Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att studenten lär sig
principerna för arbete med videoreportage och
nyhetsinslag i en multimedial, journalistisk
miljö.
Centrala kompetensmål är att hantera en
intervjusituation samt att studenten känner till
principerna för redaktionell verksamhet, och hur
de redaktionella valen inverkar på konstruktionen
av publik och verklighetsuppfattning.
Efter avklarad kurs har studenten visat sin
färdighet att i produktionsteam producera
nyhetsinslag och reportage, bekantat sig med
flerkameraproduktion, samt visat sin förmåga att
reflektera över reportage som gestaltningsform
och produktionsprocess.

Lärandets komponenter kan grupperas på följande
sätt:

Genrekunskap, d.v.s. insikter i vad som är
betecknande för film- och videoreportage t.ex.
till skillnad från kortare (nyhets)inslag eller
dokumentärfilmer.

Kontextförståelse, d.v.s. insikter i hur
reportagets ämne, gestaltning och publicering är
beroende av den omgivande mediekontexten.

Processkunnande, d.v.s. insikter i hur ett
reportage produceras inom ramen för genre och
kontext på ett sätt som är praktiskt genomförbart
och funktionellt.

Inriktningsspecifikt kunnande, d.v.s. specifik
kunskap som berör den enskilda studentens
inriktning.

Läranderesultat

Efter slutförd kurs har studenten visat prov på
förmåga att producera meningsfullt visuellt
berättande i en given utgivningskontext och
förutbestämd publikkontext inom givna
produktionsmässiga ramar.

Innehåll

Kursens upplägg går från enklare övningar, via
självständig produktion till snabb produktion i
nyhetsmiljö och avslutas med en reflekterande och
summerande del. Introducera arbete i grupp.

Kursen är uppdelad på följande delmoment:

1. Förberedande undervisning och planering med
schemalagda föreläsningar och övningar för
kommande uppgifter. Centrala begrepp:
publikkonstruktion, journalistisk identitet.

2. Planering och produktion av reportage. Arbetet
sker i produktionsteam. Närmare tidtabell ges vid
kursstart.

3. Assistentuppdrag vid filminspelning. Arbetet
sker i produktioner som årskurs 2 gör under sin
produktionsperiod.

4. Redaktionellt arbete på aktualitetssajten
smocka.fi, arbetet utförs i samarbete med
studenter som studerar journalistik vid Svenska
social- och kommunalhögskolan. Varje student
arbetar heltid på redaktionen under en vecka,
turschema ges under kursen. Redaktionen befinner
sig i Kronohagen.

5. Kursen innehåller skriftlig slutrapport och
avslutas med slutseminarium där studenterna
muntligt rapporterar sina erfarenheter av kursen
och reflekterar över sin inlärningsprocess.

Förkunskaper

För att deltagande i kursen måste studenten fylla
följande behörighetskrav:

1. Studenten har avlagt kursen MK-2-112 (0) -
Introduktion till berättande (10 sp) eller har
framvisat dokumentation på annan motsvarande
utbildning som visat att studenten är förmögen
att utnyttja bild och ljud i det filmiska
berättandet, förstå tanken med bildberättandet
och skillnaden med ett bildberättande som har ett
påstående och perspektiv eller är observerande,
inse teamarbetets betydelse och kunna samarbeta
mot ett gemensamt mål samt att studenten har
grundläggande kunskaper om dramaturgi och dess
teorier kring film.

2. Studenten har fått godkänt i samtliga övningar
inom kursen MK-2-113 (0) - Introduktion till
medieproduktion (10 sp) eller har framvisat
dokumentation på annan motsvarande utbildning som
visat att studenten är förmögen att jobba i
arbetsteam, producera enklare
singelkameraproduktioner samt använda den
vanligaste audiovisuella produktionsutrustningen.

Mer information

80% närvaro i varje enskilt moment av kursen.
Observera att ansvarig föreläsare för kursen är
Klaus Grabber.

Litteratur

ALLAN, Stuart: News Culture (3rd Edition). Open
Univ. Press, 2010 [EBRARY]
Allern, Sigurd och Pollack, Ester, 2017.
Journalism As a Public Good A Scandinavian
Perspective. I: Journalism.
ARSHAD, Ansari: Television Field Production and
Reporting. Mangalam Publishers, 2009 [EBRARY]
ATHENS, Art, Check it Out!: Great Reporters Talk
About What It Takes to Tell the Story. Fordham
Univ. Press, 2004 [EBRARY]
BARNETT, Steven, Rise and Fall of Television
Journalism, Bloomsbury Academic, 2011 [EBRARY]
Deuze, Mark, 2005. What is journalism?
Professional identity and ideology of journalists
reconsidered. I: Journalism. Vol. 6(4).
LYVER, Des: Basics of Video Sound, 1999 [ARCADA,
BIBLIOTEKET]
Zilliacus-Tikkanen, Hujanen och Jaakkola, 2016.
Finnish Journalism Students
Stable Professional Ideals and Growing Critique
of Practice. I: Nordicom: BECOMING A JOURNALIST.
Journalism education in the Nordic countries.

Van Krieken och Sanders, 2017. Framing narrative
journalism as a new genre: A case study
of the Netherlands. I: Journalism. Vol. 18(10).

Deuze, Mark, 2011. Understanding Journalism as
Newswork: How It Changes, and How It Remains the
Same. Westminster Papers in Communication and
Culture.

SINGH, Rajesh K.: Broadcast Journalism:
Techniques of News Writing Reporting and
Production. Mangalam Publishers, 2010 [EBRARY]

WARD, Peter: Digital Video camerawork, 2001
[ARCADA, BIBLIOTEKET]

Zelizer, Barbie and Stuart, Allan, 2010. Keywords
in News and Journalism Studies. Som e-bok:
http://ebookcentral.proquest.com.ezproxy.arcada.f Extern länk
i:2048/lib/arcada-ebooks/reader.action?
docID=771394

All kurslitteratur finns tillgänglig i
elektronisk form eller på Arcadas bibliotek.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Basgruppsarbete - 80 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 10 timmar
 • Introduktion till produktion i flerkameramiljö. - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Kurshelheten examineras i form av en sammanfattande och utvärderande kursessä. Godkänd kurs förutsätter att samtliga delmoment och kursessän är examinerade. De enskilda delmomenten i kursen examineras genom aktivt deltagande. Godkänd prestation för ett senare delmoment förutsätter att föregående delmoment har examinerats. Med aktivt deltagande avses minst 80 % närvaro och utförande av övningar och produktioner. Examinationsdatum för de enskilda momenten är följande: 1. Förberedelse inför Smocka- produktionen. 2. Smocka- produktionen. 3. (a) Planering av reportage, (b) färdigt reportage. 4. Slutseminarium.

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger alla delexaminationer och slutligen
genom att varje deltagare skriver en individuell
essä där studenten visar vad han eller hon
uppnått under kursen och argumenterar för sitt
vitsord. Slutessän lämnas in till dead line och
den får lämnas in bara ifall alla
delexaminationerna är godkända.

Kriterierna för enskilda vitsord är följande:

1-2/5 Behärskar de centrala begreppen och
arbetssätten för film- och videoreportage.

3/5 Förstår hur reportage används och produceras
i olika sammanhang men förmår inte tillämpa denna
kunskap självständigt utan behöver
uppdragsgivarens styrning.

4/5 Förmår skapa sig en helhetsbild av
reportagets funktion (t.ex. i ett givet
journalistiskt sammanhang) och kan tillämpa
självständigt tillämpa sin förståelse för att
genomföra en produktion.

5/5 Förmår kontextualisera och tillämpa kunskaper
också i nya sammanhang, t.ex. genom att skapa nya
reportageserier eller koncept och argumentera för
dem.

Delexaminationerna är uppdelade i följande fem
moment:

1. Förberedande undervisning och planering med
schemalagda föreläsningar och övningar samt
redaktionsmöten för aktualitetssajten smocka.fi
examineras utgående från aktivt deltagande i tre
övningar och tre redaktionsmöten.

2. Planering och produktion av reportage
examineras genom (a) pitch av produktionsplan och
(b) genom bedömning av det färdiga reportaget.

3. Redaktionellt arbete på aktualitetssajten
smocka.fi examineras genom att studenten har
deltagit i schemalagda övningar inför Smocka,
aktivt arbetat där en vecka med nyhetsproduktion
samt i övrigt deltagit i smocka-redaktionens
arbete.

4. Introduktion i flerkamera examineras i form av
aktivt deltagande.

5. Kursen avslutas med slutseminarium där
studenterna rapporterar sina erfarenheter av
kursen och reflekterar över sin inlärningsprocess
både skriftligt och muntligt.

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Nordström Fred
 • Nåls Jan
 • Räisä Tiina

Examinator

Räisä Tiina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Publiceras på kursens webbplats.

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning