Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Kompetens i fråga om ergoterapi:

- studerande har kunskap och förståelse om
ergoterapins teoretiska grund för att förklara
klientens aktivitetsproblem

- studerande förstår klienten ur ett holistiskt
perspektiv och kan beakta hennes mentala,
fysiska, och spirituella behov och förmågor

- studerande uppvisar kunskap och förståelse för
förhållandet mellan hälsa, sociala sammanhang och
rätten till att få vara aktiv i samhället

Kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och
professionellt resonemang:

- studerande kan tillämpa ergoterapiprocessen

- studerande kan integrera sitt kliniska
resonemang med kunskap om klientens historia

Kompetens i fråga om professionellt förhållande
och kompanjonskap:

- studerande respekterar olikheter och utgår
från principer om klientcentrerat arbete

Kompetens i fråga om professionell
självständighet och professionellt ansvar:

- studerande utgår ifrån den yrkesspecifika
etiska koden och följer riktlinjer för
dokumentation av ergoterapi

Kompetens i fråga om forskning och utveckling i
ergoterapi och aktivitetsvetenskap:

- studerande kan söka och med ett kritiskt
förhållningssätt använda kvalitativa och
kvantitativa forskningsresultat utifrån
evidensbaserad praxis för att motivera
ergoterapeutiska insatser i klientarbetet

Kompetens i fråga om administration och
marknadsföring av ergoterapi:

- studerande kan marknadsföra ergoterapiservice
på lokal nivå

Läranderesultat

Studerande kan jämföra och välja mellan
teoretiska modeller och referensramar som grund
för ergoterapiprocessen
Opiskelija osaa toimintaterapiaprosessin pohjaksi
vertailla ja valita eri teoreettisten mallien ja
viitekehysten välillä

Studerande behärskar ergoterapeutiska metoder och
principer i syfte att kartlägga, bedöma,
förhandla fram mål utgående från Goal Attainment
Scaling-metoden, utveckla behandlingsplan
tillsammans med klienten, genomföra
interventioner samt utvärdera ergoterapiprocessen
Opiskelija hallitsee toimintaterapeuttisia
menetelmiä ja periaatteita kartoittaessa,
arvioidessa, tavoitteiden asettelussa (käyttäen
Goal Attainment Scaling-menetelmää),
terapiasuunnitelman kehittämisessä,
interventioiden toteuttaessa ja arvioidessa
toimintaterapiaprosessia yhdessä asiakkaan kanssa

Studerande kan i samråd med klienten välja
aktiviteter och åtgärder för att möjliggöra
klientens aktiva deltagande i samhället
Opiskelija osaa yhdessä asiakkaan kanssa valita
toimintoja ja toimenpiteitä, joiden avulla
asiakkaan aktiivinen osallistuminen yhteiskuntaan
mahdollistuu

Studerande kan integrera sitt kliniska resonemang
med kunskap om klientens historia
Opiskelija osaa integroida kliinisen päättelynsä
suhteessa asiakkaan taustaan

Studerande skapar och upprätthåller ett
kompanjonskap med klienten och för honom
betydelsefulla personer i hans närmiljö samt
deltar i nätverksarbete
Opiskelija luo ja ylläpitää kumppanuutta
yhteistyössä asiakkaan ja hänelle tärkeiden
ihmisten kanssa sekä osallistuu verkostotyöhön

Studerande tillämpar de yrkesetiska principerna i
klientarbetet
Opiskelija osaa noudattaa ammattieettisiä
periaatteita asiakastyössä

Studerande skriver utlåtande över den egna
klientens ergoterapi
Opiskelija osaa kirjoitta lausunnon asiakkaansa
toimintaterapiasta

Studerande söker och med ett kritiskt
förhållningssätt använder forskningsresultat för
att motivera ergoterapeutiska insatser i
klientarbetet
Opiskelija osaa etsiä ja kriittisesti käyttää
tutkimustuloksia perustellakseen
toimintaterapeuttisia toimenpiteitä asiakastyössä

Studerande kontaktar, besöker och marknadsför
ergoterapin för en valbar intressent
Opiskelija ottaa yhteyttä, vierailee ja markkinoi
toimintaterapiaa yhdelle valinnaiselle
sidosryhmälle

Innehåll

Yrkespraktik på sjukhus, hälsocentral eller inom
annat verksamhetsområde för ergoterapeuter

Förkunskaper

Godkända förhandskrav för YP II och godkända
prestationer i föjande kurser: aktivitet och
delaktighet hos barn och unga, kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion, samt
godkänd registrering för yrkespraktik II. Utöver
detta krävs 45 sp godkända prestationer i
tvärvetenskapliga ämnen.

Mer information

Deadline för bindande anmälan till yrkespraktik
III är 18.01.2016.

Litteratur

Litteratur från teorikurserna (se förkunskaper på
ASTA)samt aktuella forskningsartiklar.

Studieaktiviteter

  • Skriftligt arbete - 35 timmar
  • Praktik - 231 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd praktik och godkänd praktikrapport

Lärare

  • Arell-Sundberg Marina
  • Haldin Denice
  • Peri Heidi

Examinator

Peri Heidi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-06-03

Kursens tidtabell

Yrkespraktik III under tiden 14.3 - 29.4.2016

Examinationsformer

2016-04-29 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning