Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att utforska skillnaderna mellan
olika genrer och hur de tar sig uttryck inom olika medier.
Kursen har också som syfte att studenten bli bekant med
baskunskaper i mediaproduktion såsom dramaturgi,
produktionskunskap samt kännedom om
konceptutvecklingsprocessen och kan tillämpa dessa på olika
mediaprodukter. Till kursens målsättning hör också att visa
studerande representiva program inom respektive genrer samt
visa på produktutveckling och nytänkande inom modern media-
produktion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
delta i konceptutvecklingsarbete för olika typer av
mediaproduktion samt särskilja mellan olika genrers behov och
förutsättningar att produceras inom olika mediaformer.

Innehåll

Lektion 1
Reflektioner kring mediet och mediets betydelse
Hur TV-industrin arbetar. Ekonomi, målsättning, värderingar
Uppgift: Välj ut en TV-kanal och undersök hur de arbetar från
ax till limpa? Läs också in vad tv-kanalen har för profil. Gör en
intervju med någon på företaget om dess profil,
programförklaring, målsättning och värderingar.

Lektion 2
Presentation av tv-mediets olika genres, och dess retorik.
Uppgift:. Studenterna ska var för sig välja ut och studera ett
program och presentera dess upplägg.

Lektion 3
Vad är koncept och format
Uppgift: Presentera ett koncept eller format. Presentera
också en ide kring ett eget format.

Lektion 4
Programledarrollen och dess retorik.
Uppgift: Studera och presentera en programledare och
dennes retoriska stil. Hur skulle programledaren agera i iden om
det egna formatet,

Lektion 5
Grafisk design, ljud, anslag och spelrum
Uppgift: Välj ut ett program och presentera dess grafiska
design, anslag och spelrum. Hur skulle dessa komponenter
kunna se ut i det egna formatet.

Lektion 6
Produktionsprocessen/besök av föreläsare?
Uppgift: arbeta med ett eget programformat

Lektion 7
Vad säger forskningen om framtidens TV
Uppgift: arbeta med ett eget programformat

Lektion 8
Genomgång av det pågående arbetet kring skapandet av ett
programformat.
Uppgift: arbeta med ett eget programformat

Lektion 9
Pitchning av tv-koncept/format

Litteraturstudier
(se separate förteckning)

Förkunskaper

MK-2-007 (0) Dramaturgi och retorik

Mer information

Under kursen utvecklas även koncept för användning i DINA
produktion.

Litteratur

Att göra TV-Program, red Kristin Olson
Understanding the global TV Format, Albert Moran, Justin
Malbon
Television Across Europe: A Comparative Introduction. (2000)
UK:Sage Publications ISBN , 273 s
Glen Creeber (ed.):

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 45 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinator

Granath Thomas

Kursens hemsida

Ingen egen hemsida

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • 2010-11-23 - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning