Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Efter avslutad studiehelhet innehar studenten kompetens att tillgodose de grundläggande behoven hos patienten samt har utvecklat sin kompetens inom det kontextuella kliniska vårdandet. Studeranden innehar både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i klinisk vård och kompetensen har ökat inom vårdandet av den inremedicinska och kirurgiska patienten

Läranderesultat

ALLMÄNNA (gäller oberoende område): Studerande förstår dokumenteringens och rapporteringens betydelse i kontinuiteten av patientens vård Opiskelija ymmärtää kirjaamisen ja raportoinnin merkityksen hoidon jatkuvuuden näkökulmasta Studerande använder olika vårdrekommendationer och handböcker som stöd för sin verksamhet och inlärning Opiskelija käyttää eri hoitotyön suosituksia ja käsikirjoja toimintansa ja oppimisensa tukena Studerande utvecklar sitt etiska förhållningssätt och kan identifiera, analysera och reflektera över etiska problem Opiskelija osaa havannoida, analysoida ja reflektoida eettisiä ongelmia Studerande har grundläggande färdigheter som hänför sig till patientens grundvårdsområde, såsom patientens personliga hygien, näringstillförsel/tillstånd och observation av patientens vitala livsfunktioner Opiskelija hallitsee potilaan hoidon perusteet, osaa hoitaa potilaan hygienian ja ravinnonsaannin/tilan sekä osaa valvoa potilaan vitaalitoimintoja Studerande förstår betydelsen av patient- och läkemedelssäkerhet Opiskelija ymmärtää potilas-, ja lääketurvallisuuden merkityksen Studerande förstår betydelsen av ett aseptiskt handlande och kan handla aseptiskt Opiskelija toimii aseptisesti ja ymmärtää aseptisen toimintatavan ja sen merkityksen INREMEDICINSK VÅRD Studerande förstår sjukskötarens roll i det multiprofessionella samarbetet i vården av den inre medicinska patienten Opiskelija ymmärtää sairaanhoitajan asiantuntijuuden osana moniammatillista yhteistyötä sisätauti potilaan hoidossa Studerande förstår betydelsen av läkemedelsbehandling för patienter med inremedicinska sjukdomar Opiskelija ymmärtää lääkehoidon merkityksen sisätautipotilaiden sairauksien hoidossa Studerande kan vårda patienter med parenteral vätske- och läkemedelsbehandling Opiskelija osaa hoitaa potilaita jotka saavat parenteraalista neste- ja lääkehoitoa Studerande förstå den inremedicinska vårdens natur och forma sig en helhetsbild av vårdprocessen Opiskelija ymmärtää sisätautisen potilaan hoidon luonteen ja osaa muodostaa kokonaiskuvan hoitoprosessista Studerande kan utgående från patientens hälsohinder och symptom välja och utföra lämpliga vårdaktiviteter Opiskelija osaa potilaan terveydentilan ja oireiden perusteella valita ja suorittaa oikeat hoitotoimenpiteet Studerande förstår patienthandledningens betydelse och övar sig att handleda den inremedicinska patienten olika situationer Opiskelija ymmärtää potilasohjauksen merkityksen ja harjoittelee sisätautipotilaan ohjaamista eri tilanteissa. KIRURGISK VÅRD Studerande förstår sjukskötarens roll i det multiprofessionella samarbetet i vården av den kirurgiska patienten Opiskelija ymmärtää sairaanhoitajan asiantuntijuuden osana moniammatillista yhteistyötä kirurgisen potilaan hoidossa Studerande kan förverkliga den kirurgiska patientens grundvård Opiskelija osaa toteuttaa kirurgisen potilaan perushoitoa Studerande känner till de centrala läkemedelsgrupperna och deras indikationer/kontraindikationer i vården av den kirurgiska patienten Opiskelija ymmärtää harjoitteluympäristössä käytettävät keskeiset lääkeaineryhmät sekä niiden käyttö- ja kontraindikaatiot Studerande kan bedöma den kirurgiska patientens tillstånd både kliniskt och med hjälp av observationsinstrument Opiskelija osaa arvioida kirurgisen potilaan vointia kliinisesti sekä/tai seurantalaitteiden avulla Studerande förstår vilka ingrepp som görs på den aktuella praktikplatsen och kan förbereda patienten inför olika ingrepp samt vid assistera vid dessa Opiskelija ymmärtää minkälaisia toimenpiteitä harjoitteluympäristössä potilaille tehdään, osaa valmistella potilaan eri toimenpiteisiin ja avustaa keskeisissä toimenpiteissä Studerande förstår vården och förebyggandet av smärta och illamående med medicinska och icke- medicinska metoder Opiskelija ymmärtää kivun hallinnan ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisyn lääkkeellisin ja ei lääkkeellisin menetelmin Studerande kan vägleda och informera patienten före, under och efter ett ingrepp Opiskelija toteuttaa potilasohjausta ennen toimenpidettä, sen aikana ja toimenpiteen jälkeen

Förkunskaper

Följande kurser bör vara godkända före praktiken: anatomi och fysiologi, klinisk vård I, klinisk vård II(alla delmoment gjorda,slutvitsord kan ännu saknas), läkemedelsbehandling och patientsäkerhet Om det gått över två år sedan Klinisk vård 1, Klinisk vård 2,av ovannämnda kurser avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i teori kursen eller teori kursernas praktiska övningar med godkänt resultat. Kontakta examinatorn.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten blir godkänd på yrkespraktiken

Lärare

  • Ekman Petra
  • Eronen Lotta
  • Kielo Emilia
  • Silfver Jessica
  • Sjölund Terese
  • Stockmann-Broo Christine
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Silfver Jessica

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (103 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-09-18 till 2020-07-31
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-02-07 10:00 - 12:00 F249 Praktik: Klinisk vård PRAKTIKINFO- Obligatorisk för alla som går ut på praktik. Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2020-03-02 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-03 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-04 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-05 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-06 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-09 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-10 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-11 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-12 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-13 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-16 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-17 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-18 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-19 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-20 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-23 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-24 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-25 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-26 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-27 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-30 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-03-31 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-01 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-02 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-03 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-09 10:00 - 12:00 D4107-08 Praktik: Klinisk vård PRAKTIKGENOMGÅNG på Zoom. Länken till mötet: https://arcada.zoom.us/j/292808492 Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine
2020-04-13 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-14 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-15 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-16 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-17 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-20 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-21 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-22 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-23 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-24 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-27 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-28 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-29 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-04-30 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-01 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-04 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-05 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-06 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-07 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-08 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-11 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-12 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-13 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-14 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-15 08:00 - 16:00 Praktik: Klinisk vård
2020-05-20 10:00 - 12:00 D4107-08 Praktik: Klinisk vård Jessica Silfver is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67983361728   Meeting ID: 679 8336 1728 One tap mobile +358341092129,,67983361728# Finland +358942451488,,67983361728# Finland   Dial by your location         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 679 8336 1728 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbGgZoSzT   Join by SIP 67983361728@109.105.112.236 67983361728@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 679 8336 1728 PRAKTIKGENOMGÅNG Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
Sjölund Terese
Stockmann-Broo Christine

Kurs och studieplanssökning