Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
kunna arbeta med bilder, analysera och kritiskt granska en bild
utifrån stil, färg och form samt reflektera över dess idémässiga
innehåll.

Läranderesultat

Målsättningen med kursen är att studenten får kännedom om
kulturella uttryck och bildkonstnärer från olika tider samt får en
uppfattning om olika verksamheter inom bildkonsten.

Innehåll

Under c. tre veckor arbetar studenten intensivt med tre
hemtenter som utvecklar din förmåga att arbeta med och
analysera bilder. Hemtenterna skall vara färdiga i period 2.

Lika närvarande som bilder är i måleri, grafik, teckningar, lika
närvarande är de i vardagslivets fotoalbum, i TV-sändningar, i
reklamkampanjer och i olika visuella uttryck som exempelvis
mode och design. Dessa veckor går vi in på konstens och
bildernas rika mångfald och de metoder och teorier som
utvecklats för att människor skall förstå bildkonsten bättre.
Under kursen lär du dig grunderna för bildanalys och får insikt i
konsthistoria. Du besöker utställningar och fördjupar dig i
bildanalys och konsthistoria genom att göra 3 uppgifter
individuellt kring konstverk och konstnärer som du väljer själv.

Under exkursionerna väljer du ett konstverk som du analyserar
och presenterar under ett närstudietillfälle efter exkursionen. På
detta sätt får du agera som expert och upptäckare och samtidigt
lär vi oss av varandr

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

TV-1-001 (0) - Konsthistoria och bildanalys

Mer information

Inträdesavgifter kan innebära kostnader för studenterna

Litteratur

H.W. Janson. Konsten. Bonniers förlag. (Alla upplagor duger)
Ni kan också använda t.ex. A World History of Art
av Hugh Honour, John Fleming eller GH Gombrich
Cynthia Freeland.2006. Konstteori- en introduktion. Sverige.
Raster Förlag (Cynthia Freeland, But is it Art? Introduction to Art
Theory. Kan också användas).
Elovirta, A. & Lukkarinen, V. (toim.).
1998 , Katseen rajat: Taidehistorian metodologia. Gummerus
Kirjapaino, Jyväskylä

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 23 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Arbetsmetoden består av eget undersökande arbete där
informationssökningen är en väsentlig del. Studiebesök på
utställningar och museer ger direkt kontakt till bilderna och de
olika personer som arbetar inom kulturbranschen. Den egna
skrivprocessen utvecklas genom hemtenter (se its learning) mot
professionellt
skrivande som är både innehållsmässigt och formellt korrekt.

Godkänd kurs förutsätter att alla uppgifter lämnas in på it's
Learning

Bedömning: CENTRALA KRITERIER FÖR BEDÖMNING är

Användningen av egna kunskaper och erfarenheter, kursmaterial,
diskussioner, studiebesök och seminarier
Ansvarstagande, aktivitet och närvaro
Kreativitet och analytisk förmåga
behärskning av relevant teoretisk litteratur samt centrala
begrepp
förmågan att analysera, argumentera och värdera.
de skriftliga svarens uppbyggnad, logik och konsekvens
Då du refererar eller citerar följ YH Arcadas tekniska anvisningar:
se http://studieguide.arcada.fi/webfm_send/583 Extern länk

Lärare

  • Nordström Robert
  • Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2013-12-14 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning