Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Studeranden

- känner till kulturpolitikens och -administrationens strukturer och
kan verka inom dem.

Läranderesultat

Studeranden

- känner till kulturpolitikens och -administrationens strukturer
och kan verka inom dem.
- har insikt i kulturens professionella fält och kan följa fältet
genom media, studier och aktuell debatt.

Innehåll

Kursen tar formen av ett projekt. Där målsättningen är att skapa
en förundersökning för ett europeiskt projekt, finansierat av EU.
Som bakgrund till projektet fungerar ramprogrammet "Det
Kreativa Europa", där den kreativa sektorn ses som en helhet och
media och kultur inte kan betraktas som separata sektorer.

Bakgrund:
Den 29 juni 2011 antog EU kommissionen ett förslag till nästa
fleråriga budgetram för åren 2014– 2020 för en budget för
Europa 2020-strategin. I sitt förslag beslutade kommissionen att
stödet till den kulturella och den kreativa sektorn även i
fortsättningen bör vara ett väsentligt inslag i nästa
finansieringspaket, och föreslog ett enhetligt ramprogram med
namnet ”Kreativa Europa”, där man slår samman de pågående
programmen Kultur, Media och Media Mundus
och inför en helt ny finansieringsmöjlighet för små och
medelstora företag samt organisationer i den kulturella och den
kreativa sektorn.

Programmet kommer att utgöra en enkel, igenkännbar och
lättillgänglig ingångspunkt för de
yrkesverksamma inom den kulturella och den kreativa sektorn i
Europa och det kommer att erbjuda möjligheter till verksamhet i
och utanför Europeiska unionen. Ett enhetligt ramprogram
kommer att möjliggöra synergieffekter och korsbefruktning
mellan de olika delarna i den kulturella och den kreativa sektorn.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 18 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
  • Praktiska övningar - 0 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 26 timmar
  • Självstudier - 10 timmar
  • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 80 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 80 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Studenten gör antingen examination 1 eller Examination 2:
Examination 1: Förundersökning för ett Europeiskt kulturprojekt
Examination 2: Hemtent
Examination 1 görs som ett projekt under närstudieperioden,
och utvärderas tillsammans med a) CIMO; b) Media Desk; c)
resten av deltagarna i gruppen och examinator

Lärare

Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2013-04-28 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning