Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att kunna genomföra
planeringen av ett evenemang från ide till
evaluering och slutrapporter. Du får förståelse
för att leda ett evenemang som ett
projekt, både teoretiskt och praktiskt
Du lär dig att bedöma risker och förebygga
olyckor i din egen arbetsomgivning och ta i
betraktande myndighetens tillstånd och lagar.
Målsättningen är också att du blir medveten om
de centrala säkerhetsrisker inom sitt egen
område samt vet hur man skall agera i olika
situationer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att identifiera och förstå
betydelsen av planeringen av olika typer av
evenemang arrangerade på olika platser.
Studerande kan analysera helheter utifrån flera
aktörers och deltagares synvinkel. Samarbetets
och ekonomiska faktorers betydelse redan i
början av planeringens skall förstås
grundligt. Studerande skall ha kunskaper om ett
projektarbete och dess olika skeden och
uppföljningen.
Efter avklarad kurs förväntas den studerande
också att vara förmögen att förstå betydelsen
av säkerhet inom turismnäringen och vet hur
säkerheten tryggas vid olika typer av
evenemang.
Studerande är också insatt i alla tillstånd och
lagar som myndigheterna kräver för en
tillställnings genomförande.
vara förmögen att
genomföra ett evenemang utifrån ett management
synvinkel med
tanke på designens betydelse för ett
evenemang.Han/hon måste ha
en klar vision för att kunna leda ett projekt
och kunskap om att
implementera visionen och strategin i
versamheten. Han / hon
måste även ha kunskap hur ta i beaktande miljön
och kundservice.

Innehåll

Planering av ett evenemang: vision och mål,
5W's
Faserna i evenemagsplaneringen, rollerna och
ansvarsområden
Budgetering, tidsplanering
Samarbetspartners, marknadsföring och
kommunikation, sponsring
Hållbar utveckling inom evenemagsplanering
Uppföljning och evaluering
Säkerhets aspekter gällande evenemang
Första hjälp
Riskanalys
Förebyggande av olyckor
Säkerhetsbestämmelser
Säkerhetsföreskrift
Säkerhetsdokument
Försäkringar
Tillstånd och licencer
Kontrakt och avtal
Praktiska arrangemang under evenemanget

Förkunskaper

Första årets kurser avklarade. Kännedom av de
grundläggande marknadsföringsteorierna eller
turism. I synnerhet kunskap om digital
marknadsföring och service design.

Kursen ersätter följande kurser

TU-3-010 (0) - Planering av evenemang 5 sp,
TU-3-011 (0) - Säkerhet och byråkrati 5 sp, TU-3-
012 (0) -
Evenemangs design & management 5 sp

Mer information

Välkommen på kursintroduktion 19.1.2022 kl. 13-15
via Zoom

Obligatorisk närvaro för alla studeranden på
TekNatur eventet 11-12.3 2022, vi hoppas att
eventet kan vara fysiskt på Arcada.
Du jobbar på något av de här evenemangen som
ordnas på Arcada, närmare planer görs med Arcadas
event manager:
UKM seminarie 10.2, Nordens dag 23.3 Nordic Health
change behaviour 24-25.3, Finlands Banks event 4-
6.5.

Litteratur

Donald Getz, Stephen J. Page,  Routledge: Event
Studies Theory, Research and Policy for Planned
Events, 3rd Edition
Stephen Page, Joanne Connell, Routledge : The
Routledge Handbook of Events
Joe Goldblatt : Special Events: Creating and
Sustaining a New World for Celebration
Matthews D.2008: Special Event production
Kilkenny, S 2011: The complete guide to
succesful event planning
Wolff & Levine, 2005:Event planning med easy
HSE,1999: The Event Safety Guide
Conway D.G, 2009: The event manager's bible:
The Complete Guide to Planning and Organising a
Voluntary or Public Event

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 150 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 145 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:

Individuella uppgifter och grupparbeten värt
max
300 poäng, 150 poäng behövs för att avklara
kursen.

Lärare

 • Halmén Mia
 • Hernberg Mervi

Examinator

Hernberg Mervi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning