskapliga
områden
- Du har grundläggande kunskap om
forskningsprocessen och om olika
forskningsmetoder, speciellt om de metoder som har
särskild betydelse för den egna professionen
- Du kan tillämpa vetenskaplig litteratur i ditt
eget arbete, och som referensmaterial i din egen
kunskapsutveckling
- Du har utvecklat din beredskap och kan delta i
arbetslivsrelaterade projekt och därmed bidra till
kunskapsutveckling

Läranderesultat

Efter avklarad studiehelhet har du lärt dig
följande på en grundläggande nivå:

Du läser, förstår och kan kritiskt granska
vetenskaplig litteratur.
Du kan koppla kunskapsformer till olika typer av
examensarbeten.
Du kan söka, hantera och kritiskt bedöma
vetenskapliga artiklar och forskning inom ditt
eget yrkesområde.
Du känner till och förstår grundbegrepp gällande
kvantitativa och kvalitativa data, samt hur och
när de kan användas.
Du känner till och förstår design, datainsamlings-
och analysmetoder som genererar både kvantitativa
och/eller kvalitativa data, och deras relevans
inom forskning och utveckling av arbetslivet inom
ditt eget yrkesområde.
Du kan tillämpa relevanta metoder i ditt eget
examensarbete.
Du behärskar grunderna för insamling av
kvantitativa data, kan utnyttja ett
statistikprogram för analys av data, och du
behärskar grunderna för tolkning av resultaten och
rapportering av dem i form av deskriptiv
statistik.
Du kan tillämpa ändamålsenliga insamlings- och
analysmetoder för kvalitativ data, samt redogöra
för resultaten.
Du har utvecklat ett utforskande arbetssätt i
syfte att kunna bidra till kunskapsutveckling inom
ditt yrkesområde.
Du kan rapportera och argumentera skriftligt och
du behärskar tekniker för källhänvisning.
Du kan tillämpa de yrkes- och forskningsetiska
principerna i dina studier.

Innehåll

Forskningsprocessen
Vetenskapsteori
Litteraturöversikt och dess betydelse
Designer inom kvantitativ och kvalitativ forskning
Deltagarorienterad design
Enkät , intervju och observationsstudier
Systematisk litteraturstudie
Standardiserade mätmetoder inom HV:s profilområden
Innehållsanalys
Forskningsetik
Informationssökning och bearbetning
Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar,
rapporter och uppsatser

Statistik – normalfördelning, konfidensintervall,
korstabellen, korrelationsanalys,
korrelationskoefficient, T-test

Förkunskaper

90 sp genomförda studier

Kursen ersätter följande kurser

Metodik och Kunskapsteori

Mer information

Obligatorisk närvaro vid basgruppsträffar.

Litteratur

Tentamenslitteratur ;
Jakobsen, D.I. 2007. Förståelse, beskrivning och
förklaring - Introduktion till
samhällsvetensakplig metod för hälsovård och
socialt arbete. Studentlitteratur, Lund

Referenslitteratur:

Backman, J. 1998. Rapporter och uppsatser. Lund:
Studentlitteratur.

DePoy, E. 1999. Forskning: en introduktion. Lund:
Studentlitteratur.
Forsberg-Wengström. 2008. Att göra systematiska
litteraturstudier. Stockholm ; Natur och Kultur

Brinkmann, S. & Kvale, S. 2009. Den kvalitativa
forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Under kursens gång tillkommer ytterligare
referenslitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 60 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Självstudier - 66 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Godkänd tentamen samt aktivt deltagande i
basgruppsarbetet.

Lärare

 • Arola Annikki
 • Haldin Denice

Examinator

Arola Annikki

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-02-28

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning