Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
utvecklar sin kompetens i fråga om ergoterapi
genom att:

- uppvisa förståelse och relevant tvärvetenskaplig
kunskap som berör grunderna för människans
motoriska, sensoriska och perceptuella utveckling.
Studerande förstår hur motorik, sensorik samt
grunderna i kinesiologi och ergonomi påverkar
människans aktivitetsutförande.

Läranderesultat

Inlärningsresultat i förhållande till utvecklandet
av kompetens i fråga om ergoterapi:
- kunna redogöra för människans sensomotoriska
utveckling i förhållande till motorisk inlärning,
sinnenas utveckling, perceptuell utveckling och
handens funktionella utveckling
- kunna redogöra för hur man kan underlätta
människans rörelser vid förflyttning
- kunna planera och förverkliga ergonomiska
åtgärder för att främja aktivitetsutförande

Innehåll

Människans motoriska, sensoriska och perceptuella
utveckling samt handens funktionella utveckling.
Grundläggande kunskap för facilitering vid
förflyttning, samt ergonomi

Förkunskaper

inga förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Motorisk kontroll, inlärning och kinesiologi

Mer information

Obligatorisk närvaro vid praktiska övningar,
ergonomi och förflyttningsteknik

Tentamen stöds med instuderingsfrågor.

Litteratur

Tentlitteratur:

A. Jane Ayres. 2008. Aistimusten aallokossa.
Sensorisen integraation häiriö ja terapia.PS-
kustannus, kap 2 Sensorisen integraation kehitys s
41-59; kap 3 Hermoston toiminta- spec. Aistien
merkitys s 74-85; kap 6 Kehityksellinen
dyspraksia- liikemallit ja liikehäiriöt spec. s
149-170
(A. Jane Ayres. 2005. Sensory integration and the
child.)
Case-Smith, J. 2010. Occupational Therapy for
Children. 6th ed. Mosby. ISBN: 978-0-323-05658-8,
delar av kapitel: 9: Application of motor control/
motor learning to practice (s.245-274), 10:
Evaluation and intervention to develop hand skills
(s.275-289), 11: Sensory integration (s.325-333),
12: Visual perception (s.373-380)
Edwards,S. Buckland,D. McCoy-Powlen, J. (2002)
Developmental & functional hand grasps. Thorofare,
Slack cop. kapitel: 4, 5, 6

Referenslitteratur:

DiGiovanna, A G. 2000. Human Ageing. Biological
perspecties. 2nd ed. McGraw-Hill. ISBN: 0-07-
292691-0
Dropsy, J. 2004 Den harmoniska kroppen, en osynlig
övning.
Stockholm: Natur och Kultur.
Gallahue, D., Ozmun, J. 1997. Understanding motor
development: Infants, Children, Adolecents,
Adults. 4th ed. McGraw-Hill. ISBN: 0-697-29487-0
Greene, D P., Roberts, S L. Kinesiology. Movement
in the context of acticity. 1999. Mosby Inc. ISBN:
1-55664-416-7
Roxendal G., Winberg A. 2006. Levande människa
Basal kroppskännedom för rörelse och vila. Natur
och kultur ISBN 13: 978-91-27-09023-1
Rybski, M. 2004. Kinesiology for Occupational
Therapy.Thorofare. Slack Inc. ISBN: 1-55642-491-4
Salpa, P. 2007. Lapsen liikkumisen kehitys.
Ensimmäinen ikävuosi. Helsinki. Tammi. ISBN: 10-
951-26-5639-6
Spaulding, S J. 2005. Meaningful Motion.
Biomecanics for Occupational Therapists. Elsevier
Churchill Livingstone. ISBN: 0-443-07439-9
Trew, M., Everett, T. 2005. Human movement. An
introductory text. 5th ed. Elsevier Churchill
Livingstone. ISBN: 0-443-07446-1
Tyldesley, B., Grieve, J I. Muscles, Nerves &
Movement in human occupation. 3rd ed. Cornwall.
Blackwell publishing. ISBN: 0-632-05973-7
Yack,E. Sutton, S. Aquilla, P. 2001. Leikki
linkkinä lapseen. Toimintaterapiaa sensorisen
integraation keinoin. PS-Kustannus. kapitel: 3

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 2 timmar
 • Basgruppsarbete - 6 timmar
 • Självstudier - 77 timmar
 • grupptentamen - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Godkänd tentamen och godkänt deltagande i övningar.

Grupptentamen bedöms i skala 1-5.

Lärare

 • Peri Heidi
 • Räike Hanna

Examinator

Peri Heidi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-03-18

Kursens tidtabell

Kursen inleds den med introduktion och avslutas med
grupptentamen

Examinationsformer

 • 2013-12-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning